Corona

[Click here for the English version of this page]

BSA    COMPENSATIE STUDENTEN   COMPENSATIE VERENIGINGEN   CAMPUS DETACHERING

Studenten worden op veel manieren geraakt door de coronacrisis. Zo zijn er financiële gevolgen omdat de kans op studievertraging aanzienlijk is, stages veelal niet meer worden afgerond en bijbaantjes wegvallen. Bovendien valt een groot deel van het sociale leven weg. En hoewel het onderwijs veelal doorgaat heeft dit wel gevolgen voor de toetsing en het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Op deze pagina wijzen we studenten op de mogelijkheden die zij hebben tot bijvoorbeeld financiële compensatie en houden we jullie op de hoogte van alle zaken waar wij ons momenteel voor inzetten binnen de universitaire studentenraad (USR) en daarbuiten!


Proctoring

AKKUraatd is van mening dat online tentaminering niet ten koste mag gaan van de privacy van de student. Bij tentaminering met behulp van proctoring wordt er wel degelijk een inbreuk gemaakt op de privacy van de student. Dit systeem slaat namelijk informatie over de student en de kamer van de student op via camerabeelden en schermcontrole. Wij vinden dit niet noodzakelijk, aangezien er wel degelijk alternatieve tentamenvormen mogelijk zijn. Daarom is AKKUraatd principieel tegen het gebruik van proctoring. Dit betekent ook dat docenten gestimuleerd en ondersteund moeten worden om alternatieve tentamenvormen te gebruiken.

Wanneer de universiteit toch proctoring in blijft zetten wil AKKUraatd de garantie dat dit zo min mogelijk zal gebeuren. Daarom willen wij in deze gevallen dat er naar studenten wordt gecommuniceerd welke alternatieven zijn overwogen en waarom hier niet voor is gekozen. Daarnaast pleit AKKUraatd voor een alternatieve tentamengelegenheid in hetzelfde collegejaar voor studenten die door een functiebeperking moeite hebben met online tentamenvormen, voor studenten die hier principiële bezwaren tegen hebben én voor studenten die niet over de faciliteiten beschikken om aan online tentamens deel te nemen.

Wat betekent de huidige situatie voor mij?
 • In principe gaan alle tentamens door en wordt zo min mogelijk proctoring gebruikt. Je kunt aanspraak maken op een alternatief tentamen wanneer je niet deel wil nemen aan een tentamen met proctoring. Het exacte besluit hierover is hier te vinden. De invulling van een alternatief verschilt echter per opleiding en kan ook geïnterpreteerd worden als het maken van een ander tentamen in het komende collegejaar. In hoeverre dit dus écht een alternatief is verschilt per opleiding.
 • Wanneer er naar jouw mening onnodig gebruik wordt gemaakt van proctoring kun je dit zo snel mogelijk melden bij je Opleidings Commissie (OLC) of Facultaire Studentenraad (FSR). Zij kunnen dit aankaarten bij degenen die hierover gaan.
 • Als je een klacht of bezwaar wil maken over een tentamen, kun je terecht bij de klachtenregeling die je klacht of bezwaar naar de juiste plek zal doorsturen.

Wat we al hebben bereikt

Begin april heeft de Radboud Universiteit aangegeven proctoring te overwegen als vervanging voor fysieke tentaminering. Bij deze vorm van online tentaminering worden je camerabeeld en je schermbewegingen opgeslagen, maar kan zelfs ook een volledige ‘roomscan’ verplicht zijn. AKKUraatd ziet dit als een grote inbreuk op de privacy van de student. Daarnaast hebben sommige studenten niet de faciliteiten om op een fatsoenlijke manier deel te nemen aan een tentamen met proctoring. Zo kunnen internetproblemen of het gebrek aan een camera ertoe leiden dat je het tentamen niet kunt maken. Daarom hebben wij meteen actie ondernomen en hebben we binnen ons Gemeenschappelijk Vergadering met de Studentenraad (USR) en Ondernemingsraad (OR) ingezet op een duidelijke nee tegen proctoring vanuit de universitaire medezeggenschap. Helaas was niet iedereen binnen de USR en OR het hier mee eens, maar toch leek een meerderheid hierin mee te willen gaan. Door procedurele discussies leidde dit echter niet tot een duidelijk advies, waarna AKKUraatd samen met de gehele USR een advies hebben opgesteld aan het universiteitsbestuur om proctoring alleen toe te staan als er echt geen alternatieven mogelijk zijn én daarbij duidelijk te maken waarom die alternatieven dan niet geschikt zouden zijn.
        
Ondertussen is de universiteit overgegaan op het uitproberen van proctoring in een pilot. De resultaten hiervan waren, zeker vanuit de kant van studenten, niet erg positief. Ook is in deze pilot het privacyaspect van proctoring nauwelijks bevraagd. Toch leek het universiteitsbestuur door te willen gaan met het gebruik van proctoring, zij het onder enkele voorwaarden. Daarom hebben we samen met enkele studenten een petitie opgezet om de mening van studenten duidelijk te maken aan het universiteitsbestuur. Deze petitie heeft ondertussen al bijna 2500 ondertekenaars en heeft AKKUraatd aangeboden aan het college van bestuur. Daarnaast hebben we tijdens onze Gemeenschappelijke Vergadering met de USR en OR nogmaals geprobeerd een helder advies op te stellen aan het universiteitsbestuur. Hoewel ook deze keer niet iedereen hierachter stond, lukte het nu wel om een onvoorwaardelijke nee te laten horen tegen proctoring. Daarnaast is er aan de Universiteit van Amsterdam een kort geding aangespannen tegen het gebruik van proctoring, zij het met een iets andere situatie en andere argumenten dan bij ons spelen. Hier is echter de UvA in zijn gelijk gesteld en is besloten dat proctoring door hen gebruikt mag blijven.
        
Helaas heeft het college van bestuur zowel de petitie als dit advies naast zich neergelegd en enkel aanpassingen gedaan aan hun voorstel om proctoring onder strenge voorwaarden door te laten gaan. Hierbij gaat het er met name om dat de examencommissie proctoring kan toestaan wanneer zij voldoende beargumenteerd vindt dat geen gebruik is gemaakt van alternatieven. Wat hier voldoende argumentatie is, blijft echter onduidelijk. Wel is er vastgelegd dat studenten in principe recht hebben op een alternatief als ze hier om vragen, maar dit kan ook betekenen dat dit alternatief pas volgend collegejaar plaatsvindt. Dit vinden wij vanzelfsprekend geen écht alternatief. Daarom is AKKUraatd nog steeds principieel tegen proctoring en proberen wij voor zoveel mogelijk tentamens te voorkomen dat dit ingezet wordt.

Dit gaan we nog doen

We zijn op verschillende niveaus bezig om ons doel mbt proctoring te bereiken. Om te beginnen is er vanuit de USR en OR bezwaar gemaakt tegen het feit dat het universiteitsbestuur in is gegaan tegen ons advies om proctoring een volledig halt toe te roepen. Hierover verwachten we begin juli reactie.
    
Daarnaast zullen we in augustus nogmaals het gesprek aangaan met het universiteitsbestuur over het gebruik van proctoring, maar nu specifiek over het komende collegejaar. Hier zullen we onze positie vasthouden en hopen we op een beter resultaat doordat tegen die tijd naar alle verwachtingen waarschijnlijk meer mogelijk is en fysiek tentamineren weer vaker ingezet kan worden. 
      
Tegelijkertijd volgen we via studentenvakbond AKKU en de Landelijke Studentenvakbond LSVb ook het landelijke debat rondom proctoring nauwlettend. Waar mogelijk zullen we proberen ook in dit debat duidelijk te maken dat veel studenten tegen het gebruik van proctoring zijn, bijvoorbeeld door middel van een actie of het opsturen van onze petitie.
      
Momenteel is de medezeggenschap op facultair- en onderwijsniveau echter het belangrijkste voor alle tentamens op korte termijn. Wanneer er namelijk een tentamen met proctoring wordt afgenomen zonder dat duidelijk is of alternatieven zijn overwogen, of als alternatieven niet zijn aangeboden, dan kunnen Opleidingscommissies en Facultaire Studentenraden het snelst dit probleem aankaarten. Helaas kan dit er wel toe leiden dat studenten bij verschillende opleidingen, of zelfs vakken, op verschillende manieren worden behandeld. Deze rechtsongelijkheid hebben wij daarom ook aangekaart op centraal niveau.

Bindend Studieadvies

AKKUraatd vindt dat de enige goede reden voor het gebruik van het BSA is met het doel om een persoonlijk advies te geven dat een eerstejaars student helpt te bepalen of de studie passend is of niet. Door de huidige Coronacrisis kunnen sommige studenten echter niet hun vakken of tentamens volgen op zo’n manier dat ze weten of de studie bij hen past. Wij zijn dus van mening dat niet van eerstejaars studenten, of tweedejaars studenten met een aangehouden BSA, verwacht kan worden dat ze dit jaar hun BSA halen. Er moet voor de studenten die hun BSA niet kunnen halen dit jaar een flexibele BSA-regeling komen dat het bovenstaande doel blijft garanderen

Wat betekent de huidige situatie voor mij?
 • Haal je als eerstejaars student dit jaar de BSA-norm (meestal 42 EC)? Dan is er niks aan de hand. Als dat dit jaar niet lukt, bijvoorbeeld omdat enkele tentamens niet doorgaan, kom je in de zogenaamde P-in-2-regeling. In dat geval mag je komend jaar doorstuderen, maar moet je in augustus 2021 al je eerstejaarsvakken hebben gehaald. Kom je één vak tekort, dan moet je alsnog, na twee jaar, stoppen met de studie.

Wat we al hebben bereikt

De Radboud Universiteit heeft ondertussen gecommuniceerd dat alle eerstejaars studenten in ieder geval een aangehouden BSA krijgen. Dit betekent echter dat ze alle 60 EC van hun propedeuse moeten halen binnen 2 jaar. Dit is een veel striktere BSA-regeling dan onder normale omstandigheden. Normaal kunnen eerstejaarsstudenten namelijk een aantal propedeusevakken pas later in hun studie halen als ze willen, zolang ze maar het aantal EC voor hun BSA behalen. Een paar eerstejaarsvakken (bijvoorbeeld statistiek) niet halen kan iedereen overkomen en laat niet zien of de studie bij iemand past of niet. Daar pleit AKKUraatd ervoor dat er in deze situatie een flexibele BSA-regeling komt voor alle eerstejaarsstudenten die niet hun BSA weten te halen dit jaar, met het doel van BSA in ons achterhoofd.  Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een aangehouden BSA voor alle eerstejaars die hun BSA dit jaar niet kunnen halen, waarbij ze de EC die ze nog moeten halen kunnen invullen met niet alleen propedeusevakken maar ook tweedejaarsvakken. Hierdoor kunnen deze studenten wel ontdekken en laten zien dat de studie bij hun past, maar hoeven ze niet bang te zijn van de studie geschopt te worden omdat ze toevallig in één propedeusevak minder goed zijn.
      
Om dit te bereiken hebben we via formele en informele kanalen de problemen waar eerstejaars studenten tegenaan (kunnen) lopen aangegeven bij het college van bestuur. Daarnaast heeft ons USR-lid Bart Zonneveld een open brief geschreven naar de rector om onze visie te verduidelijken en op het netvlies van het universiteitsbestuur te krijgen. Deze brief is gepubliceerd in de Vox en te lezen op voxweb.  Naar aanleiding van de open brief is er een gesprek met de rector geweest. Hoewel de officiële besluitvorming nog moet plaatsvinden, lijkt de rector enigszins bereid om versoepelende maatregelen te treffen. Binnenkort gaan we hiervoor met de rector verder in overleg.

Dit gaan we nog doen

AKKUraatd gaat zich de komende maanden hard inzetten om voor een flexibele BSA-regeling te vechten. Hierover zullen we het gesprek aan gaan met de rector magnificus van de RU (Han van Krieken), maar ook de rechten van studenten over een onderwerp als het BSA waarborgen. We willen op zijn minst ervoor zorgen dat alle studenten genoeg kansen hebben gehad om te laten zien dat de studie bij hen past. Ons ultieme doel is echter een flexibele BSA-regeling waarbij studenten zelf de keuze houden of hun studie bij hen past en de universiteit geen bindend, maar een dringend advies hierover geeft.


Financiële compensatie studenten

De coronacrisis raakt veel studenten in de portemonnee. Zij kunnen financieel in de problemen komen door bijvoorbeeld studievertraging, het doorlopen van vaste lasten zoals huur of het verlies aan inkomsten doordat bijvoorbeeld een bijbaan wegvalt. AKKUraatd vindt dat deze studenten gecompenseerd moeten worden. AKKUraatd zet zich daarom via studentenvakbond AKKU, de landelijke studentenvakbond LSvB en het landelijk medezeggenschapsoverleg ISO in om vanuit de overheid financiële steun te realiseren voor deze studenten. AKKUraatd vindt de mogelijkheid om extra te lenen bij DUO niet voldoende, omdat dit uiteindelijk ook leidt tot meer schulden. Daarom pleiten wij ervoor dat studenten daadwerkelijk financieel gecompenseerd worden.

Wat betekent de huidige situatie voor mij?

Word jij financieel geraakt door de gevolgen van de corona-crisis? Dan kun je de volgende stappen ondernemen afhankelijk van je situatie:

 • Aanpassing lening bij DUO
  • De overheid heeft het mogelijk gemaakt om (met terugwerkende kracht) extra te lenen via DUO. Dit betekent natuurlijk wel dat dit uiteindelijk zal leiden tot extra schulden. Meer informatie vind je hier.
  • Als je ouders momenteel minder verdienen is het mogelijk om een aanvullende beurs aan te vragen op basis van het inkomen van je ouders dit jaar. Meer informatie over de herberekening van je aanvullende beurs is hier te vinden.
 • Aanspraak maken op profileringsfonds
  • Studenten kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning als er redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij studievertraging op gaan lopen. Momenteel is echter nog niet volledig duidelijk wat de rechten van studenten op dit gebied precies zijn. Meer informatie over de aanvraag is hier te vinden.
  • Als je in een acute financiële noodsituatie komt door de maatregelen rondom corona, kun je aanspraak maken op een lening of gift vanuit onze universiteit via het noodfonds. Meer informatie is hier te vinden.
 • Meer informatie over compensatie studievertraging
  • Kijk op deze pagina van studentenvakbond AKKU voor meer informatie over compensatie voor studievertraging.

Wat we al hebben bereikt

De oplossing die vanuit de overheid en de Radboud Universiteit wordt gecommuniceerd is extra lenen bij DUO. AKKUraatd vindt dit geen oplossing, maar een uitstel van het probleem doordat dit je opzadelt met meer schulden. Bovendien kunnen internationale studenten geen aanspraak maken op een lening bij DUO. AKKUraatd vindt dat studenten recht hebben op financiele compensatie vanuit het profileringsfonds. Dit fonds is opgezet met het doel om studenten te compenseren die door overmacht studievertraging oplopen of zich in een noodsituatie bevinden. 
               
De universiteit en een groot deel van de USR wilden dit fonds niet promoten, uit angst voor teveel aanvragen vanuit studenten. Na lang aandringen is zowel de Radboud Universiteit als de USR het profileringsfonds toch gaan communiceren als mogelijke manier om enige financiële compensatie te krijgen voor de gevolgen van de corona-crisis. Daarnaast heeft de universiteit plannen om een speciaal fonds op te richten dat specifiek financiële steun kan bieden tijdens deze crisis, waarbij ook expliciet aandacht is voor internationale studenten die hierdoor zijn getroffen. Zo komen er dus meerdere opties waar studenten terecht kunnen als zij financieel in de problemen komen door de corona-crisis, zonder dat zij zich extra in de schulden hoeven steken. 
                
Verder heeft AKKUraatd zich de afgelopen weken ingezet voor de studenten die via Campus Detachering werken bij onze universiteit. Veel studenten werken hier namelijk met een deeltijdscontract en zijn mede hiervan afhankelijk om rond te komen. Zij zullen vanaf april echter geen inkomen meer ontvangen hiervoor, terwijl vaste contracten dit wel krijgen. AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit een voorbeeldfunctie heeft als werkgever en de studenten die zich de afgelopen tijd hard voor onze universiteit hebben ingezet niet zomaar genegeerd moeten worden omdat dat juridisch mag. Wij pleiten er dus voor dat studenten met een deeltijdscontract bij Campus Detachering enigszins tegemoet gekomen worden door de Radboud Universiteit, zodat zij niet opeens hun inkomstenbron volledig verliezen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door dit bedrag te baseren op de tijd die de student de afgelopen maanden heeft gespendeerd aan werk bij Campus Detachering.

Dit gaan we nog doen

Op het gebied van financiële compensatie voor de gevolgen van corona op studievoortgang, bijbaantjes of andere zaken hebben we de afgelopen weken al weten duidelijk te maken dat meer lenen geen oplossing is. Nu rest ons nog om meer bekendheid te creëren voor de fondsen waar studenten aanspraak op kunnen maken als zij financiële gevolgen ondervinden van de huidige crisis. De komende tijd zullen we op dit gebied dus met name focussen op een betere communicatie hiervan. Daarnaast zal AKKUraatd zich hard in zetten voor studenten met een deeltijdscontract bij Campus Detachering. Wij zullen proberen de Radboud Universiteit over te halen als werkgever een voorbeeldfunctie in te nemen en deze studenten enigszins tegemoet te komen in deze tijden.


Financiële compensatie verenigingen

Verenigingen die financieel in moeilijkheden geraken door de coronacrisis moeten ondersteund worden door de universiteit. Wij willen daarom dat de universiteit garandeert dat verenigingen die dat nodig hebben financieel worden geholpen. 

Wat betekent de huidige situatie voor mij?
 • Studieverenigingen kunnen contact opnemen met hun faculteit wanneer zij financieel in moeilijkheden geraken.
 • Studentenverenigingen kunnen contact opnemen met Student Life wanneer zij financieel in moeilijkheden geraken.
 • Subsidies die zijn toegekend door Student Life mogen niet worden teruggevorderd als gevolg van de coronacrisis.

Wat we al hebben bereikt

 Subsidies die zijn toegekend door Student Life worden niet teruggevorderd als gevolg van de coronacrisis. Op dit moment kunnen studieverenigingen die financieel getroffen worden door de coronacrisis terecht bij de faculteit waar ze bij aangesloten zijn. Voor studentenverenigingen geldt dat zij contact kunnen opnemen met Student Life om hier op gesprek te gaan over financiële ondersteuning. 

Dit gaan we nog doen

Op dit moment is er geen centraal beleid voor financiële compensatie voor verenigingen. AKKUraatd vindt dat er vanuit Student Life een garantiesubsidie moet komen die expliciet is gericht om tekorten in realisaties die het resultaat zijn van het coronavirus te compenseren. We hebben dit voorstel reeds aangekaart bij Student Life en het universiteitsbestuur en wachten op reactie. 


Campus Detachering

AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit een voorbeeldfunctie heeft als werkgever. Studenten die zich de afgelopen tijd hard voor onze universiteit hebben ingezet zouden niet zomaar overgelaten moeten worden aan de strikte voorwaarden van een WW. Wij pleiten er dus voor dat studenten die via Campus Detachering (CD) werken enigszins tegemoet gekomen worden door de Radboud Universiteit, zodat zij niet opeens hun inkomstenbron volledig verliezen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door studenten op zijn minst te garanderen het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 3 maanden voor de komende tijd te zullen blijven betalen.

Wat betekent de huidige situatie voor mij?
 • Als je voor CD werkt, maar je dit door de maatregelen rondom corona de komende tijd niet meer kunt doen, dan kun je onder strikte voorwaarden aanspraak maken op de WW. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Wat we al hebben bereikt

AKKUraatd heeft zich de afgelopen weken ingezet voor de studenten die via CD werken bij onze universiteit. Veel studenten zijn namelijk mede van hun inkomen bij CD afhankelijk om rond te komen. Een groot deel van hen kan sinds april echter niet meer voor hen werken en ontvangt dus geen inkomen meer. Hoewel het mogelijk is om een WW aan te vragen, kan dit alleen onder hele strikte voorwaarden. Veel uitzendbureaus en andere werkgevers betalen studenten wel door op basis van het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 3 maanden. De Radboud Universiteit heeft iets vergelijkbaars al gedaan voor de maand maart. AKKUraatd pleit ervoor dat onze universiteit dit ook de komende maanden blijft doen. 

Dit gaan we nog doen

Wij zullen ons de komende tijd hard blijven inzetten voor studenten die werken voor CD. Wij zullen proberen de Radboud Universiteit over te halen als werkgever een voorbeeldfunctie in te nemen en deze studenten enigszins tegemoet te komen in deze tijden, door op zijn minst te gaan voor de garantie op een deel van het loon dat de student normaal gesproken zou verdienen. 

 


 

Heb je nog vragen of opmerkingen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan corona?

 • Kijk op deze pagina van studentenvakbond AKKU voor een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden.
 • Mail overige vragen en of opmerkingen naar USR@akku.nu