ActiviteitenGV-verslagenruGVVerantwoording

Goed Onderwijs: Status quo?

Afgelopen verkiezingen toonden wij jullie ons verkiezingsprogramma. Daarbij staat Goed onderwijs op plek één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen.
Helaas zien wij ook steeds meer verschoolsing door het uitvaardigen van diverse rendementsmaatregelen. Dergelijke maatregelen horen volgens ons niet thuis op een universiteit. Daarnaast hecht AKKUraatd waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wij zien daarin veel kansen. Wil jij weten hoe wij deze visie toepassen op de universiteit? Lees dan verder!

Geen rendementsmaatregelen

Rendementsmaatregelen zoals B-5 en M-2 bestonden nog bij Faculteit der Rechsgeleerdheid. Deze zijn dit collegejaar weggevallen waardoor er nu geen B-5 en M-2 meer bestaat op de RU. AKKUraatd is blij met deze ontwikkeling omdat rendementsmaatregelen zorgen voor verschoolsing. Verschoolsing past volgens ons niet bij het karakter van de universiteit. AKKUraatd vindt dat studenten gestimuleerd moeten worden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in plaats van door dwingende rendementsmaatregelen. Hoge kwaliteit van onderwijs en binding aan de studie zouden voldoende stimulans moeten zijn om je in te zetten voor je studie.

Meerkeuzetentamens alleen wanneer nodig

Vooral bij grotere opleidingen komt het geregeld voor dat een cursus wordt afgesloten met een meerkeuzetentamen, ook al sluit deze vorm van toetsing niet aan op de cursusstof of de leerdoelen. AKKUraatd vindt het belangrijk dat er geen meerkeuzetentamens worden afgenomen als dit niet nodig is. Docenten moeten tijd en ruimte krijgen om toetsen af te nemen en te beoordelen die aansluiten op de cursusstof en tevens staan voor de gegeven studiepunten (EC). Dergelijke toetsing komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Dit punt heeft Isa breder getrokken en zij houdt zich momenteel bezig met de kwaliteit van tentamens. Betere tentaminering komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. AKKUraatd vindt dat er in tentamens meer een focus moet liggen op vaardigheden en inzicht in plaats van rijtjes/theorieën uit je hoofd leren. Momenteel is Isa een gesprek met het onderwijscentrum aan het plannen hierover.

Pilot flexstuderen op de Radboud Universiteit

Meer te zeggen hebben over hoe jij je onderwijs invult en in welk tempo je dit traject wilt doorlopen: dat is het doel van flexstuderen. Deze nieuwe vorm van studeren maakt het mogelijk dat studenten zich voor minder dan de standaard zestig studiepunten per jaar inschrijven. Zo betaal je ook alleen voor het onderwijs dat je daadwerkelijk volgt en kun je zelf bepalen hoeveel vakken jij in een jaar wilt gaan volgen. Hierdoor houd je meer tijd over om te besturen, stage te lopen, te werken of je in te zetten als vrijwilliger naast je studie. Daarnaast maakt dit systeem het makkelijker om vakken te volgen aan andere universiteiten. AKKUraatd zette zich om een pilot flexstuderen naar de RU te halen. Nu werkt de USR samen met de universiteit om een eigen pilot te ontwerpen die flexibel studeren mogelijk maakt, bijvoorbeeld door flexibelere tentaminering en betere studiebegeleiding voor de doelgroepen.

Weblectures daar waar er vraag naar is

AKKUraatd wil dat iedere student de mogelijkheid heeft om colleges in goede kwaliteit terug te kijken. Wij streven ernaar dat van ieder college een kopie via Blackboard terug te vinden is. Zo kunnen de studenten flexibeler studeren en ook de stof later nog terug kijken. Weblectures worden behandeld in de USR-werkgroep ICT, waar Michelle plaats in neemt. Er is een afspraak geweest met onderwijsondersteuining. In dit gesprek hebben we dat er vraag is naar meer weblectures en beter toegankelijke weblectures binnen de RU, downloadbaarheid van de weblectures en dat weblectures soms pas vlak voor de tentamens of voor een beperkte tijd online komen en dat daarover onvrede heerst onder studenten. Een groot deel van de dingen die wij aandroegen ligt uiteindelijk bij de docenten of problematiek wat betreft privacy. Er worden gesprekken opgezet met medewerkers en studenten om te inventariseren waar allemaal vraag naar is. De werkgroep ICT zal als de studentenvertegenwoordiging bij deze gesprekken aanwezig zijn. Hier is nog geen planning voor. Op het moment zijn we vooral aan het monitoren.

Verbetering Engelse taalbeheersing van docenten

De Radboud Universiteit heeft internationalisering hoog in het vaandel staan. Aankomend academisch jaar zullen de colleges van zes bacheloropleidingen volledig gegeven worden in het Engels. AKKUraatd is blij te zien dat hoge prioriteit wordt gegeven aan het internationaliseren van de campus, maar ziet graag dat nog meer aandacht geschonken wordt aan de Engelse taalvaardigheid van docenten. Wij vinden het belangrijk dat iedere docent die in het Engels doceert, de taal voldoende machtig is. Vooral op het gebied van uitspraak valt nog winst te behalen. Daarom vinden wij dat docenten op C2-niveau, het hoogst haalbare niveau, moeten zitten, zowel qua schrijf- als spreekvaardigheid. –Volgens de NSE worden de Nijmeegse docenten in 2016 al beter beoordeeld op hun Engelse taalvaardigheden dan voorgaande jaren. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het taalbeleid is ingevoerd (2015-2018) om de taalvaardigheid van medewerkers van de RU te verbeteren. AKKUraatd blijft de Engelse taalvaardigheid van docenten (en het taalbeleid) monitoren.

Betere toegang tot wetenschappelijke artikelen

Het idee van Open Access is het streven naar directe en gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen en boeken. AKKUraatd vindt het belangrijk dat wetenschappelijke artikelen in iedere discipline beter toegankelijk zijn. Het is in het belang van de student om zowel thuis als op de universiteit gemakkelijk en snel toegang te hebben tot wetenschappelijke informatie. We willen hier nog een rondvraag over stellen.

Betere terugkoppeling van evaluaties

Het is van belang dat de cursusevaluaties die studenten aan docenten geven serieus worden genomen. Indien uit cursusevaluaties blijkt dat ruimte is voor verbetering, kan dit ondersteund worden door een didactische cursus die de docent helpt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook peer reviews kunnen bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Dit houdt in dat docenten elkaar feedback geven door bij elkaar in college te gaan zitten. — AKKUraatd wil dat alle cursusevaluaties teruggekoppeld worden via Blackboard zoals op enkele faculteiten al gebruikelijk is. Deze vorm van terugkoppeling wordt al succesvol gebruikt bij studies als Engelse Taal en Cultuur en Geschiedenis. Op initiatief van Isa wordt dit binnen de gehele medezeggenschap (USR, FSR en OLC) opgepakt. De USR werkgroep Onderwijs gaat samen met de FSR’en randvoorwaarden voor de terugkoppeling van de evaluaties formuleren.

Kleinschaliger onderwijs: meer docenten

Bij AKKUraatd staat goed onderwijs voorop. Daarom zouden wij graag zien dat er meer docenten worden aangenomen, zodat onderwijs kan worden gegeven in kleinere werkgroepen. AKKUraatd juicht kleinere werkgroepen ten zeerste toe en is ervan overtuigd dat kleinere werkgroepen het onderwijs ten goede zullen komen, onder andere doordat de werkgroepen op deze manier interactiever worden. Daarnaast zouden wij graag zien dat meer docenten zich enkel op onderwijs focussen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Dit punt nemen we mee als we de investeringen door invoering leenstelsel (2018) gaan bespreken. Dit punt wordt van groot belang als de USR met het CvB in gesprek gaat over de investeringen in onderwijs in onderzoek die gedaan kunnen worden omdat de studiefinanciering is afgeschaft. Vanaf 2018 krijgt de universiteit daadwerkelijk extra middelen om te investeren in onderwijs.

Makkelijker naar het buitenland

Het is vaak lastig om een overzicht te krijgen van de procedures rondom een buitenlandminor of -stage. Bij veel opleidingen moet een semester in het buitenland al een kalenderjaar van tevoren geregeld worden. Vanwege onduidelijkheden of onvolledige informatie kan het echter lastig zijn om op tijd je zaken op orde te hebben. Het is belangrijk dat het International Office goed toegankelijk is, zeker in de drukke periodes. AKKUraatd zou graag zien dat de informatie over het buitenlandverblijf juist en volledig aan de studenten beschikbaar wordt gesteld, zodat een buitenlandminor of -stage gemakkelijker geregeld kan worden. Daarnaast zouden wij graag zien dat er universiteitsbreed mobility windows worden ingevoerd. Een mobility window houdt in dat iedere student zonder studievertraging in het buitenland kan studeren. — Tot nu toe heeft AKKUraatd zich, met betrekking tot dit punt, vooral ingezet voor het universiteitsbreed invoeren van mobility windows. Dit hebben wij gedaan door dit punt aan te kaarten bij Dienst Studentenzaken en het Stichtingsbestuur (SKU). 

Op elke faculteit een zichtbare en toegankelijke Career Service

Met het oog op de toekomst is het van belang om je goed voor te kunnen voorbereiden op je loopbaan. AKKUraatd pleit voor meer zichtbaarheid van de Career Service zodat meer studenten gebruik zullen maken van deze faciliteit. Ook buiten de Career Week moet je als student je weg kunnen vinden naar de Career Service van jouw faculteit. AKKUraatd wil op elke faculteit een zichtbare en toegankelijke Career Service. Isa is aangesloten bij de periodieke bijeenkomsten van alle Career Officers. In het begin van het jaar heeft zij aangegeven dat ze het belangrijk vindt dat elke faculteit een Career Service heeft, dus ook FSW. Er waren toen plannen om een Career Service bij FSW op te zetten. Inmiddel is de vacature eruit voor een Career Officer bij FSW. Daarnaast zal binnen een redelijk termijn ook een Career Office op Medisch worden gerealiseerd. AKKUraatd is erg blij met deze ontwikkeling!

Extra Curriculaire Actiepunten

Navigator (AKKUraatd mee bezig) à Navigator is een website ingericht op loopbaanonriëntatie (testen, vacatures etc.) voor medewerkers. Isa is met de Career Officer van FNWI in gesprek gegaan en samen met haar is besloten dat de Navigator ook heel relevant kan zijn voor studenten. Isa heeft een bestandje gemaakt met feedback op de huidige navigator van studenten. Dit bestandje ligt nu bij Dienst Studentenzaken en zal binnenkort samen met de Career Officer van FNWI, Directeur studentenzaken en de USR werkgroep Onderwijs besproken worden. Daarna zal worden besloten of de website voor studenten de investering waard is. AKKUraatd vindt de Navigator zeker een investering waard!