Verkiezingsprogramma ’17-’18

>>>>>[English version click here]<<<<

Net zoals een politieke partij werkt AKKUraatd elk jaar met een verkiezingsprogramma (vp). Over elk punt uitvoerig nagedacht door iedereen die bij AKKUraatd betrokken is. De nieuwe AKKUraatdlijst creëert het vp, waarna het fine-tunen is gebeurd door oud-AKKUraatd’ers en ook door vele anderen van allerlei studies en achtergronden. Op deze manier hebben we een verkiezingsprogramma neergezet waar we de belangrijkste verbeterpunten op de universiteit in hebben samengevat. Niet te lang, niet te kort. Voorbereid op alles wat tijdens een jaar in de USR voorbij kan komen. Voor het volledige verkiezingsprogramma klik hieronder op de punten!

Download het verkiezingsprogramma hier als pdf, of bekijk hem hieronder.

 


Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen. Helaas zien wij ook steeds meer verschoolsing door het uitvaardigen van diverse rendementsmaatregelen. Dergelijke maatregelen horen volgens ons niet thuis op een universiteit. Verder hecht AKKUraatd waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wij zien daarin veel kansen. 

Goed onderwijs betekent voor AKKUraatd:
Aanwezigheidsplicht afschaffen

Verplichte aanwezigheid bij colleges is een schoolse maatregel die niet op een universiteit thuishoort. AKKUraatd vindt dat studeren de verantwoordelijkheid is van de student. Hoe fijn zou het zijn zelf te kunnen kiezen wanneer je colleges voorbereidt of kijkt, in plaats van een rooster te moeten volgen? Het is belangrijker naar de kwaliteit van colleges te kijken dan om studenten te verplichten aanwezig te zijn. Bij een hoge kwaliteit zullen studenten zelf de keuze maken om naar college te gaan en vaardigheden op te doen. Zelf kiezen verhoogt ook de motivatie van de student.

Flexibel studeren voor alle studenten

AKKUraatd vindt het belangrijk dat flexibel studeren mogelijk is voor àlle studenten. Mede door de inzet van AKKUraatd start de Radboud Universiteit met een pilot flexibel studeren. Deelnemers van de pilot genieten van versoepelde aanwezigheidsplicht en extra begeleiding. De pilot flexibel studeren wordt momenteel echter ingericht voor studenten die bijvoorbeeld bestuurswerk of mantelzorg verrichten. Zeker nu de werkdruk voor studenten verhoogd is met de komst van het leenstelsel, vindt AKKUraatd dat jij als student meer te zeggen moet krijgen over hoe jij je onderwijs invult en in welk tempo je wilt studeren, of je je nu actief inzet voor de studentengemeenschap of niet.

Geen bindend, maar een dringend studieadvies

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor iedereen die over de capaciteiten beschikt staat hoog in het vaandel bij AKKUraatd. Het bindend studieadvies is een schoolse regeling die is ingevoerd met als voornaamste reden het bevorderen van het studierendement. Het huidige BSA doet tekort aan studenten die pas op latere leeftijd tot bloei komen, en werkt berekenend studeren in de hand. AKKUraatd vindt dat de focus moet liggen op kwalitatief goed onderwijs, dat studenten door intrinsieke motivatie aangezet moeten worden tot studeren en dat studenten moeten leren om keuzes te maken. Een maatregel die inzet op de extrinsieke motivatie van de student hoort niet op een universiteit thuis. AKKUraatd streeft daarom naar de volledige afschaffing van het BSA en pleit om die reden voor een dringend studieadvies; laat de keuze aan de student, en investeer in goede begeleiding.

Meer kleinschalig onderwijs

Door de invoering van het leenstelsel zal een groot budget vrijkomen dat kan worden geïnvesteerd in het onderwijs. Wij zien graag dat met dit bedrag meer docenten worden aangenomen, om meer ruimte te creëren voor kleinschalig onderwijs. Bij AKKUraatd staat goed onderwijs namelijk voorop en daarom zijn we sterk voorstander van kleinere werkgroepen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze de interactie tussen docent en student verhogen en het onderwijs persoonlijker maken. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Daarnaast komt er hierdoor meer ruimte voor gerichtere, individuele beoordeling en feedback. Ook biedt het verhogen van het aantal docenten de mogelijkheid om meer specialisaties te bieden binnen studies.

Weblectures waar wenselijk

Innovatie, interactie en intrinsieke motivatie vormen een basis voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Weblectures geven studenten de ruimte om colleges in te plannen, waardoor studeren beter te combineren is met bijvoorbeeld bestuurswerk, topsport, mantelzorg en/of een tweede studie. Daarmee zullen de weblectures de reguliere colleges niet vervangen, maar juist aanvullen. Daarom pleit AKKUraatd voor de toepassing van weblectures op de plekken waar het wenselijk is.

Doelbewust tentamineren

AKKUraatd is van mening dat de inhoud van tentamens moet aansluiten op de leerdoelen; dit leidt tot kwalitatief goede tentamens waarbij daadwerkelijk getoetst wordt of de student de stof beheerst. Een eerlijk tentamen betekent voor AKKUraatd nauwe aansluiting op de cursusstof, het juiste niveau en een passende tentamenvorm. Ook de samenhang binnen het curriculum is belangrijk. Daarnaast zouden meerkeuzetentamens enkel nog in uitzonderingssituaties mogen worden ingezet. Het meenemen van cursusevaluaties is essentieel om dit te bereiken.

Eind aan extra studiekosten

Het studentenleven is al duur genoeg. Het is daarom zorgwekkend dat naast het verplichte collegegeld studenten ook nog vaak worden gevraagd of zelfs verplicht om extra kosten te maken voor de studie. Betalen voor softwarelicenties, extra readers en zelfs verplichte studiereizen; het is wettelijk verboden als er geen gratis alternatief wordt aangeboden. Het alternatief moet dan wel redelijk zijn en de communicatie hierbij is essentieel. AKKUraatd vindt dat het de plicht van de universiteit is om dit te organiseren en te controleren. Dat is heel eenvoudig: neem het gratis alternatief op in de studiegids.

Bekostig taalcursussen voor beter onderwijs

‘Change perspective’, AKKUraatd vindt dat het leren van een taal hierbij een belangrijk onderdeel is. Daarom pleiten wij voor gratis taalcursussen voor inkomende én uitgaande studenten. AKKUraatd ziet namelijk dat studenten die uit het buitenland naar Nijmegen komen vaak geïsoleerd raken en denkt dat de taalbarrière daar een belangrijke oorzaak van is. Door deze studenten aan het begin van hun studie een kleine steun in de rug te geven, kunnen zij de jaren daarop verder integreren in de studentengemeenschap. Bovendien vindt AKKUraatd dat een vreemde taal een verrijking kan zijn van je studie. In sommige vakgebieden is een andere taal namelijk een gemeenplaats, en op veel universiteiten uit het Erasmusprogramma worden vakken in de taal van dat land verzorgd. Ook in zulke gevallen vindt AKKUraatd een gratis taalcursus op zijn plaats.

Interfacultaire uitwisselingsdag: verbreding binnen de eigen universiteit

De academische gemeenschap is groter dan de eigen faculteit. Zowel studenten als docenten zijn geneigd binnen hun eigen faculteit  te blijven, terwijl daarbuiten nog zoveel meer te ontdekken valt. De Radboud Universiteit is ten slotte niet voor niets verkozen tot beste brede universiteit! Tijdens een interfacultaire uitwisselingsdag verzorgen hoogleraren een college aan een andere faculteit. Studenten krijgen op deze manier laagdrempelig de kans wat over een ander vakgebied te leren, wat hen kan stimuleren minoren aan een andere faculteit te volgen. Daarnaast krijgen docenten de kans eens te kijken hoe hun collega’s van andere faculteiten het onderwijs vormgeven. Zo vindt verbreding plaats binnen de eigen universiteit en AKKUraatd is van mening dat deze verbreding ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Het studentenleven draait om meer dan studeren. De universiteit is een omgeving waar je je op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Meer ruimte voor cultuur, ondersteuning van studenten die zich inzetten voor de studentengemeenschap en betere faciliteiten is hiervoor van belang. Daarnaast wil AKKUraatd meer aandacht voor studenten met wie het minder gaat; ook dat zijn belangrijke voorwaarden voor een goed studentenleven. De nadruk ligt voor AKKUraatd op ‘iedereen’. De Radboud Universiteit focust zich nog te vaak op excellente studenten.

Een studentenleven voor iedereen betekent voor AKKUraatd:
Ruimere openingstijden van bibliotheken

Een groot deel van de naslagwerken is niet uitleenbaar, hierdoor zijn studenten genoodzaakt om te werken binnen de muren van de bibliotheek. Dit is echter niet altijd praktisch door beperkte openingstijden. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten van Rechtsgeleerdheid waarbij naslagwerken in het weekend slecht beschikbaar zijn door de korte openingstijden van de rechtenbibliotheek. Deze problematiek gaat ook op voor de Library of Science en de Medische Bibliotheek. Daarom pleit AKKUraatd voor ruimere openingstijden van studielandschappen. Studeren tot twaalf uur ’s nachts en in het weekend moet breder worden gerealiseerd, ook in de nieuwbouw!

Meer aandacht voor psychische gezondheid van studenten

Problemen als eenzaamheid, depressiviteit en burn-outs komen onder studenten vaker voor dan gedacht. AKKUraatd vindt dat deze studenten hierover moeten kunnen praten met deskundigen als zij hier behoefte aan hebben. Afgelopen jaar is mede dankzij AKKUraatd de drempel om naar een studentpsycholoog toe te stappen sterk verlaagd. De financiële bijdrage is namelijk gedaald van €25 naar €10. Gelukkig weten ook steeds meer studenten de weg te vinden naar de studentpsychologen. Omdat er steeds meer studenten beroep doen op een studentenpsycholoog wil AKKUraatd dat het aantal studentpsychologen wordt uitgebreid: dit om lange wachttijden te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat zij studenten beter doorverwijzen wanneer er meer specifieke of langdurige hulp nodig is.

Meer ruimte voor cultuur

Cultuur is niet alleen belangrijk omdat het de creatieve geest stimuleert en bijdraagt aan de algehele ontwikkeling, maar ook omdat het simpelweg ontzettend leuk is! Cultuur verdient een vaste plek op de campus. Dat zal er voor zorgen dat de culturele verenigingen zich verder kunnen ontwikkelen. AKKUraatd wil meer podium- en repetitieruimtes voor deze verenigingen omdat deze er nu te weinig zijn. Dit sluit goed aan bij het streven van de universiteit om een campusgevoel te versterken.

Ontbijt op jouw faculteit

Het Radboudontbijt is in 2015 gelanceerd door het Facilitair Bedrijf. Dit ontbijt, bestaande uit vers brood, beleg, twee drankjes en een gekookt eitje, wordt voor slechts €2,50 aangeboden. Helaas is dit overheerlijke ontbijtje enkel bij de Refter verkrijgbaar. AKKUraatd vindt dat alle studenten moeten kunnen genieten van dit ontbijtje en pleit er daarom voor om dit ontbijt ook op andere locaties – zoals het Gerecht en de FNWI-kantine – aan te bieden.

Beter privacybeleid: Speel niet met mijn privé

De Radboud Universiteit is toe aan een vernieuwd privacybeleid en een verbeterd privacyreglement dat voldoet aan de regelgeving. Op de RU-website staan onduidelijke statements en reglementen. AKKUraatd pleit voor een update van het reglement bescherming persoonsgegevens. Het is niet de bedoeling dat persoonsgegevens kunnen worden ingezien zonder dat hier een bevoegdheid toe is en de universiteit moet dit waarborgen. Een Excelbestand met daarin alle cijfers en studentnummers voldoet bijvoorbeeld niet aan deze eis.

Een volledig cultuurcentrum

Met de komst van het Cultuurcentrum in 2018 krijgt de RU een podium voor uitvoeringen. De mogelijkheden om te repeteren schieten echter tekort. AKKUraatd wil een volledig cultuurcentrum met repetitieruimtes, zodat studenten op de campus terecht kunnen voor cultuur. Met een abonnement en ticketuren kunnen studenten op laagdrempelige wijze kennismaken met verschillende vormen van cultuur en cursussen volgen.

Minder belasting studentbestuurders

Studenten die met een goede reden studievertraging oplopen kunnen aanspraak maken op een vergoeding uit het profileringsfonds. Het gaat hier onder andere om studentbestuurders. Aan die regeling kan echter nog veel verbeterd worden. Zo moeten studentbestuurders aan verschillende eisen voldoen om een aanspraak te kunnen maken op het fonds. In het collegejaar voorafgaand het bestuursjaar moeten minimaal 39 studiepunten worden behaald en ook tijdens het bestuursjaar moeten afhankelijk van het aantal beurzen studiepunten worden behaald. AKKUraatd denkt dat hiermee geen recht wordt gedaan aan het vele werk dat een bestuursjaar vergt, en pleit voor afschaffing van deze voorwaarden.

Een inclusieve universiteit

In de academische wereld lopen mensen rond die verschillen in kleur, religie, gender of afkomst. De RU loopt in vergelijking met de andere Nederlandse universiteiten achter op het gebied van diversiteit. Dit is zonde, want juist een kleurrijke universiteit zorgt voor vernieuwende perspectieven en ideeën. De slogan van de RU is niet voor niets ‘Change Perspective’. Diversiteit binnen de universiteit kan op meerdere manieren worden bereikt, bijvoorbeeld door het aantrekken van internationale studenten en onderzoekers. AKKUraatd pleit daarom voor iemand die onderzoekt welk beleid er bij diversiteit past en wat voor rol diversiteit op onze campus speelt, een Diversity Officer. Deze Officer kan ook aansluiting vinden bij een landelijk panel wat ten goede komt van uitwisseling van kennis.

Een universiteit heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving en de Radboud Universiteit moet daarom steeds meer stappen zetten richting een beleid waarin duurzaamheid is geïntegreerd. AKKUraatd vindt dat het belang van duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is en streeft naar een klimaatneutrale universiteit. Duurzaamheid wordt niet enkel bereikt door kleine veranderingen, maar ook op beleidsniveau dienen verdere stappen te worden gemaakt. De kennis en innovatieve kracht die aanwezig zijn op de universiteit hebben groot potentieel om niet alleen een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de universiteit, maar ook aan efficiënte toepassingen buiten de universiteit. De universiteit kan hierbij fungeren als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en als proeftuin voor deze innovaties.

Duurzaamheid betekent voor AKKUraatd:
Meer onderwijsmateriaal digitaal

Eén van de meest eenvoudige manieren om papierverspilling tegen te gaan is door simpelweg minder papier te gebruiken. Door alle onderwijsmaterialen digitaal beschikbaar te stellen, kunnen studenten zelf kiezen of zij een papieren reader kopen of de cursusstof bijvoorbeeld als e-book op een tablet of laptop willen lezen. Op deze manier worden studenten niet langer verplicht om hardcopy-exemplaren aan te schaffen, die in veel gevallen slechts éénmaal gebruikt worden. Om digitaal onderwijsmateriaal aantrekkelijk te maken, moet de universiteit computer- en laptopwerkplekken en meer stopcontacten in de collegezalen voor laptop- of tabletgebruikers faciliteren. Daarnaast zet AKKUraatd zich in voor het enkel digitaal inleveren en archiveren van opdrachten, papers en dergelijke.

Overal afval scheiden

Bakken waarin men afval kan scheiden zijn al te vinden in het Gerecht, de Refter en de UB, maar het is nog niet overal mogelijk je afval te scheiden of het kan niet volledig. AKKUraatd vindt het tijd dat op meer plekken op de campus gescheiden afvalbakken komen, zodat bijgedragen wordt aan een groenere campus!

Studeren in een duurzame omgeving

Duurzaamheid is meer dan milieubeleid en AKKUraatd pleit daarom voor een brede toepassing van een duurzame visie. Het is van belang om een omgeving te creëren waarin studenten ook duurzaam kunnen studeren, van ergonomische stoelen tot een goede luchtcirculatie. In de nieuwbouw, maar ook in de oudbouw, dient duurzaamheid een belangrijke plaatst te krijgen om de studieomgeving te bevorderen. Het gebruik van natuurlijk licht maakt dat studenten ook minder lang in kunstmatig licht zitten wat de productiviteit bevordert. Dit zijn de kleine bouwkundige stappen die nodig zijn om de universiteit in 2030 klimaatneutraal te maken.

Het duurzaamheidsplatform: de brug tussen student en maatschappij

AKKUraatd pleit voor een duurzaamheidsplatform op de Radboud Universiteit. De maatschappij heeft een grote vraag naar innovatieve duurzame ideeën, een vraag die wordt beantwoord door veel verschillende studenteninitiatieven en -ondernemingen. Een duurzaamheidsplatform brengt verschillende partijen bij elkaar. De kennis en innovatieve kracht die aanwezig zijn op de universiteit hebben groot potentieel om niet alleen een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de universiteit, maar ook aan efficiënte toepassingen buiten de universiteit. De universiteit dient hierbij te fungeren als platform en als proeftuin voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid. Het platform draagt bij aan de realisatie hiervan.

Voor goed onderwijs is medezeggenschap cruciaal. Juist op de universiteit, waar studenten en docenten samen tot verbetering komen, is het van belang dat het overleg goed verloopt. Naast de concrete punten die wij in de voorgaande pijlers uiteengezet hebben, zet AKKUraatd zich daarom in voor structurele verbetering van het medezeggenschapsklimaat. Daarbij richten wij ons niet alleen op de universitaire medezeggenschap. Ook op het niveau van de opleiding en op het niveau van de faculteit willen wij dat er beter naar studenten geluisterd wordt. Daarom staan wij voor: meer en betere trainingen voor de medezeggenschap, een student-lid in college van bestuur, een gelijke stem voor student en docent, en aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Sterke medezeggenschap betekent voor AKKUraatd:
Meer training voor de medezeggenschap

Nieuwe medezeggenschappers dienen in een zeer kort tijdsbestek mee te kunnen draaien in een grote bureaucratische machine met personen met veel dossierkennis. Om de medezeggenschap sterker te maken wil AKKUraatd meer trainingen voor de medezeggenschap. De kennis en kunde die zij opdoen door middel van deze trainingen dragen bij aan meer vaardige vertegenwoordigers. Een vaardige medezeggenschap zorgt voor betere vertegenwoordiging. Het is momenteel al mogelijk voor medezeggenschappers om zelf een cursus aan te vragen en die te declareren bij de universiteit, maar dit is voor veel medezeggenschappers nog onbekende informatie. Door meer en betere training zijn medezeggenschappers zich beter bewust van de rechten en plichten die zij hebben.

Student-lid in het College van Bestuur

Volgens AKKUraatd zal een student-lid in het College van Bestuur de band tussen de studenten en bestuurders van de universiteit versterken. Zo is het College van Bestuur tijdig op de hoogte van het perspectief van de student en kan de studentenvisie in een vroegtijdig stadium worden verwerkt in het beleid. Bovendien kunnen de Universitaire Studentenraad en andere medezeggenschapsorganen op deze manier beter op de hoogte gehouden worden van wat er speelt binnen de bestuurlijke organen.

Gelijke stem voor student en docent

Momenteel heeft de Facultaire Gezamenlijke Vergadering een stemverhouding van 60% voor medewerkers en 40% voor de studenten. AKKUraatd wil dat de stemverhouding 50/50 wordt met behoud van rechten. Zo telt de stem van de studenten evenveel mee als die van medewerkers en kunnen de studenten een gelijkwaardige invloed uitoefenen op het beleid.

RU aansluiten bij onafhankelijke geschillencommissie

Geschillen tussen de medezeggenschappers en medewerkers kunnen snel erg complex worden en hebben in het huidige systeem een schim van gekleurdheid in het voordeel van de medewerkers. Het systeem dat de Radboud Universiteit hanteert is mogelijk op grond van haar religieuze oorsprong. Hierdoor worden sommige wetten en regels op een andere wijze doorgevoerd op de RU. Gezien in het huidige systeem alleen al de schijn van gekleurdheid kan bestaan, pleit AKKUraatd dat de RU het eigen geschillensysteem loslaat en zich in plaats daarvan aansluit bij de landelijke geschillencommissie.