GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 124e GV

Afgelopen maandag, 26 februari, mochten onze vier USR-leden weer aan het werk in de Gezamenlijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur (CvB). Ook deze maand hebben ze zich weer hard ingezet voor het verwezenlijken van ons programma. Deze keer bespreekt de GV vooral zaken die wel belangrijk zijn, maar waar je als student niet direct mee te maken hebt.

Een van die zaken is het UGV-FGV-reglement. Dit reglement legt vast hoe de medezeggenschap verloopt, zowel op facultair (FGV) als universitair (UGV) niveau. Omdat sterke medezeggenschap een van de speerpunten is van AKKUraatd, vinden wij dit reglement altijd een belangrijk vergaderstuk. Dat belang is deze keer nog groter, omdat we ook spreken over de stemverhouding in de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen (FGV).

In deze vergaderingen overlegt het Faculteitsbestuur met personeel en studenten over de gang van zaken op de faculteit. De vergadering neemt ook besluiten, maar daarbij is iets geks aan de hand: de stemmen van de personeelsleden maken 60% van het totaal uit, terwijl de studenten het moeten doen met slechts 40% van het stemgewicht. Daardoor krijgen personeelsleden al snel de overhand in de facultaire medezeggenschap.

Ter vergadering stelt USR-voorzitter Fatbardha Selmani daarom namens de Universitaire Studentenraad (USR) voor om de stemverhouding recht te trekken: 50% voor het personeel, 50% voor de studenten. Ook aan de wensen van het personeel wordt in het voorstel tegemoet gekomen: de stemmen van het personeel zouden worden verdeeld over de aanwezige leden in plaats van over de zittende leden. Een kleine maar belangrijke wijziging, aangezien veel personeelsleden met een hoge werkdruk te maken hebben en daardoor niet altijd bij alle vergaderingen aanwezig kunnen zijn. De reactie is dan ook, zoals Fatbardha zegt, ‘in verschillende gremia [medezeggenschapsorganen, red.] overwegend positief.’

Het College van Bestuur voelt zich overrompeld door dit voorstel en wil er vandaag niet inhoudelijk op ingaan. Wel is het CvB, bij monde van zijn voorzitter Daniël Wigboldus, ‘bereid in overleg te treden met de medezeggenschap’ over dit punt. ‘We zijn natuurlijk bereid alle voorstellen heel goed te bekijken.’ Wij vinden het jammer dat de stemverhouding niet meteen inhoudelijk wordt besproken. Het CvB laat namelijk steken vallen op facultair niveau – een niveau waar het maar weinig zicht op heeft. AKKUraatd staat nog steeds voor het rechtvaardiger maken van de stemverhouding. Fatbardha laat dan ook weten er zeker nog op terug te komen: ‘Ik vind het fijn om te horen dat u open staat voor discussie,’ en, zo belooft ze, ‘daar houd ik u aan!’

Privacy
Gelukkig is het beleid van het CvB op andere gebieden meer naar onze smaak. De GV stemde in december in met een nieuw privacybeleid, een lang gekoesterde wens van AKKUraatd. Vandaag staat het daaraan verwante ‘informatieveiligheidsbeleid’ op de agenda. Onze fractie kan zich vinden in dit beleid.

In de vergadering wordt de eigendom van ingeleverde opdrachten en scripties besproken. Als deze digitaal worden ingeleverd via een programma als Turnitin, worden deze namelijk formeel eigendom van dat bedrijf. AKKUraatd vindt dit een onwenselijke situatie: je betaalt collegegeld, maar eigenlijk werk je ook nog eens onbetaald voor Turnitin! Daniël Wigboldus is zich gelukkig bewust van de ernst van de situatie en belooft ‘er nog eens heel goed naar te gaan kijken.’

ANS? OER! (gr)oei…
Doordat de (weinige) agendapunten voortvarend zijn behandeld, belandt de GV al snel bij de rondvraag. Dat is het gedeelte van de vergadering waarin leden vragen mogen stellen over onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen in de vergadering. De GV vraagt zich een slag in de rondte, en ook AKKUraatders hebben het vraagteken op hun toetsenbord wel weten te vinden.

AKKUraatder Stijn van Uffelen diende een schriftelijke vraag in over groei. Bert van der Zwaan, de rector magnificus van de Universiteit Utrecht, had in een krantenartikel gezegd dat zijn universiteit best een ‘krimpstrategie’ zou willen voeren, als het financieringsmodel dat maar toeliet. Stijn wilde graag weten of ons eigen College van Bestuur daar ook zo over denkt. AKKUraatd was al eerder kritisch op het streven van de RU om haar marktaandeel te behouden. In de praktijk komt dit streven namelijk neer op de noodzaak om te blijven groeien. Het antwoord van Daniël Wigboldus leek toch, voorzichtig, dezelfde kant op te gaan als dat van zijn Utrechtse collega: ‘De RU en haar CvB stuurt al jaren op stabiliteit en we hebben nu ook geen groeiambitie.’ AKKUraatd zal het CvB zeker aan deze woorden houden, en kritisch blijven op de perverse prikkels in het financieringssysteem.

Verder vraagt Stijn zich af hoe het kan dat het onafhankelijke Algemeen Nijmeegs Studentenblad ANS niet meer mag worden verspreid in het Elinor Ostromgebouw, het nieuwe gebouw van de Managementfaculteit. Wigboldus zegt het belang van onafhankelijke journalistieke media te delen, maar komt niet verder dan de toezegging ‘te gaan uitzoeken hoe dit zit.’ Aangezien we vandaag geen duidelijk antwoord hebben gekregen, vragen we het 09-04, tijdens de volgende GV, gewoon nog een keer.

De laatste vraag van Stijn spitst zich toe op de OER, de Onderwijs- en Examenregeling. Deze regelingen, die per opleiding verschillen, worden elk jaar op de faculteit vastgesteld. Om de faculteiten een handje te helpen, stelt het CvB elk jaar een ‘model-OER’ op. Deze is nu nog niet af, terwijl sommige faculteiten al bezig zijn met het opstellen van hun OER voor volgend jaar. ‘Wanneer is de model-OER af?’, luidt Stijns vraag. Wigboldus: ‘Het streven is uiterlijk half maart. Eerder is ook niet mogelijk.’

Tot slot stelt AKKUraatder Lieve Heijsters een vraag over het universitaire diversiteitsbeleid. De RU heeft nu geen Diversity Officer, maar AKKUraatd vind het wel belangrijk dat de universiteit structureel aandacht besteedt aan diversiteit. Ook willen wij graag dat de aandacht voor diversiteit wordt verbreed van personeelsleden naar studenten. CvB-lid Wilma de Koning verzekert Lieve dat ‘diversiteit bij ons [de universiteit] hoog op de agenda staat.’ De taken van de Diversity Officer zijn overgedragen naar anderen en de aandacht voor diversiteit wordt verbreed naar studenten. Ook komt er aandacht voor diversiteit op andere gebieden dan gender.

Op 9 april vindt weer een nieuwe Overleg GV-CvB-vergadering plaats. Benieuwd wat daar besproken wordt? Kom dan gerust een keer met ons mee! Stuur voor meer info een e-mail naar info@akkuraatd.nl.