USR-update #5: Proctoring, welzijn en de zachte knip

De afgelopen cyclus stond één zaak centraal: het gebruik van Proctorio bij het afnemen van online tentamens. Naar aanleiding van een gewonnen geschil had de centrale medezeggenschap daar instemmingsrecht op voor komend collegejaar. Maar naast online-proctoring speelden ook andere belangrijke zaken. Een kort overzicht lees je hieronder.

Het college van bestuur (CvB) had de USR het voorgenomen besluit voorgelegd om volgend collegejaar Proctorio te mogen gebruiken. De vervolgnotitie, waar de informatie in stond op basis waarvan de medezeggenschap haar oordeel moest vellen, was volgens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) echter niet voldoende. Daarom vroeg de UGV om aanvullende informatie. Na die ontvangen te hebben, vond de overlegvergadering plaats. Tijdens die vergadering is het onderwerp uitvoerig behandeld. Een week later zou de besluitvorming plaatsvinden.

Op basis van de aangeleverde informatie heeft de UGV een oordeel geveld over het gerechtvaardigd belang, met als gevolg dat de centrale medezeggenschap bij meerderheid ervoor heeft gekozen niet in te stemmen met online-proctoring vanaf collegejaar 2021-2022. Ook de extra stress voor tentamens met Proctorio speelde daarin een rol: maar liefst 69% van de studenten die een tentamen met de video surveillance maakt, ervaart extra stress. De USR en de OR zijn er daarnaast van overtuigd dat in het half jaar dat nog voor ons ligt genoeg manieren kunnen worden gevonden om toetsen op een andere wijze af te nemen.

Naast het proctorio dossier stond deze cyclus ook de herziening van het Gebruiker Eigenaar Model (GEM) op de agenda. In het GEM wordt geregeld hoe de kosten voor bijvoorbeeld onderwijszalen en kantoren vanuit centraal worden doorbelast aan de faculteiten. Tijdens de voorbereidende commissievergaderingen is onder andere gesproken over mogelijke nadelige gevolgen van het nieuwe GEM op de hoeveelheid onderwijsruimtes die opleidingen gebruiken. Door de uitgebreide discussie over proctorio kon dit document helaas niet op de GV besproken worden, maar onze input wordt zeker meegenomen en een definitieve versie zal in juni verder besproken worden.

Naast deze grote onderwerpen was ook studentenwelzijn een groot thema. Na vorige cyclus werkdruk voor personeel op de agenda te hebben gezet, kwam de USR deze cyclus met het initiatief om een breed overleg te organiseren met studenten van over de hele campus. Dit was een succes: het is duidelijk geworden waar precíés de pijnpunten zitten en ook zijn er enkele oplossingen opgekomen. Het is nu kijken hoe we deze input het beste kunnen gebruiken om verandering te weeg te brengen.

De USR is ook in overleg gegaan met de rector over de zachte knip. Deze maatregel werd vorig jaar al ingezet om studenten die nog 15 studiepunten misten toch door te kunnen laten stromen naar een masteropleiding. In het overleg bleek dat de zachte knip vorig jaar goed is bevallen en dat de kans erg groot is dat er aan het einde van het jaar wederom een zachte knip wordt gehanteerd. Dat zou goed nieuws zijn voor alle studenten die het momenteel heel zwaar hebben en om die reden niet hun gewenste doel kunnen behalen, namelijk afstuderen. De USR was erg positief over de uitkomst van het overleg.