Terugblik: Symposium over de Katholieke Identiteit van de Radboud Universiteit

ENGLISH BELOW

Vorige week woensdag vond, heel toepasselijk aan de vooravond van de feestelijkheden van Pasen, het symposium over de Katholieke Identiteit van de Radboud Universiteit plaats. Het beloofde een boeiende avond te worden, waarbij de discussie centraal zou staan of die katholieke identiteit een verrijking of verarming zou zijn anno 2019. 

Om de bezoekers en andere sprekers goed op te warmen gaf de woordvoerder van de universiteit Martijn Gerritsen, die de gespreksleider van de avond was, als eerste het woord aan Jan Brabers, onze eigen universiteitshistoricus. Met zijn rijke kennis van de geschiedenis van de Radboud Universiteit (RU), ondersteund door historische foto’s, vertelde Brabers in vogelvlucht hoe de universiteit ontstaan was uit het idee van de bisschoppen om katholieken in Nederland te emanciperen, hoe de eerste jaren na de oprichting vergingen en hoe de ontwikkeling van de universiteit en diens katholieke identiteit was in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Een ding werd duidelijk: Onze universiteit heeft een bewogen geschiedenis, waarin de dialoog over onder andere de katholieke identiteit altijd tussen het bestuur, de werknemers en de studenten gevoerd werd. De afsluitende vraag of Jos Schrijnen, de eerste rector magnificus van de RU, trots zou zijn op hoe de universiteit er nu voor staat, deed meteen enige discussie oplaaien.

Lang tijd om stil te staan bij het inleidende praatje was er echter niet, want het woord werd al weer doorgegeven aan Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie. Van Geest vertelde de luisteraars waarom vasthouden aan de katholieke identiteit volgens hem een goed idee is. Tussen verschillende anekdotes en side stories door, kwam de kern van het verhaal neer op drie punten: Een universiteit met een katholiek karakter staat garant voor kwaliteit, draagt bij aan een verbreding van onze (wetenschappelijke) blik op de wereld en leidt ertoe dat we wetenschap met meer diepgang bedrijven dan alleen de objectieve beleving, door vertrouwen, hoop, geloof en liefde.

Als we niet aan tijd gebonden waren, zaten we nu waarschijnlijk nog naar Paul van Geest te luisteren. Er was echter ook ruimte om professor Marcel Wissenburg , hoogleraar politieke theorie, aan het woord te laten, om te horen waarom we volgens hem het katholieke karakter wél los moeten laten. Hij opende zijn verhaal met te zeggen dat in zijn beleving onze universiteit de meest liberale van Nederland is: iedereen is welkom om zijn of haar mening te verkondigen. Echter was Wissenburg van mening dat de katholieke identiteit van de universiteit ons belemmert om echt inclusief te zijn, omdat vasthouden aan de tradities zoals het bidden bij de opening van het academisch jaar ervoor zorgt dat veel mensen die er niks mee hebben zich buitengesloten voelen. We moeten af van het ‘cultuurkatholicisme’: Het in stand houden van gebruiken, puur voor de traditie. Elkaar tegemoet komen en gebruiken invoeren waar we ons allemaal welkom bij voelen, is wat volgens hem de weg zou moeten zijn die de universiteit gaat bewandelen.

Na de sprekers aan het woord gelaten te hebben, was er nog even tijd voor discussie, waarbij ook het publiek actief mee deed. Vanuit medewerkers, christelijke en niet-christelijke studenten kwam een goede bijdrage aan de discussie. De avond werd afgesloten met een lach en een drankje in het CultuurCafé, waar het gemengde publiek nog verder met elkaar in gesprek ging. Iedereen ging naar huis met stof tot nadenken en het doel van de avond was bereikt: Het gesprek over de Katholieke identiteit van de Radboud Universiteit is geopend.

AKKUraatd dankt KSN en CSN voor de fijne samenwerking aan de organisatie van het symposium. Op naar meer!

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de Katholieke identiteit van de Radboud Universiteit? Volg ons en KSN op Facebook en andere sociale media, want binnenkort zullen de mogelijkheden tot vervolgactiviteiten bekeken worden!


Looking back on: Symposium on Catholic Identity of the Radboud University

Wednesday the 17th of April, just before Easter, our symposium on the Catholic Identity of our university took place. It was a promising activity, in which the central discussion would be whether the Catholic identity is an enrichment or an impoverishment in 2019.

To warm up the audience a little bit, the spokesman of our university and moderator of the evening Martijn Gerritsen passed on the microphone to Jan Brabers, our own university historian. With his rich knowledge of the history of the Radboud University, supported by historic pictures, Brabers briefly introduced us to how the university was established with the idea to emancipate the Catholic in the Netherlands, how the first years went and how the university developed after the Second World War. One thing became clear: Our university has a turbulent history  in which the dialogue on the Catholic identity between the Executive Board, employees and students always has been going on. Brabers ended his story with the question whether Jos Schrijven, the first rector of the RU, would be proud on the university in its current state. This immediately lead to discussion.

There was no opportunity for a very long discussion on Braber’s introduction, because the second speaker was ready to make his plea. Paul van Geest, professor on church history and history of theology. He made a plea in favour of keeping the Catholic identity. In between several anecdotes and side stories, he presented three main arguments. A university with a Catholic character vouches for quality, contributes to a broadening of our (scientific) look on the world and it leads to the deeper practice of science than merely our objective experiences, due to trust, hope, faith and love.

If we would not have been bound to time, we would probably still be listening to Paul van Geest. Now it was Marcel Wissenburg’s, professor on political theory, time to speak. He states that we should let go of our Catholic identity. He opened his argument by saying that, in his opinion, the Radboud University is the most liberal in the Netherlands: everyone is welcome to say what they think. However, Wissenburg finds that the Catholic identity obstructs us from being really inclusive, because keeping traditions like praying at the opening of the academic year alive, excludes people that don’t want to have anything to do with it. He wants to get rid of the ‘culture Catholicism’: keeping alive normalities, just because it is tradition. We should introduce normalities with which everyone gets included. 

After both speakers gave their argument, there was time for discussion in which the audicence participated actively. Employees, Christant and non-Christian students contributed to the discussion. The evening came to an end with a laugh and a drink in the CultuurCafé, where the audience continued their conversation. Everyone went home with food for thought and the goal of the evening was achieved: Open up the conversation about the Catholic identity of the Radboud University.

AKKUraatd wants to thank KSN and CSN for the cooperation.

Do you want to stay updated on the Catholic identity of the Radboud University? Follow us and KSN on Facebook and other social media, because we will be back on this subject.

Martijn Gerritsen and the members of KSN and AKKUraatd