Verkiezingsprogramma 2019

[Click here for the English version of our party program]

AKKUraatd werkt elk jaar met een verkiezingsprogramma (VP). Over elk punt wordt uitvoerig nagedacht door iedereen die bij AKKUraatd betrokken is. De nieuwe AKKUraatd-lijst creëert het vp, waarna het fine-tunen is gebeurd door oud-AKKUraatd’ers en leden van de studentenvakbond AKKU, met allerlei verschillende studies en achtergronden. Op deze manier hebben we een verkiezingsprogramma neergezet waar we de belangrijkste verbeterpunten op de universiteit in hebben samengevat. Niet te lang, niet te kort. Voorbereid op alles wat tijdens een jaar in de USR voorbij kan komen. Het volledige verkiezingsprogramma is hieronder te bekijken!

Download het verkiezingsprogramma hier als pdf, of bekijk de punten hieronder.

Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen. AKKUraatd hecht waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wil dat de universiteit dit biedt aan alle studenten. Wij staan voor verbeterde studiefaciliteiten, een kwalitatief digitale leeromgeving én kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarom pleiten wij voor maatwerk en een persoonlijke behandeling voor iedere student.

 • Geen bindend, maar dringend studieadvies

  Het huidige BSA doet tekort aan studenten die pas op latere leeftijd tot bloei komen en werkt berekenend studeren in de hand. Bovendien wekt het BSA ten onrechte het idee dat de verantwoordelijkheid van de universiteit na een negatief advies ophoudt. Mede dankzij de inzet van AKKUraatd is dit jaar een onderzoek gestart naar de effectiviteit van het BSA. AKKUraatd pleit hierbij voor een dringend studieadvies, in plaats van een bindend studieadvies. Bovendien vindt AKKUraatd dat studenten een betere begeleiding richting een nieuwe opleiding verdienen. Dat kan na een dringend advies, maar ook op aanvraag eerder in het jaar.

 • Betalen per studiepunt

  AKKUraatd wil dat studeren voor iedereen toegankelijk is. Het onderwijs moet daarom ook toegankelijk zijn voor studenten die niet fulltime kunnen studeren, bijvoorbeeld door het hebben van een bijbaan om rond te komen, door langdurige ziekte of wegens een bestuursjaar. Op dit moment betalen deze studenten het volledige collegegeld, terwijl ze maar deels van het onderwijs gebruik maken. AKKUraatd wil daarom dat het mogelijk wordt om het per cursus te betalen. Hierbij zal de prijs in verhouding staan met het aantal studiepunten van de cursussen waar de student zich voor inschrijft, met als maximum het wettelijk collegegeldtarief.

 • Kek! Een vrije werkplek!

  AKKUraatd vindt het belangrijk dat er voldoende aanbod van studie- en werkplekken is voor studenten. Om dit te bereiken hebben wij meerdere ideeën: 1) Kameleonzalen: Rondom de tentamenweken is het erg druk in de bibliotheken en op andere studiewerkplekken op de universiteit. De onderwijszalen zijn tijdens de tentamenperiodes echter minder in gebruik. AKKUraatd ziet de oplossing in de verspreiding van deze drukte in zogeheten ‘Kameleonzalen’: normale onderwijsruimtes die tijdens tentamenweken worden omgebouwd tot prettige en volwaardige studiewerkplekken. 2) Waar kan ik terecht?: Het is vaak onduidelijk in hoeverre de aanwezige werkplekken op de universiteit bezet zijn. Daarom pleit AKKUraatd voor een systeem dat inzicht biedt in de ruimtebezetting zodat er een beter beeld van de gebruikte ruimte ontstaat. Hierdoor worden alle beschikbare en onbezette ruimtes makkelijker vindbaar voor de student. 3) Ergonomisch verantwoorde werkplekken: AKKUraatd vindt dat de ergonomie van werk- en studieruimtes op veel plekken verbeterd kan worden. Daarom pleit AKKUraatd onder andere voor betere stoelen tijdens tentamens en comfortabelere werkplekken op de universiteit. Op deze manier hebben de studenten een prettige zitplek en voldoende ruimte en wordt studeren een stuk comfortabeler. 4) Leen een laptop op de universiteit: Tot slot wil AKKUraatd het overal op de campus mogelijk maken om een laptop te lenen van de universiteit. De computers in de bibliotheken zijn namelijk vaak bezet. Studenten hebben hierdoor niet altijd de mogelijkheid om van de software faciliteiten van de Radboud Universiteit gebruik te maken. Dit is onhandig als je deze software voor bepaalde projecten nodig hebt. Het lenen van een laptop kan ook handig zijn voor studenten die in een lokaal zonder computers aan een groepsproject willen werken en geen eigen laptop hebben.

 • Honours voor meer studenten

  De Radboud Honours Academy (RHA) wordt betaald door alle studenten, maar is nog niet even toegankelijk voor alle studenten. Hoewel er het afgelopen jaar in dit opzicht al veel is verbeterd, duren de meeste honoursprogramma’s nog steeds twee jaar, terwijl veel studenten zich hier niet zo lang aan willen of kunnen binden. Om de toegankelijkheid van het RHA te vergroten wil AKKUraatd dat er meer korte honourslabs worden aangeboden op de Radboud Universiteit.

 • Digitalisering als ondersteuning

  AKKUraatd is van mening dat digitalisering niet ter vervanging, maar ter ondersteuning van de huidige lesmethodes moet worden ingezet. Daarnaast pleit AKKUraatd ervoor dat universiteitsbreed een duidelijker beleid gehanteerd moet worden over wanneer er tot digitalisering wordt overgegaan. Dit vertaalt zich tot de volgende standpunten: 1) Niet fysiek aanwezig? Blijf toch bezig!: AKKUraatd vindt dat de mogelijkheid tot het bijwonen van colleges ten allen tijde aanwezig moet blijven. Deze vorm van lesgeven is voor veel studenten een belangrijke manier om kennis op te doen. Niet elke student heeft echter altijd de mogelijkheid om naar fysieke colleges te gaan, bijvoorbeeld door ziekte. Daarom pleiten wij ervoor dat alle hoorcolleges worden opgenomen. Om duidelijkheid over de mogelijkheden tot weblectures te vergroten, wil AKKUraatd daarom dat er concrete richtlijnen opgesteld worden voor wanneer weblectures beschikbaar kunnen en moeten zijn. 2) Online inzage van tentamens: Momenteel moet er officieel een fysieke inzage zijn na tentamens. Bij grote studies leidt dit soms echter tot overvolle inzagemomenten waar te weinig tijd is voor de vragen van studenten. Daarnaast kunnen studenten soms onverhoopt niet bij de fysieke inzage aanwezig zijn. Om studenten toch altijd de mogelijkheid te geven tot verduidelijking van hun resultaat, pleit AKKUraatd voor het aanbieden van digitale inzage van tentamens naast de fysieke inzage. Door het tentamen online ter inzage aan te bieden, kunnen studenten ook op een later moment nog zien waar hun verbeterpunten liggen. 3) Weblectures en kennisclips voor iedereen: Op dit moment worden bij een aantal cursussen weblectures of kennisclips aangeboden, maar deze zijn alleen beschikbaar voor de studenten die deze cursussen volgen. AKKUraatd pleit echter voor het vrij beschikbaar maken van weblectures en kennisclips voor alle studenten. Hierdoor kunnen studenten hun kennis over onderwerpen die niet worden behandeld binnen hun eigen studie verder uitbreiden. Daarnaast bieden weblectures en kennisclips studenten de mogelijkheid om kennis te maken met andere studies of disciplines. Hierdoor kunnen zij beter afwegen of zij zich verder willen verdiepen in andere studies of disciplines.

 • Minder docentenwerkdruk = beter onderwijs

  Het welzijn van de medewerkers van de Radboud Universiteit heeft een direct effect op de kwaliteit van onderwijs. Docenten die te veel werkdruk ervaren, hebben moeite om optimaal te doceren, waardoor ze minder nauwkeurig werken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van colleges en tentamens, maar ook van de snelheid van feedback geven en de nakijktermijnen. Daarom ondersteunt AKKUraatd waar mogelijk de initiatieven van de medewerkersvertegenwoordiging op het gebied van medewerkerswelzijn.

 • Interdisciplinair onderwijs

  AKKUraatd vindt dat alle studenten de kans moeten krijgen om buiten de grenzen van hun eigen onderwijsgebied te kijken. Dit levert meer uitwisseling van kennis en contacten op voor zowel de studenten als de universiteit. Zodoende wil AKKUraatd het volgen van vakken, minoren of zelfs gehele studieprogramma’s op andere faculteiten stimuleren middels het instellen van een overzichtelijker systeem voor interdisciplinair onderwijs.

 • Taal van onderwijs: niet forceren maar faciliteren

  Veel studies aan de Radboud Universiteit gaan binnenkort hun taalkeuze herevalueren of zijn hier al mee bezig. AKKUraatd vindt dat hierin de balans moet worden gevonden tussen de onderwijskwaliteit van de studie en de toegankelijkheid van het onderwijs voor zowel toekomstige als huidige studenten. Daarom vinden wij dat studies alleen in het Engels aangeboden mogen worden op basis van onderwijsinhoudelijke redenen. AKKUraatd vindt dat de expertise van studenten en docenten de basis moet zijn voor de afweging. Dit kan mede gerealiseerd worden door het organiseren van discussieavonden of het uitvoeren van een consultatie onder studenten en docenten. Bij het aanbieden van een Engelstalige studie moet rekening gehouden worden met het huidige Engelse taalniveau van zowel studenten als docenten. AKKUraatd is kortom van mening dat de taal van het onderwijs geen negatieve invloed mag hebben op de onderwijskwaliteit.

 • Kwalitatief goede werkgroepen: ondersteun docerende studenten

  Voor kwalitatief goed onderwijs zijn docenten met expertise op het gebied van het vak dat zij geven erg belangrijk. Momenteel worden veel werkgroepen echter gegeven door (master)studenten die weinig begeleiding krijgen vanuit de universiteit. AKKUraatd is van mening dat de Radboud Universiteit studenten die werkgroepen geven beter moet begeleiden bij het ontwikkelen van didactische vaardigheden. Dit zorgt voor kwalitatief betere werkgroepen die nuttiger en interessanter zullen zijn voor studenten.

 • Doelbewust tentamineren

  Om financiële en praktische redenen worden er met name bij grote studies momenteel meerkeuzetentamens gehanteerd, terwijl dit niet altijd de beste manier is om kennis en vaardigheden te toetsen. Dit is een voorbeeld van hoe de beoordelingsmethode bij sommige cursussen niet aansluit bij de vaardigheden die hierin getoetst moeten worden. AKKUraatd pleit er daarom voor dat het aanbod van toetsvormen, en dus de kwaliteit van het beoordelingssysteem, niet afhankelijk mag zijn van de grootte van de studie.

 • Radboud in de cloud, overal waar je bent

  Momenteel is het nog erg moeilijk om thuis bij de bestanden te komen die zijn opgeslagen op de computers van de universiteit. Daarnaast kunnen via het huidige systeem van de universiteit geen mappen en bestanden gedeeld worden, wat handig zou zijn bij groepsprojecten. Daarom pleit AKKUraatd voor een cloudservice waarmee studenten veilig en gemakkelijk buiten de universiteit bij hun bestanden kunnen en waarmee zij bestanden met studiegenoten kunnen delen, terwijl de privacy van de studenten gewaarborgd blijft. Dit systeem zou bijvoorbeeld geïntegreerd kunnen worden met Brightspace zodat studenten gemakkelijk bij het cursusmateriaal kunnen.

 • Ophoging profileringsfonds: inzet mag beloond worden

  AKKUraatd vindt dat studenten voldoende de kans moeten krijgen om zich naast hun studie in te zetten voor bijvoorbeeld de medezeggenschap of middels een bestuursjaar bij een vereniging. Door het afschaffen van de basisbeurs zijn de kosten van studievertraging steeds vaker de reden voor studenten om zich naast hun studie niet voor extra activiteiten op de universiteit in te zetten. Het profileringsfonds van de Radboud Universiteit zou deze actieve studenten moeten compenseren voor hun studievertraging met voldoende beurzen. Op dit moment schieten die beurzen vaak tekort. AKKUraatd pleit daarom voor een verhoging van het profileringsfonds, zodat iedereen de vrijheid heeft om ervaring op te doen naast zijn of haar studie.

Het studentenleven draait om meer dan alleen studeren. De universiteit is een omgeving waar je je op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Om dit optimaal te kunnen doen, is de ondersteuning van studenten die zich inzetten voor de studentengemeenschap, maar ook de verbetering van faciliteiten op de universiteit van groot belang. AKKUraatd wil meer aandacht voor studenten met wie het minder goed gaat. Het welzijn van de student is namelijk ook een belangrijke voorwaarde voor een goed studentenleven. AKKUraatd pleit daarom voor het beter faciliteren van de ondersteuning en begeleiding van studenten. Hierdoor kunnen studenten niet alleen genieten van hun studententijd, maar ook nieuwe ervaringen opdoen naast hun studie.

 • Zeker zijn van je welzijn

  Goede studentbegeleiding is van essentieel belang voor het welzijn van studenten. AKKUraatd vindt het belangrijk dat iedere student de begeleiding krijgt die diegene nodig heeft op het juiste moment. Hierbij is het belangrijk dat het voor studenten duidelijk is waar ze terecht kunnen voor begeleiding. Daarnaast is het belangrijk om de stap naar begeleiding zo laagdrempelig mogelijk te maken. Wij pleiten daarom voor een viertal verbeteringen: 1) Een opgeleide studentmentor voor iedere student: Momenteel wordt er op veel faculteiten al gewerkt met docenten die tevens als mentor fungeren voor studenten. Zij hebben echter door een te hoge werkdruk vaak maar beperkt tijd voor de studenten. AKKUraatd wil daarom verder experimenteren met het invoeren van studentmentoren: studenten die zich na de introductie om de eerstejaars studenten blijven bekommeren. Op deze manier hebben eerstejaars studenten een benaderbare vertrouwenspersoon die hen kan ondersteunen in de beginfase van zowel hun studie als hun leven als student. Er is al geëxperimenteerd hiermee, maar er is nog veel ruimte voor verbetering op het vlak van het goed opleiden en voorbereiden van de studenten die mentor willen worden zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. 2) Bereikbare begeleiding: Het benaderen van begeleiding is voor studenten die hier behoefte aan hebben vaak een grote stap. Om dit te verminderen, pleit AKKUraatd voor de mogelijkheid om via WhatsApp of de Radboud App contact op te nemen met iemand die je vragen omtrent welzijn direct beantwoordt. Deze contactpersoon kan je vervolgens ook doorverwijzen naar een professional, mocht dit nodig zijn. 3) Concreet overzicht van hulpmiddelen en begeleiding: AKKUraatd vindt dat de begeleiding van studenten met een functiebeperking op de Radboud Universiteit nog verbeterd kan worden. Wij pleiten er daarom voor dat de universiteit meer initiatief neemt door aan het begin van de studie van deze studenten in gesprek te gaan over opties tot hulpmiddelen en begeleiding binnen het onderwijs, tentaminering en faciliteiten. Hierdoor hebben studenten een beter overzicht van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die de universiteit hen te bieden heeft. 4) Internationale uitwisseling van welzijnsexpertise: In 2017 maakte de Radboud Universiteit een goede sier door een enquête uit te zetten over het welzijn van studenten aan onze universiteit. De universiteit was toen echt een koploper op dit gebied. Inmiddels is er een welzijnsweek, maar studentenwelzijn krijgt niet meer de aandacht die het verdient. AKKUraatd wil daarom graag dat de RU zich aansluit bij een internationaal project waarin universiteiten kennis en ervaring uitwisselen over (studenten)welzijn. Voor deelnemende universiteiten is er laagdrempelige online hulp voor studenten die de werkdruk van bijvoorbeeld studentenpsychologen kan verlichten. Hoe meer universiteiten zich aansluiten, hoe meer kennis en hopelijk oplossingen er zullen komen!

 • Privacy

  AKKUraatd vindt dat privacy een harde voorwaarde moet zijn in hoe met gegevens van studenten wordt omgegaan, evenals hoe studenten zelf met gegevens omgaan. Om de gegevens van studenten te beschermen wil AKKUraatd dat (nieuwe) docenten getraind en ondersteund worden in het privacy-veilig omgaan met gegevens van studenten, bijvoorbeeld als het gaat om het weergeven van cijfers.
  Om studenten zelf bewust te maken, wil AKKUraatd dat lessen over privacy opgenomen worden in het huidige curriculum.

 • Flexibel studeren: jouw onderwijs in eigen beheer

  Momenteel loopt er een pilot flexibel studeren voor enkele studenten die maar beperkt het onderwijs kunnen bijwonen. Door deze regeling zijn de desbetreffende studenten minder gebonden aan aanwezigheidsplichten of deadlines. Ook krijgen zij de kans om onder begeleiding een persoonlijk leerplan op te stellen. Flexibel studeren is echter alleen mogelijk in redelijk uitzonderlijke gevallen. AKKUraatd is van mening dat flexibel studeren en het opstellen van een persoonlijk leerplan voor alle studenten die extra studiegerelateerde activiteiten doen, zoals stages, een tweede studie of coschappen, mogelijk moet worden gemaakt. Zo krijgt iedere student de mogelijkheid om zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen.

 • Flexibele sport- en congreshal

  Sport is voor veel studenten erg belangrijk. In het sportcentrum is echter regelmatig te weinig capaciteit om iedereen in zijn of haar sportbehoefte te voorzien. AKKUraatd vindt daarom dat er een extra sporthal moet komen. Daarnaast is er behoefte aan ruimtes voor culturele activiteiten, een grote congreszaal, of zalen waarin verenigingen ledenvergaderingen kunnen houden. AKKUraatd wil graag laten onderzoeken of een hal met een flexibele invulling voor zowel sportieve als culturele activiteiten mogelijk is. Ook kunnen de zalen van dit sport- en congrescentrum aantrekkelijk gemaakt worden voor buurtbewoners of organisaties in Nijmegen om zo contacten buiten de universiteit te stimuleren.

 • Elke faculteit zijn eigen bar, voor en door de student

  AKKUraatd is van mening dat een campus een plek moet zijn waar studenten naast het studeren ook kunnen ontspannen, elkaar kunnen ontmoeten en samen mooie initiatieven kunnen opzetten. Daarom willen wij een bar voor en door studenten op elke faculteit. Hier  kunnen studenten en studieverenigingen bijvoorbeeld borrelen en zelfstandig activiteiten organiseren. Op een aantal faculteiten, zoals de Aesculaaf van de Medische faculteit, functioneren zulke plekken al goed. AKKUraatd wil dat op iedere faculteit een dergelijke plek komt.

 • Gratis cursussen voor taal, beter verbaal!

  Momenteel worden bij Radboud In’To Languages taalcursussen aangeboden met korting voor studenten, maar deze zijn nog steeds zeer prijzig (ongeveer 300 euro). Sommige studenten moeten echter Engelstalige vakken volgen, of gaan naar het buitenland en willen hiervoor de lokale taal beter leren. Andersom zijn er internationale studenten die graag beter willen integreren door de Nederlandse taal te leren. Om deze studenten te helpen, wil AKKUraatd dat de Radboud Universiteit gratis taalcursussen aan gaat bieden, zodat deze cursussen toegankelijker worden voor alle studenten.

 • (pre-)Master-introductie

  In vergelijking met de bachelor-introductie, is de (pre-)master-introductie vaak zeer beperkt. Een goede en uitgebreide introductie is essentieel om (pre-)masterstudenten thuis te laten voelen op de universiteit. Dit kan ook het toenemend aantal internationale studenten in masteropleidingen beter betrekken bij de universiteit. Daarom pleit AKKUraatd voor een uitgebreidere inhoudelijke introductie voor (pre-)masterstudenten. Zo kan iedere student met een goede start zijn of haar studie aan de Radboud Universiteit beginnen.

 • Een bruisende campus buiten collegetijden en in de weekenden

  Momenteel hebben de faciliteiten op de universiteit beperkte openingstijden. Zo zijn in het weekend het Cultuurcafé, de SPAR en de Refter gesloten en is de UB slechts beperkt open. AKKUraatd pleit voor het verruimen van de openingstijden van de voorzieningen op de campus. Zo wordt de campus ook in het weekend een plek waar studenten zowel kunnen studeren als ontspannen.

 • De Universiteits-app in je broekzak

  De Radboud Universiteit heeft een aantal apps, waaronder de Radboud Student App en de introductie-app. AKKUraatd pleit voor het toevoegen van nieuwe functies aan de bestaande apps. Zo kan de afstand tussen studenten en de medezeggenschap verkleind worden door middel van de apps door bijvoorbeeld het invullen van cursusevaluaties, het indienen van een klacht en het reageren op stellingen vanuit de opleidingscommissie hierin mogelijk te maken. Ook kan praktische informatie worden toegevoegd aan de app, zoals een kaart van de campus en de openingstijden van gebouwen.

 • Niet thuis? Pak je pakje op de uni!

  Studenten bestellen relatief veel spullen online, maar zijn niet altijd thuis om deze aan te nemen. Daarom wil AKKUraatd één of meerdere pakketservice(s) op de universiteit. Zo kunnen studenten hun pakketjes op de campus laten bezorgen en daar ophalen op een moment dat hen zelf uitkomt.

 • Betere bewegwijzering

  Op de campus van de Radboud Universiteit zijn veel voorzieningen aanwezig. Menig student is echter niet op de hoogte van de mogelijkheden die de campus biedt, zoals de fietsenmaker bij het UMC. Ook zijn ruimtes in universiteitsgebouwen vaak onlogisch genummerd waardoor studenten deze ruimtes niet kunnen vinden. AKKUraatd pleit daarom voor een betere bewegwijzering op de campus en in de universiteitsgebouwen. Zo zijn studenten beter op de hoogte van de mogelijke voorzieningen en zijn ze daarnaast sneller ter plekke.

Het klimaatvraagstuk is een van de grootste uitdagingen die we voor ons hebben en vraagt om een ander soort beleid dan het huidige. Het onderwijs is er om toekomstige generaties op te leiden voor een relevante rol in de samenleving waarin duurzaamheid een sleutelpositie inneemt. AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid en pleit ervoor dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de kern van de universiteit: het onderwijs en onderzoek. Voortbouwend op de kennis die al aanwezig is op de universiteit, wil AKKUraatd een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de universiteit. Daarnaast willen wij de positie van de universiteit als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid versterken.

 • Meer groen op de campus

  AKKUraatd pleit voor een groenere campus waar gestimuleerd wordt dat studenten en medewerkers meer naar buiten gaan tijdens hun pauze, maar ook tijdens hun studie of werk.  Daarom streven wij naar meer studiewerkplekken in de buitenlucht met voorzieningen als stopcontacten voor het studeren, maar ook bijvoorbeeld barbecues voor informele activiteiten. Dit kan onder andere verwezenlijkt worden door de ontwikkeling van een “Erasmuspark”: een groene omgeving centraal op de campus. Daarnaast ziet AKKUraatd graag dat er meer fietsenstallingen ondergronds geplaatst worden, zodat er buiten meer plek is voor groen. Tot slot streeft AKKUraatd ernaar dat, waar mogelijk, begroeiing op gebouwen geplant wordt, zoals al het geval is op het Collegezalencomplex.

 • Voordelig vega voedsel

  De vleesproductie is verantwoordelijk voor een significant percentage van de broeikasgasuitstoot. Aangezien vegetarisch eten beter is voor het klimaat, wil AKKUraatd dat er bij de universitaire faciliteiten altijd vegetarische opties worden aangeboden en dat deze goedkoper zijn dan de alternatieve vleesproducten. Hierdoor worden studenten en medewerkers niet gedwongen, maar gestimuleerd om een duurzamere keuze te maken.

 • Meer duurzaamheid in het beleid

  AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit een voorbeeldfunctie moet innemen op het gebied van duurzaamheid. Daarom willen wij dat de Radboud Universiteit niet alleen het financiële kostenplaatje doorrekent, maar dat er ook naar de milieueffecten van haar plannen gekeken wordt en dat deze gepubliceerd worden. Hiermee wordt duurzaamheid veel concreter meegenomen in het beleid van de universiteit.

 • Maximaal digitaal onderwijsmateriaal

  Om het papiergebruik aan de universiteit te verminderen, wil AKKUraatd dat de Radboud Universiteit meer mogelijkheden creëert om zoveel mogelijk lesmateriaal digitaal aan te bieden aan studenten. Op deze manier kunnen studenten de keuze maken om fysieke exemplaren aan te schaffen of om het lesmateriaal digitaal te gebruiken. Tevens dringt AKKUraatd erop aan om het inleveren van essays, papers en andere opdrachten volledig te digitaliseren. 
  Verder wil AKKUraatd dat vanuit de Radboud Universiteit een online platform wordt opgezet voor een eenvoudige lease en verkoop van tweedehands boeken. Veel boeken worden slechts een enkele keer gebruikt en belanden vervolgens in de kast. AKKUraatd vindt dit zonde. Via het online platform kunnen ook meteen digitale versies van het lesmateriaal worden aangeboden. Daarnaast kunnen studenten via het online platform goedkoper digitale boeken en hardcover boeken aanschaffen en wordt de onnodige aankoop van boeken tegengegaan.

 • Meer duurzaamheid in het onderwijs

  Duurzaamheid in het onderwijs is een fundamentele voorwaarde om effectief bij te dragen aan een leefbare planeet en een groene economie. AKKUraatd vindt dat het huidige curriculum studenten onvoldoende voorbereid zijn op klimaatverandering en de omslag naar duurzame energie. Daarom pleit AKKUraatd ervoor dat duurzaamheid meer aandacht krijgt binnen de kern van de universiteit: het onderwijs en onderzoek. Om dit te bewerkstelligen streeft AKKUraatd ernaar dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgenomen worden in de curricula. Dit als eerste stap naar een onderwijs waar duurzaamheid centraal staat.

 • Met gemak alles in de juiste prullenbak

  Op de campus van de Radboud Universiteit is het al op verschillende plekken mogelijk om je afval netjes te scheiden. Dit is echter nog niet overal het geval. Daarnaast is het niet altijd duidelijk welk afval in welke vuilnisbak moet. Hierdoor komt afval bijvoorbeeld in de verkeerde bak terecht en heeft het scheiden geen zin. Om dit tegen te gaan, blijft AKKUraatd zich daarom inzetten voor de realisatie van afvalscheiding op de gehele campus en de inzichtelijkheid ervan middels een afvalscheidingswijzer. Zo kun jij altijd én overal op de campus jouw afval kwijt op een verantwoorde wijze.

Voor de organisatie van goed onderwijs is sterke medezeggenschap van cruciaal belang. Juist op universiteiten waar studenten en docenten samen tot verbetering komen, is goed overleg noodzakelijk. AKKUraatd zet zich daarom in voor de structurele verbetering van het medezeggenschapsklimaat. Daarbij richten wij ons op opleidingsspecifieke, facultaire én universitaire medezeggenschap.

 • Peilingen: geef je mening!

  AKKUraatd wil dat de Radboud Universiteit peilingen onder studenten mogelijk gaat maken. Middels deze peilingen kunnen thema’s en vraagstukken van de medezeggenschap direct voorgelegd worden aan studenten en medewerkers. Deze peilingen moeten gehouden kunnen worden op zowel opleidingsniveau, facultair niveau als universitair niveau en worden geïnitieerd door het medezeggenschapsorgaan op dat niveau. Via deze peilingen wordt het voor de medezeggenschap inzichtelijk gemaakt wat de heersende mening is over verschillende kwesties op de campus. Vervolgens kan de medezeggenschap deze getoetste meningen inzetten in hun bestaande standpunten en kan zij meer representatieve besluiten nemen. Daarnaast kunnen de statistieken uit de peilingen gebruikt worden om standpunten die medezeggenschappers hebben extra kracht bij te zetten, of juist bij te stellen.

 • Medezeggenschapsondersteuning op iedere faculteit

  Momenteel moeten de leden van vrijwel alle medezeggenschapsraden zonder begeleiding een weg vinden in de administratie van de universiteit. Om hen hier hulp bij te bieden, wil AKKUraatd een medezeggenschapssecretariaat op iedere faculteit oprichten. Hier kunnen leden van de verschillende raden terecht met inhoudelijke of procedurele vragen. Zo kunnen studenten als lid van een medezeggenschapsorgaan zich meer focussen op het behartigen van het belang van de student.

 • Gelijke stem voor student en docent (op alle niveaus)

  In de medezeggenschapsorganen op facultair niveau (de FSRen) hebben docenten zestig procent van het stemrecht en studenten maar veertig procent. AKKUraatd wil een einde maken aan deze ongelijke verdeling en vindt dat docenten en studenten allebei vijftig procent stemrecht moeten krijgen, net zoals op alle andere universiteiten. Niet alleen zouden studenten en docenten op een universiteit gelijkwaardig aan elkaar moeten zijn, maar ook worden het onderwijs en het beleid hierover beter wanneer de mensen die het onderwijs geven en de mensen die onderwijs volgen evenveel inspraak hebben.

 • Medezeggenschap toegankelijker voor internationale studenten

  AKKUraatd wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de medezeggenschap binnen de Radboud Universiteit. Momenteel vallen internationale studenten hier echter grotendeels buiten, met name door hun vaak beperkte kennis van het Nederlands. Daarom pleiten wij ervoor dat alle relevante stukken in de medezeggenschap vertaald worden naar het Engels. Samen met de gratis taalcursussen voor zowel internationale als Nederlandse studenten, krijgen internationale studenten zo meer mogelijkheden om deel te nemen aan de medezeggenschap. Op deze manier wordt de medezeggenschap een betere vertegenwoordiging van álle studenten aan de Radboud Universiteit.