De Week van

Introducing: Inhoudelijk commissie

>>>>[English version click here]<<<<

Betreft: Inhoudelijke commissie AKKUraatd

Geachte leden,

Bijgaand treft u een uitwerking aan aangaande de werkzaamheden van de inhoudelijke commissie van AKKUraatd.

In een notendop kan men deze werkzaamheden als volgt samenvatten:

De commissie houdt zich bezig met het ondersteunen van de USR-leden binnen AKKUraatd bij inhoudelijke kwesties.
Daartoe bespreekt zij de stukken die in de Gezamenlijke Vergaderingen worden besproken, en draagt bij aan de vorming van een standpunt van AKKUraatd. Dit geschiedt door gezamenlijke bestudering van de stukken, informatievergaring en discussie.
Ook dragen commissieleden actief kwesties en suggesties aan ter bespreking.

De commissie draagt bij aan het realiseren van de programmapunten van AKKUraatd door het ondersteunen van de werkzaamheden van de USR-leden, alsook door het schrijven van opinieartikelen waarin standpunten van AKKUraatd voor het voetlicht worden gebracht.

Gezien het belang van deze werkzaamheden verwelkomt de commissie te allen tijde graag nieuwe leden. De commissie probeert een mix te realiseren van studenten met uiteenlopende profielen; van beginnend aan de bachelor tot masterstudent, van de bèta- tot de rechtenfaculteit en met veel of juist weinig medezeggenschaps- of bestuurservaring.
Ook studenten met specifieke kennis van en inbreng voor een bepaald onderwerp zijn van harte welkom

Het stuk ligt voor ter bespreking in de aankomende commissievergadering. U bent van harte welkom bij deze en volgende vergaderingen om uw inbreng te delen.

Hoogachtend,

 

Dhr. Yannick Jorna
Coördinator Inhoudelijke commissie

De leden van de inhoudelijke commissie