Corona

[Click here for the English version of this page]

PROCTORING    BSA    COMPENSATIE STUDENTEN    CAMPUS DETACHERING

Studenten worden op veel manieren geraakt door de coronacrisis. Zo zijn er financiële gevolgen omdat de kans op studievertraging aanzienlijk is, stages veelal niet meer worden afgerond en bijbaantjes wegvallen. Bovendien valt een groot deel van het sociale leven weg. En hoewel het onderwijs veelal doorgaat heeft dit wel gevolgen voor de toetsing en het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Op deze pagina wijzen we studenten op de mogelijkheden die zij hebben tot bijvoorbeeld financiële compensatie en houden we jullie op de hoogte van alle zaken waar wij ons momenteel voor inzetten binnen de universitaire studentenraad (USR) en daarbuiten!


Proctoring

AKKUraatd is van mening dat online tentaminering niet ten koste mag gaan van de privacy van de student. Bij tentaminering met behulp van proctoring wordt er wel degelijk een inbreuk gemaakt op de privacy van de student. Dit systeem slaat namelijk informatie over de student en de kamer van de student op via camerabeelden en schermcontrole. Wij vinden dit niet noodzakelijk, aangezien er wel degelijk alternatieve tentamenvormen mogelijk zijn. Daarom is AKKUraatd principieel tegen het gebruik van proctoring. Dit betekent ook dat docenten gestimuleerd en ondersteund moeten worden om alternatieve tentamenvormen te gebruiken.
   
AKKUraatd heeft zich afgelopen periode ingezet tegen het gebruik van proctoring en met succes. In maart 2021 is besloten dat proctoring (voorlopig) niet meer gebruikt mag worden voor het collegejaar 2021-2022. Helaas is het niet mogelijk gebleken dit ook voor semester 2 in 2020-2021 mogelijk te maken, maar ook voor deze periode blijft AKKUraatd oproepen om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven toetsvormen waar mogelijk.

Wat betekent de huidige situatie voor mij?
 • Voor semester 2 van 2020-2021 blijft een eerder gemaakt besluit staan dat proctoring alleen mag worden ingezet als er geen goede alternatieven voorhanden zijn
 • De invulling van een alternatief verschilt per opleiding
 • Wanneer er naar jouw mening toch nog (onnodig) gebruik wordt gemaakt van proctoring kun je dit zo snel mogelijk melden bij je Opleidings Commissie (OLC) of Facultaire Studentenraad (FSR). Zij kunnen dit aankaarten bij degenen die hierover gaan.
 • Als je een klacht of bezwaar wil maken over een tentamen, kun je terecht bij de klachtenregeling die je klacht of bezwaar naar de juiste plek zal doorsturen.
 • In maart 2021 is mede door AKKUraatd besloten dat het gebruik van proctoring niet meer is toegestaan in het nieuwe collegejaar (2021-2022). Voor semester 2 van 2020-2021 kan proctoring wel nog worden ingezet.
 • Voor het collegejaar 2021-2022 zal er dus moeten worden gekeken naar andere manieren van (online) tentaminering. Er wordt nog met de universitaire medezeggenschap besproken of er eventueel uitzonderingsgevallen zijn waar proctoring nog wel ingezet mag worden.

Wat we al hebben bereikt

Begin april heeft de Radboud Universiteit aangegeven proctoring te overwegen als vervanging voor fysieke tentaminering. Bij deze vorm van online tentaminering worden je camerabeeld en je schermbewegingen opgeslagen, maar kan zelfs ook een volledige ‘roomscan’ verplicht zijn. AKKUraatd ziet dit als een grote inbreuk op de privacy van de student. Daarnaast hebben sommige studenten niet de faciliteiten om op een fatsoenlijke manier deel te nemen aan een tentamen met proctoring. Zo kunnen internetproblemen of het gebrek aan een camera ertoe leiden dat je het tentamen niet kunt maken. Daarom hebben wij meteen actie ondernomen en hebben we binnen ons Gemeenschappelijk Vergadering met de Studentenraad (USR) en Ondernemingsraad (OR) ingezet op een duidelijke nee tegen proctoring vanuit de universitaire medezeggenschap. Helaas was niet iedereen binnen de USR en OR het hier mee eens, maar toch leek een meerderheid hierin mee te willen gaan. Door procedurele discussies leidde dit echter niet tot een duidelijk advies, waarna AKKUraatd samen met de gehele USR een advies hebben opgesteld aan het universiteitsbestuur om proctoring alleen toe te staan als er echt geen alternatieven mogelijk zijn én daarbij duidelijk te maken waarom die alternatieven dan niet geschikt zouden zijn.
    
Ondertussen is de universiteit overgegaan op het uitproberen van proctoring in een pilot. De resultaten hiervan waren, zeker vanuit de kant van studenten, niet erg positief. Ook is in deze pilot het privacyaspect van proctoring nauwelijks bevraagd. Toch leek het universiteitsbestuur door te willen gaan met het gebruik van proctoring, zij het onder enkele voorwaarden. Daarom hebben we samen met enkele studenten een petitie opgezet om de mening van studenten duidelijk te maken aan het universiteitsbestuur. Deze petitie heeft ondertussen al bijna 2500 ondertekenaars en heeft AKKUraatd aangeboden aan het college van bestuur. Daarnaast hebben we tijdens onze Gemeenschappelijke Vergadering met de USR en OR nogmaals geprobeerd een helder advies op te stellen aan het universiteitsbestuur. Hoewel ook deze keer niet iedereen hierachter stond, lukte het nu wel om een onvoorwaardelijke nee te laten horen tegen proctoring. Daarnaast is er aan de Universiteit van Amsterdam een kort geding aangespannen tegen het gebruik van proctoring, zij het met een iets andere situatie en andere argumenten dan bij ons spelen. Hier is echter de UvA in zijn gelijk gesteld en is besloten dat proctoring door hen gebruikt mag blijven.
    
Helaas heeft het college van bestuur zowel de petitie als dit advies naast zich neergelegd en enkel aanpassingen gedaan aan hun voorstel om proctoring onder strenge voorwaarden door te laten gaan. Hierbij gaat het er met name om dat de examencommissie proctoring kan toestaan wanneer zij voldoende beargumenteerd vindt dat geen gebruik is gemaakt van alternatieven. Wat hier voldoende argumentatie is, blijft echter onduidelijk. Wel is er vastgelegd dat studenten in principe recht hebben op een alternatief als ze hier om vragen, maar dit kan ook betekenen dat dit alternatief pas volgend collegejaar plaatsvindt. Dit vinden wij vanzelfsprekend geen écht alternatief. Daarom is AKKUraatd nog steeds principieel tegen proctoring en proberen wij voor zoveel mogelijk tentamens te voorkomen dat dit ingezet wordt.
   
Ondertussen is de universiteit overgegaan op het uitproberen van proctoring in een pilot. De resultaten hiervan waren, zeker vanuit de kant van studenten, niet erg positief. Ook is in deze pilot het privacyaspect van proctoring nauwelijks bevraagd. Toch leek het universiteitsbestuur door te willen gaan met het gebruik van proctoring, zij het onder enkele voorwaarden. Daarom hebben we samen met enkele studenten een petitie opgezet om de mening van studenten duidelijk te maken aan het universiteitsbestuur. Deze petitie heeft bijna 2500 ondertekenaars opgeleverd en AKKUraatd heeft deze aangeboden aan het college van bestuur. Daarnaast hebben we tijdens onze Gemeenschappelijke Vergadering met de USR en OR nogmaals geprobeerd een helder advies op te stellen aan het universiteitsbestuur. Hoewel ook deze keer niet iedereen hierachter stond, lukte het nu wel om een onvoorwaardelijke nee te laten horen tegen proctoring. Daarnaast is er aan de Universiteit van Amsterdam een kort geding aangespannen tegen het gebruik van proctoring, zij het met een iets andere situatie en andere argumenten dan bij ons spelen. Hier is echter de UvA in zijn gelijk gesteld en is besloten dat proctoring door hen gebruikt mag blijven.
         
Helaas heeft het college van bestuur zowel de petitie als dit advies naast zich neergelegd en enkel aanpassingen gedaan aan hun voorstel om proctoring onder strenge voorwaarden door te laten gaan. Hierbij gaat het er met name om dat de examencommissie proctoring kan toestaan wanneer zij voldoende beargumenteerd vindt dat geen gebruik is gemaakt van alternatieven. Wat hier voldoende argumentatie is, blijft echter onduidelijk. Wel is er vastgelegd dat studenten in principe recht hebben op een alternatief als ze hier om vragen, maar dit kan ook betekenen dat dit alternatief pas volgend collegejaar plaatsvindt. Dit vinden wij vanzelfsprekend geen écht alternatief.
    
Nog voor de zomervakantie in 2020, op 4 juni, is AKKUraatd samen met de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) een geschil aangegaan met het college van bestuur over online proctoring. Op tafel lag niet de discussie óf deze software gebruikt mocht worden, maar of de medezeggenschap iets te zeggen heeft over de ingebruikname ervan. Aan het Stichtingsbestuur werd een bindend advies gevraagd, omdat beide partijen (CvB en UGV) het niet met elkaar eens werden.
   
Na een lang proces kwam uiteindelijk op 10 december de uitslag: de UGV krijgt in het vervolg instemmingsrecht rondom zaken die ingrijpen op de privacy van studenten en medewerkers. Dus ook over online proctoring. Bovendien krijgt de medezeggenschap op facultair niveau instemmingsrecht op het gebruik van online proctoring, omdat het als een nieuwe toetsvorm wordt gezien en dus in de Onderwijs en Examenregeling (OER) opgenomen dient te worden.
    
Uiteindelijk heeft de UGV, waaronder de AKKUraatd vertegenwoordiging, tegen het besluit van Proctoring gestemd voor het collegejaar 2021-2022. Dit betekend dat er in dit collegejaar naar alternatieve manieren gezocht moet worden om (online) tentamineren mogelijk te maken. Mogelijk komen er nog uitzonderingsgevallen waarbij proctoring wel ingezet mag worden, maar dit ligt op het moment nog ter discussie. Helaas was de beslissing door het CvB al genomen om proctoring in het tweede semester van 2020-2021 alsnog in te zetten, waardoor er in deze periode alsnog van proctoring gebruik kan worden gemaakt. Maar AKKUraatd blijft oproepen om in deze periode ook zoveel mogelijk naar alternatieven te zoeken en proctoring alleen in te zetten waar het echt niet anders kan.

Dit gaan we nog doen

 Voor AKKUraatd is de discussie rondom proctoring grotendeels afgesloten nu het niet meer mogelijk is proctoring in te zetten voor studiejaar 2021-2022. Daarnaast heeft de medezeggenschap instemming gekregen op het gebruik van proctoring. Er wordt op dit moment nog wel gekeken of er uitzonderingsgevallen zijn waarbij proctoring alsnog kan worden ingezet.


Bindend Studieadvies

AKKUraatd vindt dat de enige goede reden voor het gebruik van het BSA is om een persoonlijk advies te geven dat een eerstejaars student helpt te bepalen of de studie passend is of niet. Door de huidige Coronacrisis kunnen sommige studenten echter niet hun vakken of tentamens volgen op zo’n manier dat ze weten of de studie bij hen past. Wij zijn dus van mening dat niet van eerstejaars studenten, of tweedejaars studenten met een aangehouden BSA, verwacht kan worden dat ze dit jaar hun BSA halen. Er moet voor de studenten die hun BSA niet kunnen halen dit jaar een flexibele BSA-regeling komen dat het bovenstaande doel blijft garanderen.

Wat betekent de huidige situatie voor mij?
 • Eerstejaarsstudenten die zijn begonnen in het studiejaar 2019-2020 en hun BSA niet hebben gehaald, hebben aan het einde van het vorige studiejaar automatisch een aangehouden studieadvies ontvangen. Dit houdt in dat de student in het tweede jaar (2020-2021) de propedeuse moet halen. Mocht de student in augustus 2021 de propedeuse niet hebben gehaald, dan moet de student alsnog stoppen met de studie. Als je binnen deze groep studenten vallen, maar je propedeuse niet lijken te gaan halen, neem dan contact op met je studieadviseur. Je kunt namelijk aanspraak maken op uitzonderlijke omstandigheden én op de volgende afspraken:
  • Het universiteitsbestuur heeft aangegeven dat er redelijk coulant omgegaan zal worden met het aangehouden studieadvies.
  • Universiteit breed hoeven studenten 6,5 EC minder te behalen om toch aan de voorwaarden van het aangehouden studieadvies te voldoen.
 • Eerstejaarsstudenten die zijn begonnen in het studiejaar 2020-2021 hebben een verlaagd bindend studieadvies. Universiteit breed hoeven studenten 6,5 EC minder te behalen voor hun BSA. Als dit toch niet lukken aan het einde van het collegejaar, dan kun je altijd nog aanspraak maken op een aangehouden advies (zoals in het jaar 2019-2020 is ingesteld voor alle studenten).

Wat we al hebben bereikt

De Radboud Universiteit heeft ondertussen gecommuniceerd dat alle eerstejaars studenten in ieder geval een aangehouden BSA krijgen. Dit betekent echter dat ze alle 60 EC van hun propedeuse moeten halen binnen 2 jaar. Dit is een veel striktere BSA-regeling dan onder normale omstandigheden. Normaal kunnen eerstejaarsstudenten namelijk een aantal propedeusevakken pas later in hun studie halen als ze willen, zolang ze maar het aantal EC voor hun BSA behalen. Een paar eerstejaarsvakken (bijvoorbeeld statistiek) niet halen kan iedereen overkomen en laat niet zien of de studie bij iemand past of niet. Daar pleit AKKUraatd ervoor dat er in deze situatie een flexibele BSA-regeling komt voor alle eerstejaarsstudenten die niet hun BSA weten te halen dit jaar, met het doel van BSA in ons achterhoofd.  Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een aangehouden BSA voor alle eerstejaars die hun BSA dit jaar niet kunnen halen, waarbij ze de EC die ze nog moeten halen kunnen invullen met niet alleen propedeusevakken maar ook tweedejaarsvakken. Hierdoor kunnen deze studenten wel ontdekken en laten zien dat de studie bij hun past, maar hoeven ze niet bang te zijn van de studie geschopt te worden omdat ze toevallig in één propedeusevak minder goed zijn.
         
Om dit te bereiken hebben we via formele en informele kanalen de problemen waar eerstejaars studenten tegenaan (kunnen) lopen aangegeven bij het college van bestuur. Daarnaast heeft ons USR-lid Bart Zonneveld een open brief geschreven naar de rector om onze visie te verduidelijken en op het netvlies van het universiteitsbestuur te krijgen. Deze brief is gepubliceerd in de Vox en te lezen op voxweb.  Naar aanleiding van de open brief is er een gesprek met de rector geweest. Hoewel de officiële besluitvorming nog moet plaatsvinden, lijkt de rector enigszins bereid om versoepelende maatregelen te treffen.
     
Mede met de inzet van AKKUraatd is er een verlaging van het BSA dit jaar. Door een landelijk initiatief waarbij alle studentenraden hun College van Bestuur opriepen het BSA te verlagen, is dit ook met succes gelukt. Ons USR-lid Jasmijn Vos heeft hiervoor ook een toelichting gegeven bij de ANS.

Dit gaan we nog doen

 Om studenten goed te kunnen ondersteunen zullen we naar het einde van het jaar blijven informeren hoe het zit met de studenten die een aangehouden advies hebben ontvangen en hoe veel van hen ook daadwerkelijk misschien de studie moeten verlaten. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een persoonlijkere invulling van het BSA. Ons ultieme doel is echter een flexibele BSA-regeling waarbij studenten zelf de keuze houden of hun studie bij hen past en de universiteit geen bindend, maar een dringend advies hierover geeft.


Financiële compensatie studenten

De coronacrisis raakt veel studenten in de portemonnee. Zij kunnen financieel in de problemen komen door bijvoorbeeld studievertraging, het doorlopen van vaste lasten zoals huur of het verlies aan inkomsten doordat bijvoorbeeld een bijbaan wegvalt. AKKUraatd vindt dat deze studenten gecompenseerd moeten worden. Wij zetten ons daarom in om deze problemen bij het universiteitsbestuur op de agenda te zetten. Daarnaast probeert AKKUraatd via studentenvakbond AKKU, de landelijke studentenvakbond LSvB en het landelijk medezeggenschapsoverleg ISO vanuit de overheid financiële steun te realiseren voor deze studenten. AKKUraatd vindt de mogelijkheid om extra te lenen bij DUO niet voldoende, omdat dit uiteindelijk ook leidt tot meer schulden. Daarom pleiten wij ervoor dat studenten daadwerkelijk financieel gecompenseerd worden.

Wat betekent de huidige situatie voor mij?

Word jij financieel geraakt door de gevolgen van de corona-crisis? Dan kun je de volgende stappen ondernemen afhankelijk van je situatie:

 • Aanpassing lening bij DUO: Op deze site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je een overzicht vinden van de financiële maatregelen die de overheid heeft genomen om studenten te compenseren tijdens Corona. Hier staat onder andere informatie over de volgende maatregelen:
  • Onder voorbehoud zal het collegegeld voor het jaar 2021-2022 50% goedkoper zijn. Meer informatie vind je hier.
  • Elke WO student heeft recht op 12 maanden extra studentenreisproduct, ook als je reisproduct al verlopen is. Dit wordt in principe automatisch verwerkt, maar als je je reisproduct al had uitgezet moet je dit zelf opnieuw aanzetten. Voor meer informatie zie deze site.
  • De overheid heeft het mogelijk gemaakt om (met terugwerkende kracht) extra te lenen via DUO. Dit betekent natuurlijk wel dat dit uiteindelijk zal leiden tot extra schulden. Meer informatie vind je hier.
  • Als je ouders momenteel minder verdienen is het mogelijk om een aanvullende beurs aan te vragen op basis van het inkomen van je ouders dit jaar. Meer informatie over de herberekening van je aanvullende beurs is hier te vinden.
 • Aanspraak maken op profileringsfonds
  • Studenten kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning als er redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij studievertraging op gaan lopen. Momenteel is echter nog niet volledig duidelijk wat de rechten van studenten op dit gebied precies zijn. Meer informatie over de aanvraag is hier te vinden.
  • Als je in een acute financiële noodsituatie komt door de maatregelen rondom corona, kun je aanspraak maken op een lening of gift vanuit onze universiteit via het noodfonds. Meer informatie is hier te vinden.
 • Meer informatie over compensatie studievertraging
  • Kijk op deze pagina van studentenvakbond AKKU voor meer informatie over compensatie voor studievertraging.

Wat we al hebben bereikt

De oplossing die vanuit de overheid en de Radboud Universiteit wordt gecommuniceerd is extra lenen bij DUO. AKKUraatd vindt dit geen oplossing, maar een uitstel van het probleem doordat dit je opzadelt met meer schulden. Bovendien kunnen internationale studenten geen aanspraak maken op een lening bij DUO. AKKUraatd vindt dat studenten recht hebben op financiele compensatie vanuit het profileringsfonds. Dit fonds is opgezet met het doel om studenten te compenseren die door overmacht studievertraging oplopen of zich in een noodsituatie bevinden. 
               
De universiteit en een groot deel van de USR wilden dit fonds niet promoten, uit angst voor teveel aanvragen vanuit studenten. Na lang aandringen is zowel de Radboud Universiteit als de USR het profileringsfonds toch gaan communiceren als mogelijke manier om enige financiële compensatie te krijgen voor de gevolgen van de corona-crisis. Daarnaast heeft de universiteit plannen om een speciaal fonds op te richten dat specifiek financiële steun kan bieden tijdens deze crisis, waarbij ook expliciet aandacht is voor internationale studenten die hierdoor zijn getroffen. Zo komen er dus meerdere opties waar studenten terecht kunnen als zij financieel in de problemen komen door de corona-crisis, zonder dat zij zich extra in de schulden hoeven steken.

Dit gaan we nog doen

Op het gebied van financiële compensatie voor de gevolgen van corona op studievoortgang, bijbaantjes of andere zaken hebben we de afgelopen maanden al weten duidelijk te maken dat meer lenen geen oplossing is. Nu rest ons nog om meer bekendheid te creëren voor de fondsen waar studenten aanspraak op kunnen maken als zij financiële gevolgen ondervinden van de huidige crisis. De komende tijd zullen we op dit gebied dus met name focussen op een betere communicatie hiervan.


 

Campus Detachering

AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit een voorbeeldfunctie heeft als werkgever. Studenten die zich altijd hard voor onze universiteit hebben ingezet moeten tijdens een crisis niet zomaar overgelaten moeten worden aan de strikte voorwaarden van een WW. Toch hebben de studenten die via Campus Detachering werken amper vergoeding gekregen voor de verloren werkuren. Wij pleiten ervoor dat studenten die via Campus Detachering (CD) werken wel nog doorbetaald moeten worden.

Wat betekent de huidige situatie voor mij?
 • Als je voor CD werkt, maar je dit door de maatregelen rondom corona de komende tijd niet meer kunt doen, dan kun je onder strikte voorwaarden aanspraak maken op de WW. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Wat we al hebben bereikt

 AKKUraatd heeft zich vanaf het begin van de crisis ingezet voor de studenten die via CD werken bij onze universiteit. Veel studenten zijn namelijk mede van hun inkomen bij CD afhankelijk om rond te komen. Een groot deel van hen kan sinds april echter niet meer voor hen werken en ontvangt dus geen inkomen meer. Hoewel het mogelijk is om een WW aan te vragen, kan dit alleen onder hele strikte voorwaarden. Veel uitzendbureaus en andere werkgevers betalen studenten wel door op basis van het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 3 maanden. De Radboud Universiteit heeft iets vergelijkbaars al gedaan voor de maand maart. AKKUraatd pleit ervoor dat onze universiteit dit ook voor de maanden erna doet.

Dit gaan we nog doen

 De compensatie is niet alleen wat je van een goed werkgever mag verwachten, het is zelfs in veel gevallen wettelijk verplicht. Omdat Campus Detachering zelfs deze wet aan zijn laars lapt, hebben we de handen ineen geslagen met de vakbond FNV en ondernemen we nu juridische stappen tegen Campus Detachering.
   
Na dit proces zullen wij met de universiteit verder het gesprek aangaan over Campus Detachering. We willen weten waarom Campus Detachering, onder andere via hun advocaten, dit proces nu al een jaar aan het rekken is? En waarom Campus Detachering maar selectief informatie verschaft over zekerheid van inkomen? We willen dat de universiteit studentmedewerkers gaat zien als echte medewerkers, niet als handige hulpjes die je op straat kunt zetten als je dat wilt. En we gaan ons de komende maanden in blijven zetten om dit te realiseren.

 


 

Heb je nog vragen of opmerkingen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan corona?

 • Kijk op deze pagina van studentenvakbond AKKU voor een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden.
 • Mail overige vragen en of opmerkingen naar USR@akku.nu