Verkiezingsprogramma 2020

[Click here for the English version of our election program]

AKKUraatd werkt elk jaar met een verkiezingsprogramma (VP). Over elk punt wordt uitvoerig nagedacht door iedereen die bij AKKUraatd betrokken is. De nieuwe AKKUraatd-lijst creëert het vp, waarna het fine-tunen is gebeurd door oud-AKKUraatd’ers en leden van de studentenvakbond AKKU, met allerlei verschillende studies en achtergronden. Op deze manier hebben we een verkiezingsprogramma neergezet waar we de belangrijkste verbeterpunten op de universiteit in hebben samengevat. Niet te lang, niet te kort. Voorbereid op alles wat tijdens een jaar in de USR voorbij kan komen. Het volledige verkiezingsprogramma is hieronder te bekijken!

Download het verkiezingsprogramma hier als pdf, of bekijk de punten hieronder.

Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen. AKKUraatd hecht waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wil dat de universiteit dit biedt aan alle studenten. Wij staan voor verbeterde studiefaciliteiten, een kwalitatief digitale leeromgeving én kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarom pleiten wij voor maatwerk en een persoonlijke behandeling voor iedere student.

 • Meer studiewerkplekken

  Het tekort aan studiewerkplekken blijft een probleem op de Radboud Universiteit. In de tentamenweken en de weken ervoor is het erg druk in de bibliotheken en in andere studiewerkplekken op de universiteit. Doordat alle faculteiten tegelijkertijd hun tentamens afnemen, is deze drukte alleen nog maar erger geworden. Tegelijkertijd staan veel onderwijszalen tijdens de tentamenweken leeg. AKKUraatd stelt daarom de volgende simpele oplossingen voor: 
   
  1) Kameleonzalen:
  AKKUraatd pleit ervoor dat de leegstaande onderwijszalen tijdens de tentamenweken worden omgebouwd tot studielandschappen. Dit betekent dat er meer moet gebeuren dan slechts het slot van de deur van deze lokalen afhalen. We willen bijvoorbeeld dat de tafelopstelling gewijzigd wordt, dat er meer comfortabele stoelen komen te staan en dat er nog wat planten en andere afscheidingen worden toegevoegd. Zo creëren we makkelijk en snel een heleboel prettige studiewerkplekken.
   
  2) Studiewerkplekken in nieuwbouw:
  AKKUraatd pleit ervoor om het tekort aan studiewerkplekken mee te nemen in de vastgoedplannen van de universiteit. Zo zijn er voor de komende jaren plannen om de Erasmustoren te gaan renoveren en komt er naast het Maria Montessorigebouw mogelijk een nieuw gebouw in plaats van de Spinozatoren. Naast andere dringende zaken, zoals studentenhuisvesting, wil AKKUraatd dat nieuwe studiewerkplekken een centraal onderdeel vormen van de vastgoedplannen van onze universiteit.

 • Privacy-veilig online tentamineren

  AKKUraatd is van mening dat online tentaminering niet ten koste mag gaan van de privacy van de student. Op de universiteit wordt momenteel echter gekeken naar online tentamens waarbij de student via ‘proctoring’ in de gaten wordt gehouden. Door middel van een webcam worden studenten en (virtuele) omgeving geobserveerd door zowel kunstmatige intelligentie als door onbekenden. Proctoring is op meerdere vlakken problematisch voor de privacy van studenten. Zo wordt er behoorlijk wat data van studenten en hun ruimte verzameld waarvan het niet duidelijk is waar, hoe lang en op welke manier deze wordt opgeslagen. Verder biedt proctoring volgens meerdere onderzoeken ook geen volledige bescherming tegen fraude. Daarnaast vinden er tentamens plaats via Zoom – een populaire video applicatie die onder vuur ligt vanwege privacy problemen. Het doel van deze online surveillance methodes is om te voorkomen dat studenten fraude plegen. Maar wordt de privacy van de student hierbij wel gewaarborgd? En mogen studenten bezwaar maken tegen zo’n online tentamen? AKKUraatd is van mening dat online tentamineren met privacygevoelige programma’s als online proctoring en Zoom alleen kan onder de voorwaarden dat de universiteit de programma’s kritisch tegen het licht houdt, studenten op hun rechten wijst en alternatieve tentamens aanbiedt aan studenten die principiële bezwaren hebben.

 • Soepeler bindend studieadvies (BSA)

  AKKUraatd vindt dat het BSA een persoonlijk advies moet zijn dat een eerstejaars student helpt te bepalen of de studie passend is of niet. Op dit moment is het BSA echter een onpersoonlijke rendementsmaatregel die eerstejaars een grote bron van (onnodige) stress bezorgt. AKKUraatd vindt daarom dat het BSA drastisch moet wijzigen op het gebied van:
   
  1) Begeleiding:
  Op dit moment komt het veel te vaak voor dat pas
  aan het eind van het jaar serieus met een student gesproken wordt over of de studie passend is. AKKUraatd vindt dat dit eerder én uitgebreider moet, door uitvoerige begeleiding voor, tijdens en na je BSA. Deze reflectie moet al beginnen vóór de studie, door een goede en eerlijke studiekeuzecheck aan te bieden. Dit is helaas nog niet bij alle opleidingen het geval. Vervolgens moeten eerstejaarsstudenten op meerdere momenten in het jaar begeleid worden bij de vraag “Past deze studie bij mij?”, bijvoorbeeld door een mentor of de studieadviseur. De begeleiding moet niet na het eerste jaar ophouden. Ook studenten die hun BSA hebben gehaald kunnen alsnog erachter komen dat de studie niet past en moeten dan begeleid worden naar een goed alternatief.
    
  2) Persoonlijkere normen: 
  De harde ECTS-grens van het huidige BSA houdt totaal geen rekening met de ontwikkelingen van de student tijdens het eerste jaar. Zo komt het vaak voor dat studenten in het eerste semester onderpresteren, bijvoorbeeld omdat ze nog lange reistijden hebben, wellicht moeite hebben met het maken van nieuwe sociale contacten, moeten wennen aan de universiteit, etc. AKKUraatd vindt dat een student niet zomaar afgerekend moet worden op een slecht eerste semester. Daarom wil AKKUraatd een dringend in plaats van een bindend studieadvies. Hierbinnen moet ruimte zijn voor een persoonlijk plan om te laten zien dat de studie wel bij de student past, al blijft de keuze uiteindelijk bij de student.
    
  3) Stressvermindering:
  Het BSA geeft bij veel eerstejaars studenten stress, aangezien je potentieel je studie niet af mag maken. In veel gevallen is de stress echter onnodig. Studenten die in het eerste semester bijna alle vakken hebben gehaald, halen hun BSA vrijwel altijd. AKKUraatd vindt dat de universiteit hun stress kan wegnemen door al na een half jaar een positief BSA af te geven aan alle studenten die minimaal 24 ECTS behaald hebben. Voor studenten met persoonlijke omstandigheden vindt AKKUraatd dat de universiteit eerder in het jaar duidelijkheid moet geven over de verlaagde BSA-norm die mogelijk is door hun persoonlijke omstandigheden.
     
  4) Aanpak BSA tijdens Corona: 
  De Corona-crisis heeft bij veel studenten gezorgd voor studievertraging. Bij eerstejaars studenten kan dit verregaande gevolgen hebben voor hun BSA. AKKUraatd vindt dat deze studenten de ECTS die zij nog moeten halen voor hun BSA flexibel in moeten kunnen richten met (verplichte) vakken uit hun gehele bachelor.

 • Remote desktop: digitale campus faciliteiten bij jouw thuis

  Het is in tijden van digitalisering van belang dat studenten alle hulpmiddelen en programma’s die op de desktops van de universiteit beschikbaar zijn, ook thuis kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van SPSS, Photoshop en MATLAB of het makkelijk kunnen vinden van en de toegang tot bepaalde wetenschappelijke artikelen. Middels een online thuiswerkplek, zoals het RadboudUMC gebruikt, bestaat de mogelijkheid in te loggen op een desktop van de universiteit vanaf je laptop thuis. Zo heb je alle voordelen van een computer in de Universiteitsbibliotheek, maar dan thuis aan je bureau.

 • Vaardigheidscursussen voor iedereen

  Tijdens de Honoursprogramma’s krijgen honoursstudenten bepaalde ‘vaardigheidsmodules’ aangeboden. Onder deze modules vallen bijvoorbeeld essays schrijven, debatteren, presentatievaardigheden en andere academische vaardigheden. AKKUraatd vindt het vreemd dat enkel Honoursstudenten deze modules aangeboden krijgen. Het gaat namelijk om vaardigheden die in iedere studie waardevol kunnen zijn. In de reguliere programma’s krijgen de meeste studenten geen uitgebreide cursussen voor dergelijke vaardigheden, maar worden ze er vaak enkel op beoordeeld tijdens een toetsmoment. AKKUraatd is van mening dat dergelijke vaardigheidsmodules waardevol zijn voor iedere student, niet alleen voor de excellerende studenten. Juist studenten die meer moeite hebben met zulke vaardigheden kunnen veel baat hebben bij dergelijke cursussen. AKKUraatd stelt dat alle studenten gratis toegang zou moeten krijgen tot (minstens één van) de vaardigheidsmodules in hun studies.

 • Overzichtelijk en uitgebreid interfacultair onderwijs

  AKKUraatd is van mening dat opleidingen elkaar veel te bieden hebben. Als we kijken naar de maatschappij, zien we dat alfa bijvoorbeeld niet zonder bèta kan, maar vice versa net zo. Daarom wil AKKUraatd zich inzetten voor een hogere mate van interdisciplinariteit in het onderwijs. Dat kan op meerdere manieren gestimuleerd worden.
  Aan de ene kant moet er betere informatievoorziening over minoren komen. Een duidelijke en overzichtelijke webpagina met een universiteitsbreed minorenoverzicht en een verwijzing naar de bijbehorende studieadviseur zouden hierbij helpen. Ook moet er goed gelet worden op de juistheid van de informatie: er staan nog te vaak fouten in de studiegids. Daarnaast kan het aanbod van gezamenlijke vakken vergroot worden. Er zijn momenteel al vakken die het belang van het samenwerken van vakgebieden benadrukken, maar het gebeurt nog te weinig dat studenten van verschillende faculteiten daadwerkelijk samenzitten voor hetzelfde vak. Als studenten van verschillende studies samenwerken, worden niet alleen de krachten gebundeld om tot een beter resultaat te komen, maar ook geeft dit een goede kijk op het interdisciplinaire werkveld na de studie.

 • Internationalisering in balans

  AKKUraatd vindt het erg belangrijk dat onderwijs toegankelijk is voor iedereen, zowel voor Nederlandse als ook internationale studenten. Echter vindt AKKUraatd dat deze ‘internationalisering’ wel in balans moet zijn en dat niet te veel studies alleen in het Engels gegeven moeten worden. Daarom vindt AKKUraatd dat studies alleen in het Engels aangeboden moeten worden op basis van onderwijsinhoudelijke redenen. AKKUraatd vindt dat de expertise van studenten en docenten de basis moet zijn voor de afweging of de voertaal van de opleiding moet veranderen. Daarom pleiten wij ervoor dat de taalkeuze van opleidingen heroverwogen wordt mede via een peiling die wordt uitgezet onder studenten en docenten. In het geval dat een studie Engelstalig blijft of wordt, is het belangrijk dat het niveau Engels van de docent(en) voldoende is. Mocht uit cursusevaluaties blijken dat dit niet het geval is, zal de docent gestimuleerd worden een gratis cursus Engels te volgen.

 • Kleinschalig onderwijs

   De afgelopen jaren is er een sterke toename geweest in het aantal studenten dat aan onze universiteit is komen studeren. Helaas is het aantal docenten en faciliteiten hierin niet meegegroeid. Dit heeft ervoor gezorgd dat een docent voor een steeds grotere groep studenten college moet geven. AKKUraatd vindt het belangrijk dat kwalitatief hoog onderwijs gegeven kan (blijven) worden. Dit kan alleen als er genoeg docenten, faciliteiten en mogelijkheden tot studiebegeleiding beschikbaar zijn voor alle studenten. AKKUraatd pleit daarom voor kleinere werkgroepen, genoeg studiebegeleiding en voldoende docenten. Hierdoor wordt de afstand tussen docent en student klein gehouden en wordt de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd.

 • Weblectures voor alle studenten

  In deze hectische tijd merken we pas hoe belangrijk het internet en de digitale wereld voor ons is. Maar ook buiten deze crisis zijn er genoeg gevallen waarin studenten geen fysiek college kunnen bijwonen. AKKUraatd is daarom van mening dat weblectures bij alle opleidingen beschikbaar zouden moeten worden. Nu worden kleinere opleidingen vaak overgeslagen omdat deze de faciliteiten er niet voor hebben. Veel studenten kunnen van weblectures profiteren. Deze zorgen namelijk voor meer zelfstandigheid en flexibiliteit als de student hier behoefte aan heeft. Ook wanneer studenten niet naar college kunnen komen, hoeven ze zo niet afhankelijk te zijn van de aantekeningen van medestudenten of PowerPoints van docenten. Dit voorkomt onnodige achterstand. Er heersen momenteel veel verschillen tussen faculteiten over de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden voor weblectures. AKKUraatd vindt daarom dat er een universiteitsbreed weblecturebeleid moet komen om zo de verschillen weg te nemen.

 • Stagemogelijkheid in elke studie

  AKKUraatd vindt stages, zowel onderzoeksstages als beroepsoriënterende stages, zeer waardevol voor de ontwikkeling van de student. Er valt echter nog veel te verbeteren rondom deze stages. Zo hebben veel bacheloropleidingen in het curriculum geen ruimte voor stages, zijn er tussen opleidingen veel verschillen met betrekking tot het toekennen van studiepunten voor stages en blijkt er bij sommige bacheloropleidingen die wél ruimte hebben voor stages een gebrek te zijn aan begeleiding. AKKUraatd vindt allereerst dat de universiteit zowel beroepsoriënterende stages als onderzoeksstages moet stimuleren. Dit kan zij doen door in ieder curriculum (facultatieve) ruimte voor beroepsoriëntatie te maken. Daarnaast is AKKUraatd van mening dat de universiteit voor alle stages studiepunten toe moet kennen en dat de begeleiding bij de beroepsoriënterende stage geïntensiveerd moet worden. Die twee punten dragen bovendien bij aan het eerste punt: het stimuleren van het volgen van stages.

Het studentenleven draait om meer dan alleen studeren. De universiteit is een omgeving waar je je op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Om dit optimaal te kunnen doen, is de ondersteuning van studenten die zich inzetten voor de studentengemeenschap, maar ook de verbetering van faciliteiten op de universiteit van groot belang. AKKUraatd wil meer aandacht voor studenten met wie het minder goed gaat. Het welzijn van de student is namelijk ook een belangrijke voorwaarde voor een goed studentenleven. AKKUraatd pleit daarom voor het beter faciliteren van de ondersteuning en begeleiding van studenten. Hierdoor kunnen studenten niet alleen genieten van hun studententijd, maar ook nieuwe ervaringen opdoen naast hun studie.

 • Bruikbare, beschikbare ondersteuning

  Goede studentbegeleiding is van essentieel belang voor het welzijn van studenten. AKKUraatd vindt het belangrijk dat iedere student de begeleiding krijgt die diegene nodig heeft op het juiste moment. Voor studenten moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen voor begeleiding en vervolgens moet de stap naar begeleiding zo laagdrempelig mogelijk zijn. Wij pleiten daarom voor een drietal verbeteringen: 
    
  1) Bereikbare begeleiding:
  Het benaderen van begeleiding is voor studenten die hier behoefte aan hebben vaak een grote stap. Om dit te verminderen, pleit AKKUraatd voor de mogelijkheid om direct contact op te nemen met iemand die je vragen omtrent welzijn gelijk beantwoordt. Voor studenten met een functiebeperking, mantelzorgers, zwangere studenten, etc. moet daarnaast een duidelijker overzicht komen van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die de universiteit hen te bieden heeft, bijvoorbeeld op een gebruiksvriendelijke site. Ook voor internationale studenten moet de informatievoorziening over het studeren aan de Radboud Universiteit en de zaken die zij vooraf moeten regelen goed op orde zijn.
     
  2) Mogelijkheid tot mentorbegeleiding voor alle studenten:
  AKKUraatd wil dat studenten naar een benaderbare vertrouwenspersoon kunnen stappen die hen kan ondersteunen bij hun studie, hun leven als student en andere onderwijsgerelateerde zaken. Momenteel zijn deze mentoren bij de meeste studies alleen beschikbaar in het eerste studiejaar. AKKUraatd is van mening dat mentoren niet alleen in het eerste jaar van de studie beschikbaar moeten zijn voor studenten, maar ook in latere studiefases. Daarom pleit AKKUraatd voor het verder invoeren van mentoren die (financieel) ondersteund, voorbereid en opgeleid worden, zodat zij zich tijdens de gehele studie om deze studenten kunnen blijven bekommeren. Vanaf het tweede studiejaar kunnen studenten optioneel een dergelijke mentor toegewezen krijgen. Dit betekent dat voor deze studenten geldt dat zij aan kunnen geven of ze hier behoefte aan hebben. Daarnaast vindt AKKUraatd het van belang dat de universiteit een actieve houding aanneemt in het promoten van de mogelijkheid tot deze begeleiding. Gezien het eventuele tekort aan docentmentoren, stelt AKKUraatd voor nieuwe studentmedewerkers aan te nemen als studentmentoren. 
     
  3) Betere bereikbaarheid studentpsychologen:
  AKKUraatd is van mening dat de studentenpsycholoog bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedere student. Een aantal zaken verhoogt echter de drempel om naar de studentenpsycholoog toe te stappen, wat onwenselijk is. Ten eerste is de wachttijd voor een afspraak te lang aangezien deze rond de vier/vijf weken ligt. Daarnaast zou het niet zo moeten zijn dat studenten geld moeten betalen voor een eerste afspraak, wat nu wel het geval is. Psychische ondersteuning moet iets zijn wat de universiteit aanbiedt om de studenten te helpen. Het feit dat er registratiekosten zijn en er een lange wachttijd is, maakt de drempel om naar de studentenpsycholoog te gaan hoog. Het is van belang deze drempel te verlagen, zodat iedere student de tijdige en professionele hulp krijgt die de student nodig heeft.

 • Passende compensatie voor de actieve student

   AKKUraatd is van mening dat de universiteit opnieuw moet kijken naar de compensatie voor actieve studenten die zitting nemen in besturen van verenigingen en de medezeggenschapsorganen. Deze compensatie moet namelijk beter in verhouding zijn met de daadwerkelijke werklast. We willen graag zien dat de beurzen verhoogd worden aangezien de werklast nu vaak hoger ligt dan de compensatie die
  iemand krijgt voor het werk dat geleverd wordt. Het is van belang dat studenten die bijdragen aan het studentenleven en/of de universiteit een passende vergoeding krijgen voor het werk dat ze verrichten. Bovendien kan de lage compensatie ook potentiële opvolgers afschrikken. Veel studenten kunnen zich geen studievertraging veroorloven door de komst van het leenstelsel, maar met een betere compensatie wordt een jaar je inzetten voor een betere universiteit een stuk toegankelijke.

 • Eerlijke selectie

  Landelijk maken steeds meer studies gebruik van een vorm van selectie om toegelaten te worden tot een opleiding. Aan onze universiteit zijn dit er ondertussen zes. Onderzoek wijst uit dat selectie studies minder toegankelijk kan maken voor bepaalde groepen, met name voor studenten uit een lager sociaal milieu. Dit geldt bijvoorbeeld voor selectiestudies waar extra commerciële cursussen ter voorbereiding van een kennistoets voor te volgen zijn. Maar deze zijn niet voor alle studenten te betalen. Ook kan sociale achtergrond meespelen, aangezien studenten met hoogopgeleide ouders bijvoorbeeld betere begeleiding voor zo’n kennistoets kunnen krijgen. AKKUraatd is van mening dat alle studenten een eerlijke kans moeten hebben om de studie te kunnen volgen die zij willen. Daarom is ons uitgangspunt dat er geen numerus fixus moet zijn als dit niet nodig is. Wanneer een numerus fixus echt noodzakelijk is, streven wij naar het selectieproces dat de toegankelijkheid van de studie het minst inperkt. AKKUraatd pleit hierbij voor loting, tot er bewezen betere methodes voor selectie zijn.

 • Financieel aanspreekpunt over het leenstelsel

  Studeren is een financieel onzekere tijd, zeker sinds de invoering van het leenstelsel. Veel studenten zijn terughoudend om een jaar langer te studeren of überhaupt te lenen uit angst voor de impact die dit heeft op hun toekomst. Hierdoor laten veel studenten de kans liggen om zichzelf verder te ontplooien naast hun studie. AKKUraatd pleit ervoor dat de universiteit meer voorlichting geeft over de financiële gevolgen van het leenstelsel, waarbij de voor- en nadelen zijn van langer studeren of lenen worden aangegeven. Dit kan door een financieel aanspreekpunt in te stellen, waar studenten terecht kunnen met hun vragen over langer studeren, financiën en zelfontplooiing. Hierdoor zullen studenten beter overwogen beslissingen kunnen maken en zich niet belast voelen als ze zichzelf verder willen ontwikkelen.

 • Gratis taalcursussen

  De taalcursussen die Radboud In’to Languages momenteel aanbiedt, zijn vaak prijzig (bijna 150,- euro per cursus). Sommige studenten moeten echter Engelstalige vakken volgen, of gaan naar het buitenland en willen hiervoor de lokale taal beter leren. Andersom zijn er internationale studenten die graag beter willen integreren door de Nederlandse taal te leren. AKKUraatd wil dat de Radboud Universiteit de taalcursussen voor alle studenten toegankelijker maakt. Daarom pleiten wij ervoor dat elke student ten minste één gratis taalcursus aangeboden krijgt met de mogelijkheid tot uitbreiding op basis van een door de student uitgewerkt plan.
  Alle internationale studenten moeten gratis taalcursussen Nederlands kunnen krijgen tot een niveau waarop zij daadwerkelijk in onze maatschappij mee kunnen draaien. Voor studenten met een goed onderbouwd plan moet er tevens de mogelijkheid zijn om meerdere cursussen gratis te volgen op basis van dit plan. Hierbij geldt natuurlijk dat er wel verwacht mag worden dat studenten die deelnemen aan de taalcursus zich hier ook voor inzetten.

 • Promotie zelfontplooiing na eerste jaar

  Voor veel studenten is de informatievoorziening over mogelijkheden voor ontplooiing naast de studie niet duidelijk genoeg. Zo weten veel studenten niet dat je op de universiteit alle ruimte hebt om je eigen studieplanning vorm te geven en nevenactiviteiten naast je studie te ondernemen. Deze nevenactiviteiten zijn erg belangrijk voor de zelfontwikkeling van studenten en daarom vindt AKKUraatd dat de universiteit een taak heeft in het stimuleren van studenten om in dit soort activiteiten te participeren. AKKUraatd is van mening dat studenten na het behalen van hun BSA informatie moeten ontvangen over de mogelijkheden tot zelfontplooiing naast hun studie. Dit kan onder andere gaan over deelname aan de medezeggenschap, vrijwilligerswerk, het bestuur van een studievereniging, Honours, etc. De informatie zou bijvoorbeeld via een digitale brief van de rector van de Radboud Universiteit kunnen worden verspreid. Belangrijk hierbij is dat studenten worden doorverwezen naar de juiste informatiepagina’s op de Radboudsite en de studieadviseur. Daarnaast moet deze informatie centraal aan alle studenten worden gegeven, zodat alle studenten de kans krijgen om zich naast hun studie verder te ontwikkelen.

 • Studentenlounge op elke faculteit

  Op de campus is er te weinig adequate sociale ruimte voor de student. De FNWI heeft twee kleine kantines voor studenten , de FFTR heeft een koffiehoek die ze delen met medewerkers, en de FdL heeft een klein lokaal in het Erasmusgebouw. Deze ruimtes zijn niet alleen te klein voor de hoeveelheid mensen die er gebruik van willen maken maar hebben vaak ook gebrekkige faciliteiten. Voor sociaal contact op campus is de student vaak toegewezen op commerciële ruimtes zoals het Cultuurcafé en de URD en er is weinig ruimte voor vernieuwende initiatieven. AKKUraatd pleit er daarom voor dat elke student via hun faculteit toegang krijgt tot een adequate en toegankelijke sociale ruimte in de vorm van een algemeen toegankelijke koffiehoek of kantine. Deze ruimte moet voldoende faciliteiten hebben en de mogelijkheid bieden aan studenten om eigen initiatieven op te zetten, zoals een studentenbar of gezamenlijk eten. Daarom is het essentieel dat deze ruimte door studenten zelf gerund wordt en niet door een commerciële instelling. AKKUraatd vindt dat de campus niet alleen een plek is om te studeren, maar ook om te bonden met andere studenten. Daarom moet elke faculteit een studentenlounge krijgen.

 • Toegankelijke doorstroming van en naar de universiteit

  Momenteel moeten hbo-studenten vaak extra kosten maken voor verplichte voorkennistoetsen om door te kunnen stromen naar de universiteit. Studenten die vanuit het middelbaar of Nederlands universitair onderwijs komen hoeven deze kosten niet te maken. AKKUraatd vindt dit oneerlijk en pleit er daarom voor dat ook doorstromende hbo studenten geen extra kosten te hoeven te maken om tot een studie toegelaten te worden. Daarnaast wordt de overgang van universiteit naar hbo nog te vaak gezien als een taboe, bijvoorbeeld als blijkt dat je studie niet goed bij je past. AKKUraatd is van mening dat de universiteit ervoor moet zorgen dat studenten ook een duidelijk beeld krijgen van of een hbo-studie bij hen zou passen. Daarom vinden wij dat een studie aan het hbo duidelijker als optie moeten worden aangedragen wanneer de huidige studie van een student niet blijkt te passen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de uitgebreide begeleiding bij het BSA waar AKKUraatd voor pleit. Samenwerking tussen de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is hiervoor essentieel.

Het klimaatvraagstuk is een van de grootste uitdagingen die we voor ons hebben en vraagt om een ander soort beleid dan het huidige. Het onderwijs is er om toekomstige generaties op te leiden voor een relevante rol in de samenleving waarin duurzaamheid een sleutelpositie inneemt. AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid en pleit ervoor dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de kern van de universiteit: het onderwijs en onderzoek. Voortbouwend op de kennis die al aanwezig is op de universiteit, wil AKKUraatd een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de universiteit. Daarnaast willen wij de positie van de universiteit als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid versterken.

 • Groenere campus

  AKKUraatd pleit voor een groenere campus waar gestimuleerd wordt dat studenten en medewerkers meer naar buiten gaan tijdens hun pauze, maar ook tijdens hun studie of werk. Momenteel zijn er rond de campus verschillende natuurgebieden, die vaak niet bekend zijn onder studenten. Denk hierbij aan het bos bij het Berchmanianum en de botanische tuinen achter de sportvelden. Het moet gestimuleerd worden dat studenten deze plekken vaker gaan bezoeken zodat ze op een gezonde manier kunnen ontspannen. Daarom streven wij ernaar dat deze plekken duidelijker worden aangegeven en dat er meer studiewerkplekken in de buitenlucht met voorzieningen als stopcontacten worden gecreëerd. Daarnaast kunnen deze plekken meer gebruikt worden voor informele activiteiten zoals (veganistische en vegetarische) barbecues. Dit kan onder andere verwezenlijkt worden door de ontwikkeling van een ‘Erasmuspark’: een groene omgeving centraal op de campus. Verder streeft AKKUraatd ernaar dat, waar mogelijk, begroeiing op gebouwen geplant wordt en verstening tegen wordt gegaan.

 • Voordelig vega(n)

  De vleesproductie is verantwoordelijk voor een significant percentage van de broeikasgasuitstoot. AKKUraatd is van mening dat de universiteit het voortouw moet nemen op het gebied van duurzaamheid door studenten en medewerkers niet te dwingen, maar te stimuleren om een duurzamere keuze te maken. Daarom wil AKKUraatd dat er bij de universitaire faciliteiten meer vegetarische en veganistische opties worden aangeboden en dat deze
  goedkoper zijn dan de alternatieve vleesproducten. De vegetarische daghap bij Craft moet bijvoorbeeld standaard veganistisch worden aangeboden. Op deze manier is de maaltijd beter voor het milieu en hebben veganisten er een goedkope en gezonde optie bij.

 • Minder plastic op de universiteit

  De universiteit streeft naar verduurzaming van de
  campus en wil een voorloper zijn op het gebied van klimaat en circulariteit. De beste manier om bij te dragen aan verduurzaming op het gebied van plasticgebruik is natuurlijk het verminderen ervan. Toch wordt op onze universiteit nog veel overbodig plastic gebruikt. Daarom pleit AKKUraatd voor een centraal beleid dat zich expliciet richt op plastic, waar de volgende punten in moeten komen:
    
  1) Een verbod op single-use plastics vanaf 2021
  Bij de cateringfaciliteiten van onze universiteit zijn vaak erg veel plastic verpakkingen te vinden. In de horecagelegenheden is er soms zelfs sprake van een onnodige dubbele verpakking. Binnen de cateringfaciliteiten op de universiteit moet het gebruik van single-use plastic dus gereduceerd worden tot nul. Wegwerpartikelen moeten waar nodig vervangen worden door duurzame alternatieven.
    
  2) Een verbod op nieuwe plastic merchandise:
  Op open dagen wordt er ontzettend veel merchandise aangeboden die volgens AKKUraatd niet veel toegevoegde waarde heeft. Al deze plastic spullen zijn belastend voor het milieu. Daarom wil AKKUraatd dat de universiteit bewuster omgaat met het bestellen van nieuwe merchandise.

 • Duurzaamheid in onderwijs

  Duurzaamheid in het onderwijs is een fundamentele
  voorwaarde om effectief bij te kunnen dragen aan een leefbare planeet en een groene economie. AKKUraatd vindt dat het huidige curriculum studenten onvoldoende voorbereidt op klimaatverandering en de omslag naar duurzame energie. Daarom pleit AKKUraatd ervoor dat duurzaamheid meer aandacht krijgt binnen de kern van de universiteit: het onderwijs en onderzoek. Om dit te bewerkstelligen, streeft AKKUraatd ernaar dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgenomen worden in de leerlijnen
  van elke onderwijs- en examenregeling van elke opleiding.

 • Beperk de verspilling van studiematerialen

  Naast het verminderen van plastic op de campus en het scheiden van afval is het belangrijk dat de universiteit op andere manieren bijdraagt aan verduurzaming van de campus. AKKUraatd is van mening dat de universiteit moet streven naar zo min mogelijk onnodig papiergebruik. Daarnaast vindt AKKUraatd dat studiematerialen digitaal beschikbaar moeten worden gesteld. Op verschillende opleidingen worden studenten bijvoorbeeld nog verplicht readers aan te schaffen. Vaak staan hier opdrachten in die studenten voor hun werkgroepen moeten voorbereiden, of bevatten ze aanvullende collegestof zoals artikelen. Ook moeten studenten studieboeken kopen die na afloop van een vak vaak niet meer gebruikt worden. Om verspilling tegen te gaan, pleit AKKUraatd voor het digitaal beschikbaar stellen van dergelijke studiematerialen. Hiermee wordt papiergebruik op campus gereduceerd. Waar het niet mogelijk is om studiematerialen digitaal beschikbaar te maken, moet de universiteit hergebruik stimuleren én faciliteren. AKKUraatd pleit voor een webpagina waar tweedehands studiematerialen ver- en gekocht kunnen worden. Bijvoorbeeld op de overkoepelende website van de universiteit zoals nu ook al bestaat voor medewerkers van de universiteit, of via de website van de betreffende faculteit. Hergebruik moet verder gestimuleerd worden in de vorm van een jaarlijkse of tweemaal jaarlijkse tweedehands studieboekenmarkt die door de faculteiten gefaciliteerd kan worden. Zo wordt studenten de mogelijkheid gegeven op de campus boeken uit te wisselen en zo bij te dragen aan de verduurzaming van studiemateriaal.

 • Meer structuur voor duurzaamheidsinitiatieven

  Het motto achter de diverse universitaire
  duurzaamheidsinitiatieven is “student-led and staffsupported”. AKKUraatd zou graag zien dat dit ook waar wordt gemaakt door meer structurele ondersteuning te faciliteren voor groepen zoals EcoTeams en duurzaamheidscommissies. Vooral op facultair niveau ziet AKKUraatd nog ruimte voor verbetering. De studenten binnen deze duurzaamheidsinitiatieven ondervinden vaak nog onzekerheid over waar ze naartoe kunnen en wat ze precies mogen. Op centraal niveau heeft het Green Office meerdere initiatieven lopen zoals de proeftuinen en de living labs waar studenten terecht kunnen met ideeën. Het Green Office fungeert daarnaast ook als aanspreekpunt. Deze organisatie functioneert, maar AKKUraatd zou graag zien dat zowel Green Office als hun initiatieven meer gepromoot worden onder de studenten.

Voor de organisatie van goed onderwijs is sterke medezeggenschap van cruciaal belang. Juist op universiteiten waar studenten en docenten samen tot verbetering komen, is goed overleg noodzakelijk. AKKUraatd zet zich daarom in voor de structurele verbetering van het medezeggenschapsklimaat. Daarbij richten wij ons op opleidingsspecifieke, facultaire én universitaire medezeggenschap.

 • Toegankelijke medezeggenschap

  AKKUraatd wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de medezeggenschap binnen de Radboud Universiteit. Momenteel vallen internationale studenten hier echter grotendeels buiten, met name door hun vaak onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. AKKUraatd is van mening dat iedereen zich moet kunnen uiten in de taal waar diegene zich comfortabel bij voelt. Dit betekent dat iedereen even goed mee moet kunnen spreken en dezelfde informatievoorziening moet hebben. Daarom willen wij dat meer beleidsstukken worden vertaald naar het Engels. In combinatie met de gratis taalcursussen waar AKKUraatd voor pleit, wordt de medezeggenschap hierdoor een betere vertegenwoordiging van álle studenten aan de Radboud Universiteit, ook van de ruim 14% internationale studenten. 

 • Naar een eerlijkere medezeggenschap

  De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, de WHW, beschrijft aan welke regels de universiteit zich op het gebied van onderwijs moet houden. Omdat de Radboud Universiteit een katholieke universiteit is, mag onze universiteit soms uitzonderingen maken op deze wet. AKKUraatd pleit op sommige punten echter voor een betere naleving van de WHW, om het beste van beide werelden te garanderen:
    
  1) Gelijke stem student en docent 
  Momenteel hebben wij als enige universiteit op facultair niveau in de Facultaire Gemeenschappelijke Vergaderingen (FGV’s) een stemverhouding van 60% voor de medewerkers en 40% voor de studenten. Wettelijk is deze stemverdeling echter 50% voor de medewerkers en 50% voor de studenten. Deze regel komt oorspronkelijk uit de tijd dat medewerkers meer bij het geloof betrokken waren dan studenten en daardoor meer instemming kregen. AKKUraatd vindt deze regel achterhaald en pleit daarom om de stemverhouding weer gelijk te trekken naar het landelijke niveau: 50/50. Dit moet echter niet ten koste gaan van het volledig instemmingsrecht op de OER (Onderwijs- en Examenregeling).
    
  2) Democratisering USR 
  Aan onze universiteit wordt een deel, 8 van de 14 zetels, van de Universitaire Studentenraad democratisch gekozen via verkiezingen. De overige 6 zetels worden door koepelverenigingen aangesteld die de belangen behartigen van verenigingen die in hun achterban vallen. AKKUraatd vindt het essentieel dat de mening van deze koepels wordt meegenomen in het beleid dat invloed heeft op hun verenigingen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat dit beleid tot stand komt met (indirecte) goedkeuring van de studenten waar het invloed op heeft. Echter kunnen deze zetels ook een doorslaggevende stem hebben op onderwerpen die niet direct voor de leden van de koepel relevant zijn.
  AKKUraatd pleit daarom voor een apart koepeloverleg, terwijl de USR uitsluitend wordt gevuld door democratisch gekozen leden. In dit koepeloverleg krijgen de koepelvertegenwoordigers vergaande invloed op het beleid dat betrekking heeft op hun verenigingen. Hierdoor kunnen zij zich focussen op de zaken die voor hen belangrijk zijn, terwijl de stem van elke student in de USR even zwaar weegt op thema’s als onderwijs en duurzaamheid. Zo zorgen we ervoor dat de belangen van alle studenten op de sterkste manier en op de beste plek worden behartigd.
    
  3) Bekostiging studiemiddelen 
  Het is wettelijk vastgelegd dat er geen extra kosten meer gerekend mogen worden voor verplicht studiemateriaal. Toch zien we helaas dat bij veel studies extra kosten gerekend worden voor studiematerialen, bijvoorbeeld voor microscopen. AKKUraatd wil dat deze regel strenger nageleefd wordt en dat studenten niet langer met onnodige kosten worden opgezadeld.

 • Studenteninspraak en transparantie bij huisvestingsplannen

  AKKUraatd pleit voor een meer open houding van de universiteit ten opzichte van huisvestingsplannen en wil zich inzetten om de student beter bij deze
  processen te betrekken. Dit kan door middel van enquêtes of peilingen, maar ook door de toegang tot deze plannen eenvoudiger en duidelijker te maken. De universiteit wordt de laatste tijd flink verbouwd. Denk hierbij aan de pas vernieuwde Refter en het Maria Montessorigebouw. Ook staan de verbouwingen van het Huygensgebouw en het Erasmusgebouw op de planning. Het valt AKKUraatd op dat informatie over toekomstige verbouwingsplannen moeilijk te vinden is. Daarnaast is er weinig tot geen communicatie richting belanghebbende studenten. Introductiecommissies worden niet op de hoogte gebracht van het feit dat ruimtes waarvan zij gebruik maken tijdens de introductie worden verbouwd. Besturen van verenigingen worden niet of nauwelijks betrokken in het ontwerpproces en de locatie van hun nieuwe bestuurskamers. Ook voor de verbouwing van de bibliotheek, de nieuwe studiewerkplekken en de kantines wordt geen input van studenten verzameld. Dit gaat om ruimtes waar studenten zich dagelijks in bevinden. Het zou dan volgens ook goed zijn dat studenten goed worden betrokken bij de vormgeving van hun ruimtes.

 • Betere communicatie tussen student en medezeggenschap

  AKKUraatd vindt het belangrijk dat alle studenten gehoord worden en zich ook gehoord voelen. Ondanks dat de studentenverkiezingen in Nijmegen een relatief hoge opkomst kent, is het voor de medezeggenschap vaak lastig om de gehele studentenpopulatie te bereiken en vice versa. De kloof tussen de student en de medezeggenschap resulteert in een lage betrokkenheid van de studenten met de medezeggenschap. Dit uit zich onder andere in een tekort aan kandidaten voor medezeggenschapsorganen binnen de universiteit, waardoor zij vaak indirect hun eigen opvolgers kiezen. AKKUraatd wil zich komend jaar inzetten om een duidelijke en transparante communicatie tussen medezeggenschapsorganen en studenten te bevorderen en realiseren. Dit willen we bereiken door medezeggenschapsorganen te faciliteren bij het uitschrijven van enquêtes of andere manieren om de mening van de student te peilen. Ook de communicatie vanuit de medezeggenschap naar de student moet verbeterd worden. Zeker voor de kleinere organen zoals FSR’s en OLC’s is dit vaak moeilijk. Dit wil AKKUraatd verbeteren door het standaardiseren van middelen voor de terugkoppeling aan studenten, zoals een directe nieuwsbrief en informatie-uurtjes. Hierdoor kunnen de studentenvertegenwoordigers meer contact krijgen met een diversere achterban. Daarnaast heeft dit als effect dat studenten beter op de hoogte zijn van wat er op hun universiteit speelt. Zo kunnen alle studenten optimaal gerepresenteerd worden.