Campusrondes

Campusronde bij Faculteit der Letteren

>>>>[English version click here]<<<<

Nadat we onze tafel hadden geïnstalleerd en de AKKUraatd-paal door de draaideur hadden gemanoeuvreerd, stonden we klaar voor een nieuwe campusronde. Dit keer stonden we in de hal van het Erasmusgebouw voor de Faculteit der Letteren (FdL). Maar niet alleen die studenten kwamen langs. We hebben ook veel input gekregen van studenten van andere faculteiten. Wat natuurlijk ook altijd welkom is!

Faculteit der Letteren
We hebben veel verschillende studies gezien van de faculteit. Zo was er een groep studenten die Romeinse Taal en Cultuur studeren. Zij vinden dat de aanwezigheidsplicht voor de colleges moet worden afgeschaft. Daarnaast hadden ze het ook veel over buitenlandverblijf en de arbeidsmarkt. Ze vinden dat ze bij hun studie te laat informatie krijgen over het buitenlandverblijf. Ze zouden ook graag meer aandacht willen binnen de studie voor arbeidsmarktoriëntatie. Een student opperde het idee dat hun vakgroep misschien meer kon samenwerken met andere universiteiten om de oriëntatie te vergroten.

Bij Geschiedenis hebben we geen weblectures van de colleges. Het zou voor de studenten fijn zijn als die er wel komen voor als je een keer ziek zou zijn. De studenten geven aan al tevreden te zijn als ze alleen een week voor het tentamen online zouden komen. Een eerstejaarsstudent geeft aan dat er veel uren tussen de colleges zitten in het eerste jaar. Dit is onhandig voor de studenten die nog thuis wonen. Een studente Nederlandse Taal en Cultuur geeft juist het omgekeerde probleem aan. Zij vindt dat er geen colleges mogen worden gegeven in de pauzetijd (12.30-13.30). Het is beter voor de concentratie op een dag om wel een uur lunchpauze te hebben. Er komen ook veel praktische punten naar voren. De studenten zouden graag zien dat er toiletborstels komen in de wc’s in het Erasmusgebouw.

Er komen ook veel masterstudenten langs. We spreken met studenten uit de master van Taalwetenschappen. Zij geven als tip dat de vakken die bij elkaar horen en op elkaar aansluiten misschien beter als een cluster over het jaar heen verdeeld kunnen worden. Ook klagen ze over het feit dat de master nu opengesteld is voor mensen die van een andere taalstudie komen. Hierdoor is er voor de studenten die van taalwetenschappen zelf komen heel veel herhaling in de master. Met name in de vakken die gaan over onderzoeksvaardigheden. Studenten van de Radboud Docenten Academie laten weten dat ze graag betere communicatie met de studenten willen. Communicatie speelt over het algemeen een grote rol bij studenten. Wij krijgen namelijk ook mee dat de communicatie tussen Dienst Studentenzaken, het STIP en de studieadviseur beter moet.

Een van de grotere opleidingen van de faculteit is Communicatie- en informatiewetenschappen. Hierbij laten studenten weten dat ze graag meer docenten zouden zien en vinden ze dat beter beoordeeld moeten worden op kun onderwijskwaliteit want de verschillen zijn bij hun opleiding heel groot. Een masterstudent laat weten dat er een te groot verschil zit tussen de studiedruk in de bachelor en in de master. De studie heeft ook een Engelse track. De internationale studenten zouden de mails van het STIP ook graag in het Engels krijgen. Daarnaast zouden ze graag een vereniging willen voor de internationale studenten en ze vinden dat er meer variatie moet komen in het eten in de Refter.

Andere studies
We hebben niet alleen met studenten van de Letterenfaculteit gesproken maar er kwamen ook een heleboel andere studenten langs. Ook die input nemen we zeker mee!

Er kwamen een aantal studenten langs van de Faculteit der Managementwetenschappen. Hier stonden wij twee weken geleden ook al voor een campusronde. Een groepje Bestuurskundestudenten laat ons weten dat ze opdrachten die ze moeten maken ook graag besproken willen hebben in de werkgroepen. En een masterstudent vindt dat er te veel filosofie zit in de algemene bestuurskundemaster en dat tentamens in de avonduren niet fijn zijn. Bij Economie willen ze meer proeftentamens zodat je echt weet dat je de stof beheerst. Een klacht van een student Recht en Management is dat er een slechte samenwerking is tussen de studieadviseurs van de dubbelstudie.

Tot slot spraken we nog met wat studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Bij Kunstmatige Intelligentie moet er meer aandacht komen voor de onderwijskwaliteit van studenten. Ook wordt er geklaagd dat colleges om kwart voor negen eigenlijk te vroeg zijn als je ver moet reizen met de trein. Drie weken geleden stonden we zelf op de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Toen hoorde we van veel Psychologiestudenten klachten over het feit dat de bachelor opeens Engelstalig is geworden. Ook dit kwam bij deze campusronde weer naar voren. Veel studenten vinden dat er eerst een heleboel verbeterd en aangekondigd had moeten worden voordat het werd doorgezet. Ook vinden de studenten dat hun tentamens niet zijn afgestemd op andere faculteiten. Dit is lastig als men keuzevakken ergens anders wilt volgen.

Andere concrete verbeterpunten die werden genoemd:

  • Het Engels van docenten moet beter
  • Er moeten overal weblectures komen
  • Meer contact met middelbare scholen door bijvoorbeeld scholenprojecten
  • Meer werkplekken met meer stopcontacten (onder andere in TvA, het Grotiusgebouw en het Erasmusgebouw)
  • Meer plekken in de UB, of een tweede grote bibliotheek erbij bouwen
  • Minder verplichte werkcolleges