GV-verslagen

AKKUraatd doet verslag van de 127e GV

Tijdens de Overlegvergadering van 2 juli d.d. stonden veel uiteenlopende onderwerpen op de agenda, zoals studentenwelzijn, de begroting en Regeling FOndS. Deze thema’s zijn voor AKKUraatd zeer belangrijk en we hebben onze standpunten dan ook niet onder stoelen of banken geschoven.

Studentenwelzijn

Tijdens de overlegvergadering werd studentenwelzijn besproken, een belangrijk thema voor AKKUraatd. In het stuk werden de vorderingen omtrent studentenwelzijn besproken sinds de welzijnsenquête die de RU afgelopen jaar op initiatief van de USR heeft uitgevoerd. AKKUraatd is teleurgesteld over de geringe stappen die tot dusver zijn gezet om het studentenwelzijn te verbeteren en is van mening dat er structurele herzieningen moeten plaatsvinden om dit uiterst belangrijke thema beter aan te kunnen pakken. Zo pleiten wij voor het aanstellen van een proceseigenaar die zich enkel en alleen met het welzijn van studenten bezighoudt en alle loslopende projecten aangaande het thema coördineert. Enkel op die manier kan studentenwelzijn RU-breed worden aangepakt en worden verbeterd.

Begroting en kwaliteitsafspraken

Zoals altijd wordt aan het einde van het collegejaar de algemene gang van zaken besproken met de GV. Hieronder wordt verstaan het jaarverslag en de beleidsbrief. Dit keer werd daar de door de GV opgestelde notitie ‘Kwaliteitsafspraken’ aan toegevoegd. De kwaliteitsafspraken is inmiddels een veelgenoemde term wanneer gesproken wordt over de studievoorschotsmiddelen, en kan als volgt in een aantal zinnen worden uitgelegd: bij de afschaffing van de basisbeurs (stufi) is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toegezegd dat het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden gestoken in het structureel verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hoe dit geld precies besteed zou gaan worden, mocht per universiteit zelf bepaald worden in samenwerking met de medezeggenschap. De afspraken over waar het basisbeursgeld (ofwel studievoorschotsmiddelen) in wordt geïnvesteerd, worden ook wel de kwaliteitsafspraken genoemd.

Gezamenlijk met de rest van de USR en de Ondernemingsraad heeft AKKUraatd een notitie opgesteld over aan welke doelen het basisbeursgeld ten goede moet komen. Voor AKKUraatd staan hierbij een aantal thema’s centraal, waaronder onderwijsintensiteit en -toegankelijkheid. Zo vinden wij dat de RU moet investeren in intensiever en kleinschaliger onderwijs, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt én moeten er structurele acties plaatsvinden voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om op een degelijke manier aan onze universiteit te kunnen studeren, ongeacht herkomst, vooropleiding of fysieke dan wel psychische beperking of problemen.

Stemverhouding Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)

Sinds jaar en dag is de stemverhouding student-medewerker een belangrijk verkiezingspunt voor AKKUraatd. In de Facultaire Gezamenlijke Vergadering is het namelijk het geval dat de stemverhouding tussen de Facultaire Studentenraden en de Onderdeelcommissies (medewerkers) ongelijk is; de medewerkers hebben 60% van de stemmen in handen, waardoor er voor de studenten slechts 40% overblijft. De consequenties hiervan zijn dat studenten bij cruciale thema’s overruled worden door de medewerkersgeleding en dat de stem van de student hierdoor ondergeschikt wordt aan die van de medewerker. AKKUraatd vindt dit onrechtvaardig en heeft in de USR een notitie geschreven voor het rechttrekken van deze stemverhouding naar 50/50. Naar aanleiding van het bespreken van deze notitie is er een onderzoek in gang gezet om te kijken of deze visie ook bij alle faculteiten wordt gedeeld.

Regeling FOndS

AKKUraatd heeft gezamenlijk met de USR zich dit jaar intensief beziggehouden met het verbeteren van de Regeling FOndS (Financiële Ondersteuning Studenten). Deze regeling is bedoeld voor studenten die vanwege bepaalde omstandigheden zich niet volledig kunnen richten op hun studie, bijvoorbeeld bestuurders, mantelzorgers en topsporters. In samenwerking met de rest van de USR en Student Life heeft AKKUraatd de regeling onder de loep genomen en aanbevelingen gedaan voor het verbeteren ervan. Zo is de regel uit de regeling geschrapt waarin staat dat studentbestuurders het jaar voorafgaand aan hun bestuursjaar minimaal 39 studiepunten moeten hebben behaald. Daarnaast is het vanaf heden mogelijk om twee keer aanspraak te maken op de regeling, bijvoorbeeld wanneer je na je bestuursjaar vanwege omstandigheden zoals bijvoorbeeld psychische problemen je niet volledig kunt richten op je studie.