Bereikt in 2019-2020

[Click here for the English version]

Ieder jaar stelt AKKUraatd een verkiezingsprogramma (VP) samen en deze proberen we zo goed mogelijk tot uitvoer te brengen. Het VP vormt een lijst met doelen voor de fractie om te bereiken, zowel in de USR als daarbuiten. Deze doelen hebben we vertaald tot actiepunten en daaraan zijn we hard aan de slag gegaan! Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met de punten die we vooraf opgesteld hebben, maar door het jaar heen pakken we ook punten op die buiten het VP voor ons interessant zijn. Ben jij benieuwd wat we afgelopen jaar bereikt hebben? Kijk dan verder op deze pagina en klik op de titels voor meer informatie! 

Wat hebben we bereikt?

Goed onderwijs

 • Coulant BSA tijdens Corona

  De Radboud Universiteit heeft momenteel de zwaarste BSA regeling tijdens de Coronacrisis van alle universiteiten! Huidige eerstejaars studenten kunnen door deze regeling na twee jaar hard studeren toch met hun studie moeten stoppen omdat ze één vak niet halen. AKKUraatd heeft zich de afgelopen weken hard ingezet om deze regeling flexibeler te maken en heeft weten te regelen dat coulant wordt opgetreden bij studenten die volgend jaar door het mislopen van slechts een paar studiepunten hun BSA niet zouden halen.

 • Meer studiewerkplekken: kameleonzalen

  Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van ‘Kameleonzalen’, zoals wij het noemen. Op deze manier worden onderwijszalen, groepswerkplekken en studiewerkplekken flexibel ingezet. Een onderwijsruimte wordt bijvoorbeeld tijdens een tentamenweek omgebouwd tot studiewerkplek. Zo wordt de bestaande capaciteit ingezet voor waar het op dat moment het meest nodig is. Dit systeem komt zelfs terug in de toekomstplannen van de universiteit voor onze campus.

 • Inzicht in beschikbaarheid studiewerkplekken

  De universiteit begint komt jaar met een pilot om de bezetting van alle studiewerkplekken online overzichtelijk te  maken.

 • Een toegankelijke Honours Academy

  De Radboud Honours Academy is toegankelijker geworden doordat er meer korte honourslabs beschikbaar zijn, waar alle studenten aan deel kunnen nemen.

 • Online inzage tentamens

  AKKUraatd heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor online inzage van zowel digitale als fysieke tentamens. Bij digitale tentamens wordt dit ondertussen standaard gedaan, wat zeker in deze tijden van digitaal onderwijs essentieel is. We zijn verder ook in gesprek om ook de online inzage van grootschalige fysieke tentamens mogelijk te maken, zodat ook de studenten van grotere studies degelijke feedback kunnen krijgen op hun tentamens.

 • De-harmonisering tentamenrooster voor minder drukke studiewerkplekken en tentamenzalen (tijdens Corona)

  AKKUraatd heeft het afgelopen jaar een evaluatie van de harmonisering van het jaarrooster bij 5 faculteiten weten te regelen. Uit deze evaluatie kwamen onder andere de problemen die dit oplevert voor de beschikbaarheid van studiewerkplekken en de roostering van tentamens naar voren. Het universiteitsbestuur onderzoekt nu of de tentamens weer over meerdere weken te verspreiden, zodat volgend jaar  meer fysieke tentamens door kunnen gaan. Tegelijkertijd worden daarmee deze problemen verminderd.

Studentenleven voor iedereen

 • Passende compensatie actieve student via profileringsfonds

  Dankzij AKKUraatd zijn dit jaar de beurzen voor studentbestuurders, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers, onder de loep genomen. Deze beurzen kunnen nu eerlijker worden verdeeld, doordat ze niet langer bepaald worden op basis van een maximum totaalbedrag.

 • Nieuwe multifunctionele Radboudapp

  De universiteit is momenteel bezig met het opzetten van een nieuwe Radboudapp. AKKUraatd heeft ervoor gezorgd dat er gekeken wordt waar de verschillende apps die er momenteel zijn samengevoegd zouden kunnen worden. Daarnaast hebben wij ervoor gepleit dat er functies toegevoegd kunnen worden, zoals het invullen van cursusevaluaties of het contacteren van je opleidingscommissie.

 • Faculteitsbar voor en door de student

  Dankzij AKKUraatd wordt onderzocht of een studentenbar in de plannen voor de verbouwing van het Erasmusgebouw meegenomen kan worden.

 • Verbeterde aanpak sociale veiligheid en uitbreiding vertrouwenspersonen

  AKKUraatd heeft ervoor gepleit dat de sociale veiligheid van studenten én medewerkers gezamenlijk wordt verbeterd, omdat beiden onlosmakelijk verbonden zijn. Hierdoor is er een concreet plan gekomen om iedereen zich beter op zijn plek te laten voelen op onze campus, waardoor er onder ander meer vertrouwenspersonen komen en het gesprek aangegaan wordt over ondersteuning van vertrouwenspersonen van verenigingen.

 • Toegankelijk flexibel studeren

  Ook studenten die meerdere studies volgen hebben nu recht op flexibel studeren. Daarnaast zijn we in gesprek om de uitvoering van flexibel studeren te verbeteren, omdat dit nog niet bij elk vak even soepel loopt. We zijn bijvoorbeeld in vergevorderd stadium om daadwerkelijk juridische rechten te verbinden aan het feit dat een student flexibel mag studeren.

 •  

Duurzaamheid

 • Digitaal onderwijsmatteriaal

  We zijn uitgebreid over dit onderwerp in gesprek geweest. Zo wordt er momenteel onder andere gekeken naar de mogelijkheden om het aantal readers en studieboeken te beperken, maar ook of we een tweedehands boekenmarkt op kunnen zetten vanuit de universiteit zodat studenten makkelijk een boek kunnen hergebruiken.

 • Vliegbeleid voor medewerkers

  Vanaf komend collegejaar geldt er voor medewerkers een nieuw vliegbeleid. Hierin staat omschreven dat medewerkers niet meer mogen vliegen naar bestemmingen die binnen zeven uur met duurzame alternatieven te bereiken zijn. Dit draagt bij aan het terugdringen van de CO2 emissies van zakelijke reizen.

 • Duurzaamheid in het beleid

  Komend jaar wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om over te stappen naar een duurzame bank.
    
  Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de klimaateffecten van investeren die de Radboud doet op te nemen in de jaarlijkse verslaglegging van de universiteit.

 • Duurzaamheid in het onderwijs

  Vanaf komend collegejaar start er een pilot waarbij studenten een duurzaamheidscertificaat kunnen behalen als ze zich binnen de eigen discipline hebben ingezet voor duurzaamheid.
     
  Er is een extra cursus ontwikkeld die zich richt op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
      
  Voor de zomer is er een concreet plan opgesteld om duurzaamheid te integreren in het onderwijs. Daarvoor krijgt duurzaamheid een natuurlijke plaats in het verplichte curriculum van studenten.

 • Verbeterde afvalscheiding

  Momenteel loopt er binnen de universiteit een onderzoek naar betere communicatie op het gebied van afvalscheiding. Hierdoor zal vanaf komend collegejaar een verduidelijking worden aangebracht bij onder andere de plastic afvalbakken over wat hierin mag. Hierdoor zorgen we ervoor dat het recyclen dat we doen ook daadwerkelijk resultaat oplevert. Ook zijn er mede door AKKUraatd op meer plekken papierbakken te vinden.