GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 122ste GV

Het BSA, de Honours Academy, de begroting – maandag 4 december bespreekt de USR onder andere deze belangrijke punten. En bij alledrie maakt AKKUraatd zich weer hard voor goed onderwijs, studentenleven voor iedereen, sterke medezeggenschap en duurzaamheid. Die inzet blijkt niet zonder effect te zijn. Ook stemt de GV over een nieuw privacybeleid, een verkiezingspunt van AKKUraatd. Het is ook een bijzondere vergadering: het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit komt vandaag op bezoek.

Maar zoals altijd begint de vergadering met de mededelingen van het College van Bestuur (CvB). Daarbij is meteen goed te zien dat de strategie van AKKUraatd om zich over meer jaren voor dezelfde thema’s in te zetten, werkt. Het College van Bestuur meldt namelijk dat hergebruik van bouwmaterialen aandacht krijgt bij de bouwplannen voor de nieuwe Faculteit der Sociale Wetenschappen. Dit is mede het resultaat van een consistente focus van AKKUraatd op duurzaamheid. In de vergadering dringt ons USR-lid Stijn van Uffelen erop aan dat bij de renovatie van het Erasmusgebouw ook materialen worden gerecycled, omdat dit technisch gewoon mogelijk is. Wilma de Koning, lid van het CvB zegt in reactie hierop toe dat ze alsnog de mogelijkheden hiervoor gaat onderzoeken. Ook wordt de Universitaire Studentenraad (USR) goed op de hoogte gehouden van het circulair bouwen op de campus. AKKUraatd is hier blij mee en zal deze informatiepositie gebruiken om de Radboud Universiteit zo duurzaam mogelijk te maken.

Een andere mededeling gaat over de invoering van Brightspace. Deze digitale leeromgeving wordt vanaf Afbeeldingsresultaat voor brightspace komend collegejaar de opvolger van het niet door iedere student even geliefde Blackboard. Het doet AKKUraatd goed om te horen dat alle faculteiten van de RU graag aan de slag willen met het nieuwe systeem. De universiteit onderzoekt nu hoe er daarbij voor kan worden gezorgd dat er bij de invoering van Brightspace voldoende technische ondersteuning is. AKKUraatd juicht ook de aandacht van het CvB voor het aantal en de kwaliteit van de studentwerkplekken op de campus toe.

Aanwezigheid stichtingsbestuur
Dan mag het stichtingsbestuur haar zegje doen. Het stichtingsbestuur is de grote baas van de universiteit én het ziekenhuis, en fungeert als een soort toezichthouder voor de besturen van deze organisaties. Eens in het jaar komt een afvaardiging van dit bestuur naar de GV om belangrijke zaken door te spreken. Deze keer zijn voorzitter Loek Hermans en vicevoorzitter Lilian Gonçalves op bezoek. Hermans, die alle aanwezigen na binnenkomst vriendelijk de hand schudde, laat weten dat het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) geen specifieke mededelingen heeft. Dat vinden wij een goed teken, omdat de belangrijkste taak van de stichting het houden van toezicht is op de RU en het Radboud UMC is. Dat er geen mededelingen zijn, laat zien dat de SKU geen grote problemen ziet met het huidige beleid van de RU.

Hermans laat zich in een antwoord op een aantal vragen van de opleidingscommissie Theologie, die Stijn als contactpersoon in de GV vertolkt, wel uitdrukkelijk uit over de identiteit van de universiteit. De RU is van oorsprong immers katholiek, en het stichtingsbestuur wordt nog steeds benoemd door de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij zegt dat de SKU streeft naar een open dialoog met de Rooms-Katholieke Kerk, en dat de Katholieke identiteit een ‘eigentijdse invulling’ vergt.

Begroting
Misschien wel het belangrijkste agendapunt van vandaag is de begroting. Met welgeteld 71 pagina’s is dit misschien niet het meest sexy beleidsdocument. Toch is het één van de belangrijkste documenten van het jaar. Omdat alle ambities en plannen voor 2018 erin terug komen, heeft dit document invloed op alle thema’s waar AKKUraatd zich hard voor maakt.

Die invloed wordt duidelijk als de discussie zich toespitst op de groeiambities van de RU. Omdat de hoeveelheid geld die universiteiten van de overheid krijgen afhangt van het marktaandeel, is het financieel voordelig voor universiteiten om steeds maar te blijven groeien. Tijdens de vergadering zegt collegevoorzitter Daniël Wigboldus dan ook te streven naar het behoud van het marktaandeel van 9,5% van alle studenten in Nederland. Maar aangezien de andere universiteiten groeien, betekent dit dat de RU ook moet groeien om het percentage van 9,5% te behouden: rennen om te blijven stilstaan!

AKKUraatd vreest een blind streven naar groei, waarbij ons speerpunt, goed onderwijs, op een laag pitje komt te staan. Gelukkig delen veel andere studenten en personeelsleden in de GV deze vrees. Personeelsfractie AUB vraagt bijvoorbeeld of er niet samen met andere universiteiten kan worden opgetrokken om deze rat race te stoppen. Volgens Daniël Wigboldus ‘wordt daar al aan gewerkt.’ Ook uit andere fracties zijn kritische geluiden te horen.

Toch is AKKUraatd er nog niet helemaal gerust op dat het CvB voldoende doet om het gevaar van moeten blijven groeien, af te wenden. Zo gebruikt het college bijvoorbeeld de demografische gegevens op een manier die haar eigen verhaal ondersteunt. Ook heeft Wigboldus het enkele keren over het bestuderen van de kosten per opleiding, waarbij hij voorzichtig laat blijken dat je je soms kunt afvragen of het wel haalbaar is om bepaalde opleidingen aan te bieden. Wij zijn bang dat dergelijk rendementsdenken de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt. Op aandringen van AKKUraatd worden de demografische voorspellingen nog geagendeerd in de GV. Onze zullen zich blijven verzetten tegen de tendens naar meer groei en hogere rendementen, en de zaak kritisch blijven controleren.

Honoursonderwijs
Een ander belangrijk agendapunt is de notitie over het Honoursonderwijs aan de RU. De Radboud Honours Academy (RHA), uitvoerder van het tot nu toe vrij exclusieve Honoursprogramma, gaat de bakens verzetten: in plaats van lange, tweejarige programma’s voor een select groepje, is het de bedoeling dat de RHA kortere modules en trainingen gaat aanbieden, toegankelijk voor een grotere groep studenten. Om zo’n omslag tot een succes te maken is goed beleid nodig – en daar wringt de schoen.

De informatie over het verandertraject is spaarzaam, en de informatie die de GV heeft gekregen, is vrij vaag. De RHA heeft bijeenkomsten gehouden speciaal voor en met GV-leden, maar deze zijn onvoldoende om goede medezeggenschap te kunnen uitoefenen op het beleid van de RHA. Ook het stuk dat vandaag voorligt blinkt uit in onduidelijkheid. AKKUraatd’er Stijn merkt op dat er geen enkel concreet doel is geformuleerd. In plaats daarvan krijgen we een lijstje bulletpoints voorgeschoteld met projecten die stuk voor stuk al zijn uitgevoerd. Bovendien is het wat aan de korte kant – de tekst vult nog geen vijf A4-tjes.

De GV heeft daarom verzocht om de behandeling van dit agendapunt uit te stellen. In de vergaderzaal ontstaat echter onduidelijkheid over de status van de behandeling: de GV is van mening dat zij instemmingsrecht heeft op de uitgangspunten van het Honoursonderwijs, die vandaag besproken worden, maar niet op de meerjarenvisie van de RHA. Zo staat het immers in het stuk zelf! Rector magnificus Han van Krieken denkt precies het omgekeerde: vandaag geen instemming, maar wel op de meerjarenvisie. Na een hoop gesteggel stelt Daniël Wigboldus de GV gerust. Zij mag input leveren op het stuk van vandaag, input die wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenvisie. Vervolgens heeft de GV instemmingsrecht op deze meerjarenvisie. AKKUraatd is ongelukkig met deze gang van zaken en blijft het dossier kritisch volgen.

Beter privacybeleid: check!…
Gelukkig zijn de ontwikkelingen bij andere thema’s positiever. Vandaag wordt namelijk een nieuw privacybeleid ingestemd, en daar zijn wij tevreden mee! Het nieuwe beleid maakt het beschermen van de gegevens van studenten en docenten tot prioriteit en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarmee gaat een punt uit het verkiezingsprogramma van AKKUraatd in vervulling. Wilma de Koning belooft daarnaast er werk van te gaan maken dat docenten cijfers registreren in OSIRIS, en dus niet in Excelbestanden op BlackBoard. Dat laatste gebeurt helaas nog veel.

Dringend Studieadvies: er schuift iets
Een ander thema waar AKKUraatd blij is met de houding van het CvB, is het Bindend Studieadvies (BSA). De evaluatie daarvan staat vandaag op de agenda. AKKUraatd is niet gelukkig met het BSA. Het is een verkapte rendementsmaatregel, die laatbloeiers benadeelt. Bovendien werkt het ‘berekenend studeren’ in de hand, waarbij studenten vooral hun best doen bij die vakken, waarmee ze denken makkelijk het BSA te halen.

Net als AKKUraatd blijkt ook Han van Krieken niet zo positief over het BSA. Hij ‘twijfelt steeds meer aan de effectiviteit van het BSA,’ en bevestigt de vrees van AKKUraatd dat het BSA leidt tot berekenend studeren: ‘In plaats van een advies is het verworden tot ‘als ik dat haal, dan kom ik er wel.’’ Van Krieken zou eigenlijk toe willen naar een instrument dat ervoor zorgt dat iedereen op de juiste plek zit: ‘Wat mij betreft liggen alle opties open.’

AKKUraatd is blij met deze opstelling van het CvB en dringt tijdens de vergadering aan op de invoering van het DSA: het Dringend Studieadvies. Dit werkt hetzelfde als het BSA, alleen is het niet bindend maar enkel adviserend. Als er met de invoering van zo’n DSA ook nog wordt geïnvesteerd in begeleiding, dan kunnen studenten weloverwogen keuzes maken op basis van hun wensen en capaciteiten. Han van Krieken staat ook voor ons idee open: ‘Alle nieuwe ideeën zijn welkom.’

In het nieuwe jaar start het CvB een onderzoek naar een nieuw model. Houd voor meer info deze website en de Facebookpagina van AKKUraatd in de gaten!

Op 29 januari vindt weer een nieuwe Overleg GV-CvB-vergadering plaats. Benieuwd wat daar besproken wordt? Kom dan gerust een keer met ons mee! Stuur voor meer info een e-mail naar info@akkuraatd.nl .