GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 121ste GV

Maandag 6 november vond de 121ste Gezamenlijke Vergadering (GV) van de Radboud Universiteit plaats. De leden van de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad (die het personeel van de universiteit vertegenwoordigt) overleggen in de GV met het College van Bestuur (CvB) van de universiteit. Deze keer wordt onder andere gesproken over de nieuwbouwplannen van de universiteit en het niveau van het Engels van docenten.

Vandaag zit AKKUraatd’er Fatbardha Selmani namens de Universitaire Studentenraad de vergadering voor. Na de opening door Fatbardha komt het verslag van de vorige GV aan bod. Het ging toen over de Wet Versterking Bestuurskracht. Naleving van deze nieuwe wet zou ertoe leiden dat de stemverhouding in de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen (FGV) wordt gelijkgetrokken. Nu is deze verhouding nog 60%-40% in het voordeel van het personeel. Hoewel uit gesprekken met de FGV’s blijkt dat personeelsleden en studenten voorheen 50-50-stemverhouding zijn, wil het CvB daar niet zonder meer op overstappen. Een nieuwe commissie moest dit onderwerp gaan bespreken, maar wie er in die commissie komen en welke opdracht deze commissie meekrijgt is nog niet steeds duidelijk. Die commissie gaat nu alsnog van start, en ons fractielid Stijn van Uffelen gaat verder in gesprek met het college van bestuur om de stemverhouding opnieuw te bekijken.

 

Afbeeldingsresultaat voor red bull

Het CvB deelt tevens mee dat het in overleg gaat met Red Bull. Red Bull wil reclameacties uitvoeren op de campus, maar de universiteit heeft dat liever niet. Juridisch is dit een ingewikkeld probleem, omdat de RU het Red Bull niet zomaar mag verbieden acties te doen in de openbare ruimte. Het CvB probeert deze acties te weren, en AKKUraatd stemt daarmee in.

 

Er Is nog meer nieuws van het CvB. Zo werd de open dag van afgelopen weekend goed bezocht: meer dan 8000 scholieren namen een kijkje op onze universiteit. De schade van de brand in het Grotiusgebouw is door hard werk van personeel binnen de perken gehouden, zodat de open dag zonder problemen kon doorgaan. Verder heeft het onderzoek van RU-wetenschappers de laatste tijd veel publiciteit gehad. Bevindingen over zwaartekrachtgolven, de afname van de insectenmassa en het gebruik van onjuist geïdentificeerde cellijnen bij wetenschappelijk onderzoek kregen veel media-aandacht in binnen- en buitenland.

Het CvB deelt de GV mee blij te zijn met de hoge instroom dit jaar. Hoewel de universiteit verwachtte dat het studentenaantal zou teruglopen, is de RU nog steeds niet in een dalende trend beland. Dat is goed nieuws, omdat het betekent dat het makkelijker is om het studentenaantal van de universiteit stabiel te houden. Daardoor blijft de financiering op hetzelfde niveau en hoeven er geen opleidingen worden opgeheven, zo legt rector-magnificus Han van Krieken uit. Stijn vraagt het CvB waarom de universiteit zo veel moeite doet voor het aantrekken van internationale studenten terwijl dit niet nodig is om het studentenaantal op peil te houden. Van Krieken antwoordt hierop dat er alleen maar wordt gefocust op internationalisering omdat dit de onderwijskwaliteit verhoogt. Internationalisering kost de RU volgens hem zelfs geld.

Nieuw- en verbouw
Een belangrijk agendapunt deze GV is de Meerjareninvesteringsprognose (MIP). In dit plan legt de universiteit vast hoe het budget voor gebouwen en de campus wordt besteed. De komende jaren gaat het gebied rondom het Erasmusplein gerenoveerd worden. Dat gebied wordt het centrum van de campus, gelegen tussen het Gymnasion, TvA en het Berchmanianum. De fractie van AKKUraatd dringt erop aan dat de universiteit zo veel mogelijk circulair bouwt, wat betekent dat de materialen die voor de bouw worden gebruikt na de sloop van het gebouw kunnen worden hergebruikt. Wilma de Koning antwoordt dat het moeilijk is om in deze fase van het plan nog aanpassingen te doen, maar na doorvragen door Stijn zegt ze toe de mogelijkheden te onderzoeken. Stijn vraagt daarnaast wanneer het tekort aan labruimte bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica wordt aangepakt. Wilma de Koning zegt daarop dat een eventuele renovatie en/of uitbreiding van het Huygensgebouw op zijn vroegst in 2019 op de agenda staat.

De GV ziet weinig problemen met het Centrumplan, maar discussieert wel over het tekort aan werkplekken bij de Faculteit der Medische Wetenschappen. Dat tekort is ontstaan doordat sommige opleidingen zijn overgestapt op een andere, projectmatige onderwijsmethode. Volgens het CvB had de Raad van Bestuur van het RadboudUMC het tekort kunnen zien aankomen, en gaat er voldoende geld naar het UMC om de problemen op te lossen.

Belangrijke thema’s voor studenten
De Instellingstoets Kwaliteitszorg is het eerste van drie overige voor studenten belangrijke thema’s. De Instellingstoets controleert of de RU genoeg doet om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Gelukkig zijn de resultaten van de instellingstoets positief. Omdat het onderwijs kwalitatief goed is, maar de werkdruk onder docenten hoog, geeft het CvB alle faculteiten een bedrag voor het verlichten van de werkdruk, met behoud van onderwijskwaliteit.

Het tweede belangrijke thema is het niveau van de Engelse taalbeheersing van docenten. De aanleiding voor dit punt is de door psychologiestudenten gestarte petitie tegen Engelstalige colleges in hun opleiding. Han van Krieken complimenteert de initiatiefnemers van de petitie: zij zijn op een goede manier opgekomen voor goed onderwijs, zonder personen zwart te maken. In dit geval speelde mee dat de studenten hadden verwacht dat de colleges in het Nederlands werden gegeven, en dat het vak werd gegeven door een docent van buiten. Docenten die aan de RU Engelstalige hoorcolleges willen geven, moeten Engels begrijpen op niveau C1 of C2 van het Europees Referentiekader. Bovendien krijgt iedere docent die in het Engels college wil geven feedback op een collegeopname van een Engelstalig college. Het CvB beschouwt dit geval dan ook als een incident.

Het laatste belangrijke punt betreft de begintijd van het onderwijs. Om het verkeer in Nijmegen te ontlasten, wordt de tijd waarop het eerste blok colleges, werkgroepen en practica begint, vervroegd van 8.45 naar 8.30. Het verkeer wordt hierdoor veiliger en minder druk. De aanpassing van de begintijd wordt de volgende GV besproken.

Op 4 december vindt weer een nieuwe Overleg GV-CvB-SKU vergadering plaats. Benieuwd wat daar besproken wordt? Kom dan gerust een keer met ons mee! Stuur voor meer info een e-mail naar info@akkuraatd.nl .