Half miljoen naar alle studenten!

AKKUraatd protesteert tegen plannen RHA

Vorige week werd bekend dat er nu al een half miljoen aan honours gelden naar faculteiten gaat. Vorig jaar heeft AKKUraatd unaniem tegen de hoofdlijnen van de begroting gestemd, onder andere omdat er te veel geld naar Radboud Honours Academy (RHA) zou gaan. We zijn blij om te zien dat het College van Bestuur (CvB) zich houdt aan haar belofte om geld dat vrij komt van de RHA alsnog naar faculteiten gaat, maar in onderwijsland stelt een half miljoen weinig voor. Wij blijven het volgen!

Wat was de aanleiding?

In het collegejaar 2017-2018 kreeg de medezeggenschap op de Radboud Universiteit voor het eerst instemmingsrecht op een deel van de begroting – namelijk het deel wat gaat over de gelden die vrij komen dankzij het afschaffen van de basisbeurs – omdat al langer bekend was dat dit geld vrij zou komen, had de universiteit al lang plannen klaar liggen. De subsidie die de het CvB kreeg voor de Radboud Honours Academy was een paar jaar eerder afgelopen. Het verdwijnen van de basisbeurs was dus een mooie gelegenheid om de RHA te blijven betalen, én uit te bouwen. Kritiek op deze plannen was niet welkom. Dat zou in strijd zijn met de langetermijnvisie van het college van bestuur, aldus het college van bestuur. Daar valt wat voor te zeggen. Je kunt namelijk niet van de één op de andere dag de hele universiteit omgooien. Maar de kritiek op de RHA wordt al jaar na jaar geuit, en de Universitaire Studentenraad had in december 2017 zelfs al een negatief advies gegeven over de concept-begroting. Dat advies heeft het college van bestuur compleet naast zich neer gelegd.

Ieder student legt €270 in het potje voor RHA

De afspraak bij de afschaffing van de basisbeurs was dat het vrijkomende geld zou worden besteed aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat zou in samenspraak met studenten (de medezeggenschap en hun achterban) moeten worden gedaan. De universiteit doet al investeringen in faculteiten, zoals wij het ook graag zien, maar er gaat ook een deel van dit geld naar prestigeprogramma’s voor een beperkte groep, zoals de Radboud Honours Academy of zaken die niets met onderwijs te maken hebben, zoals research data management. Volgens het College van Bestuur draagt dat ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs.. Zij weigert echer al bijna twee jaar uit te leggen hoe precies.

Het is zonde om een aanzienlijk geldbedrag te investeren in een organisatie waar maar een klein deel van de studenten van profiteert. Al het geld dat vrij komt uit het afschaffen van de basisbeurs moet naar de verbetering van onderwijskwaliteit voor álle studenten. Hoe de hervorming van de RHA daaraan gaat bijdragen is onduidelijk. Meer dan een jaar na het negatieve advies op de begroting is het CvB nog niet verder gekomen dan één brainstormmiddag.

Breder dan de RHA

In de discussie over de begroting is de aandacht van de media heel sterk gericht op de Radboud Honours Academy. De RHA is echter maar een klein deel van het verhaal. Over verschillende projecten die op centraal niveau worden betaald uit de studievoorschotmiddelen, is er weinig uitleg over hoe de besteding bijdraagt aan de onderwijskwaliteit, of wat concreet de doelstellingen zijn. Op facultair niveau is het zelfs nog erger. Op sommige faculteiten is niet eens duidelijk  hoeveel geld er vanuit het zogenaamde studievoorschot beschikbaar is, of waaraan dat geld besteed wordt. Bovendien hebben studenten nog altijd géén instemmingsrecht en maar 40% van de stemmen in het advies. Behalve de RHA, is ook de magere verantwoording voor andere posten en een structureel gebrek aan financiële transparantie voor AKKUraatd de aanleiding geweest om unaniem tegen de begroting te stemmen.

AKKUraatd protesten tegen RHA

AKKUraatd is blij om te zien dat de universiteit zich aan haar woord houdt en het geld dat niet besteed wordt aan de Honours Academy alsnog naar de faculteiten gaat. Er is echter geen reden tot feest. Een half miljoen voor alle faculteiten is veel te weinig om fundamentele onderwijsverbeteringen te kunnen realiseren. Bovendien zijn er nog steeds geen concrete doelstellingen geformuleerd voor de herziening van de RHA. AKKUraatd zal deze zaak op de voet blijven volgen. Wij zullen ons in blijven zetten voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen!

 

Meer achtergrondinformatie over de discussie rondom de RHA: