Bereikt in 18/19

[Click here for the English version]

Ieder jaar stelt AKKUraatd een verkiezingsprogramma (VP) samen en deze proberen we zo goed mogelijk tot uitvoer te brengen. Het VP vormt een lijst met doelen voor de fractie om te bereiken, zowel in de USR als daarbuiten. Deze doelen hebben we vertaald tot actiepunten en daaraan zijn we hard aan de slag gegaan! Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met de punten die we vooraf opgesteld hebben, maar door het jaar heen pakken we ook punten op die buiten het VP voor ons interessant zijn. Ben jij benieuwd wat we afgelopen jaar bereikt hebben? Kijk dan verder op deze pagina en klik op de titels voor meer informatie! Scroll ook naar beneden voor twee filmpjes waarin onze USR-leden een korte update geven. 

 

Wat hebben we bereikt?

Goed onderwijs

 • Digitaal kenniscentrum

  Hierover is een notitie geschreven die voorligt aan het College van Bestuur. De reactie volgt wanneer er een nieuwe directeur IT is aangesteld.

 • Toegankelijke cloudservice

  Hierover is een notitie geschreven die voorligt aan het College van Bestuur. De reactie volgt wanneer er een nieuwe directeur IT is aangesteld.

 • Kortere honoursprogramma’s

  Er gaan facultaire honourslabs aangeboden worden. Dit wordt een uitbreiding op de al bestaande interdisciplinaire honourslabs. Deze honourslabs hebben een looptijd van ongeveer drie maanden.

 • Gooi de poorten open

  Honours wordt opengesteld voor meer studenten, waarbij motivatie het belangrijkste selectiecriterium is in plaats van je cijferlijst.

 • Vertaalcentrum voor docent, student, vereniging en medezeggenschap

  Hier zijn we mee bezig.

 • Gemakkelijk volgen van taalcursussen

  Alle internationale studenten kunnen een gratis cursus Social Dutch volgen.

 • Woordenboeken tijdens je tentamen

  We streven ernaar dit punt nog te agenderen tijdens een GV.

 • Meer studie- en groepswerkplekken

  Platform studielandschappen is hier veel mee bezig geweest. Tellingen van tentamenperiode januari en eerste periode worden vergeleken. Wordt gekeken naar betere manier van informatievoorziening zodat studenten meer inzicht krijgen.

 • Leen een laptop op de universiteit

  Hier zijn we mee bezig.

 • Doelbewust tentamineren

  Hier zijn we mee bezig.

 • Meer studentassisstenten

  In het plan van de kwaliteitsafspraken worden er meer studentassistenten ingezet om de werkdruk voor docenten te verminderen en het onderwijs kleinschalig te houden.

 • Geen bindend, maar dringend studieadvies

  Op initiatief van AKKUraatd heeft de USR een plan ingediend voor een nieuwe invulling van het BSA. De reactie van het CvB was positief. Hierbij wordt de focus verlegt van studiepunten naar match met de opleiding, motivatie van de student en kansrijkheid om de studie succesvol af te ronden.

 • Eerlijke voorlichting voor iedereen

  In het plan voor de nieuwe invulling van het BSA wordt ook gepleit voor een uitbreiding van de studiekeuzecheck en een eerlijke matchingsdag voor iedere opleiding.

Studentenleven voor iedereen!

 • Betrokken worden op elk moment

  Hier zijn we mee bezig.

 • Vanaf het begin naar je zin

  Hier zijn we mee bezig.

 • Beter voorbereid op de toekomst

  Hier zijn we mee bezig.

 • Onderzoek naar mogelijke drempels

  Door vragen van AKKUraatd wordt er een onderzoek georganiseerd over hoe de Radboud Universiteit ervoor kan zorgen dat iedereen zich welkom voelt op de campus.

 • Meer privacycoördinatoren ter bescherming

  Op initiatief van AKKUraatd is de eindrapportage van de implementatie van de AVG aan de RU opgevraagd. Hierbij wordt gekeken waar en wat de knelpunten zijn.

 • Eetvoorzieningen langer open

  De Refter blijft open van 07.30 tot 20.00 uur en beperkt in het weekend.

 • Uitbreiding fietsenstallingen

  AKKUraatd heeft een voorstel geschreven om beter gebruik van fietsenstallingen te stimuleren en om uitbreiding van de fietsenstallingscapaciteit te bewerktstelligen. Later volgt hier meer nieuws over.

 • Bereikbare, beschikbare en toegankelijke (psychologische) ondersteuning

  Er is veel gehamerd op het inzichtelijk maken van de services op de RU via een flowchart, maar het proces is traag. Er komen nu kleine werkgroepen die visies op onder andere studiebegeleiding en studentbegeleiding moeten verduidelijken wat de status momenteel is en hoe die veranderd moet worden.

 • Erkenning en stimuleren ontwikkelingsmogelijkheden

  Het bestuurscertificaat is terug van weggeweest en mogelijk met terugwerkende kracht aan te vragen.

Een duurzame universiteit

 • Meer watertappunten

  AKKUraatd zet zich al enkele jaren in voor meer watertappunten op de campus. En niet zonder succes; op de campus zijn meerdere watertappunten te vinden. Echter laat AKKUraatd het hier niet bij zitten. Daarom hebben we vanuit de USR samen met the Green Office een voorstel gedaan aan het Universitair Vastgoedbedrijf om meer watertappunten te plaatsen op strategische locaties op de campus. Zo maken we de campus een prettigere plek voor elke student en verminderen we de aanschaf van PET-flessen.

 • Een gezonder aanbod

  In de nieuwe Refter zijn meer vegetarische en vegan opties. Ook is er meer te kiezen, waardoor studenten zelf een gezondere maaltijd kunnen samenstelling.

 • Een eerlijk aanbod

  Extern onderzoek loopt naar het transparant weergeven van klimaateffecten van voedsel op de RU. Hier wordt dus aan gewerkt.

 • Kies duurzaam, krijg korting!

  Hier zijn we mee bezig.

 • Overal afvalscheiding: universiteitsbrede regeling

  Vrijwel overal wordt afval daadwerkelijk gescheiden.

 • Verduurzaming RU-evenementen

  AKKUraatd is in de USR aan het praten over een verduurzaming van de intro.

Sterke medezeggenschap

 • Studentpanels: inspraak voor iedere student

  Gelukt! AKKUraatd heeft een panel opgezet voor eerstejaarsstudenten. Op deze manier kunnen ook de ervaringen van eerstejaarsstudenten worden geagendeerd in de medezeggenschap.

 • Student-lid examencommissie

  Hier zijn we mee bezig.

 • Student-lid in het College van Bestuur

  Hier zijn we mee bezig.

 • Gelijke stem voor student en docent

  Hier zijn we mee bezig.

 • Meer waardering voor OLC-leden

  De USR is samen met de facultaire medezeggenschap bezig om de inwerking van OLC’s en FSR’en te verbeteren. Er moet meer begeleiding komen en er wordt een nieuw handboek geschreven.

 • Taalkundige hulp voor de medezeggenschap

  Hier zijn we mee bezig.

Overige punten die niet in het VP stonden

 • Werkplekken

  De klachten blijven aanhouden over te drukke werkplekken en een te volle UB. Het is dus dringen voor een studiewerkplek en dat vinden wij een slechte zaak. Daarom pleit AKKUraatd voor het flexibel benutten van alle beschikbare ruimte op de universiteit, in de vorm van kameleonzalen. De combinatie met wifi-tracking moet duidelijk maken waar de beschikbare plekken zijn. Daarom zijn wij ook zeker voor wifi-tracking.

 • Harmonisering van de jaarroosters

  Dit is uitgesteld, zodat studenten niet in tenten tentamens hoeven te maken en hun meivakantie behouden. Hier hebben wij ons hard voor gemaakt.

 • Verkeer op de campus

  We hebben in samenwerking met de studentenvakbond AKKU een plan geschreven om de verkeersveiligheid rond de rotonde bij Erasmus aan te pakken.

 • Katholieke identiteit van de RU

  We stellen het ter discussie tijdens het symposium, in samenwerking met KSN.

 • Decentrale selectie

  We hebben een opinieartikel geschreven over de problemen rondom de toegankelijkheid van het onderwijs, zoals dat decentrale selectie vooral witte, brave meisjes bevoordeelt. In onze open brief pleiten wij voor een betere toegang van het hoger onderwijs.

 • Onderwijsextensivering

  In het kader van werkdrukverlichting hebben we onderwijsextensivering aan de kaak gesteld.