GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 120ste GV

Maandagmiddag 2 oktober komt de nieuwe Gezamenlijke Vergadering (GV) van de Radboud Universiteit voor het eerst in collegejaar 2017-2018 weer bij elkaar. De leden van de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad (die het personeel van de universiteit vertegenwoordigt) overleggen in de GV met het College van Bestuur (CvB) van de universiteit. Er staat al meteen een aantal belangrijke punten op de agenda, zoals studentenwelzijn en de benoeming van Pieter Duisenberg tot VSNU-voorzitter.

Het CvB vertelt over de enquête studentenwelzijn, waar vorig collegejaar 6000 studenten aan deelnamen. Uit deze antwoorden zijn tien thema’s gehaald die nog verdere aandacht nodig hebben van de universiteit. Dat is hard nodig, want uit de enquête bleek dat 57% van de studenten veel of zeer veel stress ervaart. De universiteit gaat in gesprek met een deel van de 1000 studenten die bij de enquête aangaf graag hun mening te geven over het het verbeteren van het welzijn van RU-studenten. Mede op basis van deze gesprekken gaat het College van Bestuur een actieplan opstellen. AKKUraatd is er blij mee dat het CvB actie onderneemt en houdt de vinger aan de pols.

Wat het onderwerp studentenwelzijn betreft is er nog meer goed nieuws te melden: de afdeling Student Life van de universiteit is bezig met een regeling waarmee er een goed verzekeringspakket wordt aangeboden aan niet-Nederlandse studenten. Er komt daarbij een overgangsregeling voor huidige studenten, zodat ook zij van deze regeling gebruik kunnen maken.

Verder gaan er verbeteringen komen in het nieuwe zoeksysteem van de UB, RuQuest. Het systeem wordt uitgebreid geëvalueerd door een onafhankelijke partij. Daarbij worden de problemen in kaart gebracht en geanalyseerd. Daarna wordt er een verbetertraject uitgezet, met een Begeleidingscommissie om de verbeteringen in de gaten te houden. In deze commissie zit ook een student, waardoor de klachten van studenten worden gehoord.
Ondertussen biedt het personeel van de UB ondersteuning in het goede gebruik van RuQuest.

Stemverhouding medezeggenschap
Bij de schriftelijke vragen komt ook de vraag van AKKUraatd’er Stijn van Uffelen en Tim Gulpen, lid van de fractie van ASAP, aan bod. Hun vraag gaat over de Wet Versterking bestuurskracht (WVb), een nieuwe wet die onder andere meer rechten geeft aan de studentenmedezeggenschap.
De Universitaire Studentenraad zou graag zien dat de stemverhouding in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) wordt gelijkgetrokken. Nu heeft het personeel 60% van de stemmen en moeten de Facultaire Studentenraden (FSR) het stellen met de overige 40%. Uit overleg met FGV’s en Opleidingscommissies over de uitvoering van deze wet aan de RU werd duidelijk dat studenten graag naar een gelijke stemverhouding willen, dan het personeel daar over het algemeen weinig op tegen heeft.
Stijn voelt Wilma de Koning, lid van het CvB, aan de tand over deze kwestie. Hij vraagt haar waarom de stemverhouding niet gewoon wordt gelijkgetrokken, er is immers niemand die er bezwaar tegen heeft. Helaas is het College van Bestuur niet bereid om op deze wens van studenten in te gaan, ook al is het voor de betrokken personeelsleden geen heikel punt meer.

Benoeming Pieter Duisenberg
In de rondvraag komt ook een aantal belangrijke punten aan de orde. Een daarvan is de benoeming van Pieter Duisenberg tot voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Duisenberg is ex-Tweede-Kamerlid voor de VVD en pleitte in die rol onder andere voor het afschaffen van ‘pretstudies’ en voor onderzoek naar de politieke voorkeuren van wetenschappelijk personeel. Ook wilde hij de opbrengsten van het leenstelsel terecht laten komen bij de technische universiteiten.

Rector magnificus Han van Krieken antwoordt dat het CvB bekend is met de persoonlijke opvattingen van Duisenberg en dat die op sommige punten afwijken van die van de universiteit. Zo is en blijft de RU tegen het afstemmen van de geldstromen voor onderzoek op de behoeften van het bedrijfsleven. Hij benadrukt verder dat Duisenberg de spreekbuis is van alle Nederlandse universiteiten tegenover de politiek en de samenleving, en dus geen zeggenschap heeft over wat er aan de Radboud Universiteit gebeurt.

Op 19 oktober komt Duisenberg naar de RU ‘om de academische gemeenschap te leren kennen.’ Helaas gaat hij daarbij slechts met enkele studenten in gesprek – en dat ook nog eens achter gesloten deuren. AKKUraatd betreurt deze gang van zaken.

AKUraatd stelde een rondvraag over alcoholbeleid. Bij de intromarkt is er alcohol geschonken vanaf 15.00 uur. Dat is gek, want volgens de regels van de universiteit mag er pas vanaf 15.30 uur alcohol worden geserveerd. Het CvB bevestigt dat ‘geen bier voor half vier’ het beleid is en blijft, en zal bij komende intromarkten ook toezien op de naleving van die regel.

Radboud Honours Academy
Zoals vorig collegejaar door het CvB beloofd, heeft de UGV dit jaar invloed op de invulling van het Honoursprogramma. Daarom is er in september een bijeenkomst geweest waarbij de Honourscommissie van de UGV in gesprek ging met het Executive Board van de Radboud Honours Academy (RHA). De Honourscommissie kon hierbij input leveren op het nieuwe beleid van de RHA.
Helaas duurde de bijeenkomst slechts een uur en is het nog maar de vraag of de leden van de Honourscommissie het beleid van de RHA echt hebben kunnen beïnvloeden. AKKUraatd’er Fatbardha, zelf ook lid van de Honourscommissie, liet het CvB weten dat ze niet gelukkig is met de gang van zaken. De commissie vraagt met klem om meer informatie, zodat ze haar taken goed kan uitvoeren.
Er komt nog verder overleg tussen het CvB en de USR over deze kwestie.

Tot slot werd er nog aandacht besteed aan het rookbeleid. De rookzones voor gebouwen worden verplaatst, zodat studenten, personeel en andere bezoekers geen last meer hebben van de rook. Hiervoor zullen ook de asbakken worden verplaatst, zodat ze niet meer in rookvrije zones liggen. Op termijn wordt wellicht de hele campus rookvrij.

Op 6 november vindt weer een nieuwe Overleg GV-CvB vergadering plaats. Benieuwd wat daar besproken wordt? Kom dan gerust een keer met ons mee! E-mail dan naar info@akkuraatd.nl .