Verkiezingsprogramma 2021

[Click here for the English version of our election programme!]

AKKUraatd werkt elk jaar met een verkiezingsprogramma (VP). Over elk punt wordt uitvoerig nagedacht door iedereen die bij AKKUraatd betrokken is. De nieuwe AKKUraatd-lijst creëert het vp, waarna het fine-tunen is gebeurd door oud-AKKUraatd’ers en leden van de studentenvakbond AKKU, met allerlei verschillende studies en achtergronden. Op deze manier hebben we een verkiezingsprogramma neergezet waar we de belangrijkste verbeterpunten op de universiteit in hebben samengevat. Niet te lang, niet te kort. Voorbereid op alles wat tijdens een jaar in de USR voorbij kan komen. Het volledige verkiezingsprogramma is hieronder te bekijken!

Download het verkiezingsprogramma hier als pdf, blader deze hieronder door, of bekijk het programma per punt!

 

Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen. AKKUraatd hecht waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wil dat de universiteit dit biedt aan alle studenten. Wij staan voor verbeterde studiefaciliteiten, een goede digitale leeromgeving én kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarom pleiten wij voor maatwerk en een persoonlijke behandeling voor iedere student.

 • Van Bindend naar Persoonlijk Studieadvies

  Het Bindend Studieadvies (BSA) is een studiepuntennorm voor studenten die zij moeten halen om verder te mogen met hun opleiding. Het doel van het BSA zou zijn om studenten te helpen bij de afweging of een studie bij hen past. AKKUraatd signaleert echter bij veel studenten dat deze strenge norm veel stress oplevert. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een persoonlijk advies en begeleiding van studenten meer helpt bij hun afweging of de studie bij hen past, dan de onpersoonlijke momentopname van het BSA. Het gevolg van dit BSA kan zijn dat studenten worden gedwongen om te stoppen met hun opleiding nadat ze al een jaar bezig zijn met studeren. Daarom zet AKKUraatd zich al jaren in om het BSA aan te passen. Ook op landelijk niveau wordt ondertussen gediscussieerd over het voortbestaan van het BSA. Zodoende vinden wij dat dit hét moment is om het BSA te vervangen door een Persoonlijk Studieadvies (PSA). In dit nieuwe systeem ligt de focus op het begeleiden van de studenten die in hun eerste jaar niet het verwachte aantal studiepunten lijken te gaan halen. Deze begeleiding richt zich op de vraag of de studie wel bij de student past. Op basis van deze begeleiding moeten studenten uiteindelijk zelf een afgewogen keuze kunnen maken over of zij doorgaan met hun studie. Hierdoor verandert het systeem van een BSA dat studenten dwingt te stoppen, naar een PSA dat op basis van goede begeleiding de student weer zeggenschap en verantwoordelijkheid geeft. Concreet stelt AKKUraatd de volgende veranderingen voor:

  1) Actievere begeleiding
  Het BSA is momenteel een eindstation waar studenten het hele eerste jaar naartoe moeten werken. Pas dan wordt er met een student gekeken of de gekozen studie wel de juiste is. AKKUraatd vindt echter dat er sprake moet zijn van actieve begeleiding zowel voor, tijdens als na het eerste jaar. Daarom moet er voor elke opleiding een goede en eerlijke studiekeuzecheck worden aangeboden die niet enkel een bureaucratische formaliteit is. Daarnaast moeten studenten bij aanvang van het eerste jaar uitgebreid geïnformeerd worden over het BSA. Dit gaat bijvoorbeeld over hoeveel ECTS verwacht wordt dat ze halen en waar ze terecht kunnen in het geval dat dit niet gaat lukken. Ook pleiten wij voor gepaste begeleiding, waarbij op meerdere momenten gedurende het eerste jaar dieper wordt ingegaan op de vraag “past deze studie bij mij?”. Als studenten ervoor kiezen om niet door te gaan met hun studie, moeten zij begeleiding krijgen in hun keuze voor een eventuele andere studie. Ook als studenten na hun eerste studiejaar ervoor kiezen om door te gaan, moeten zij de mogelijkheid tot begeleiding behouden in het geval dat zij op een later moment toch deze keuze willen heroverwegen.

  2) Stressvermindering
  De tijds- en prestatiedruk die het BSA met zich meebrengt, moet worden verminderd. Om studenten hierin tegemoet te komen, moet het studieadvies van de universiteit weer daadwerkelijk een advies worden. Op basis van de begeleiding die de student in hun eerste jaar krijgt mag diegene uiteindelijk zelf een afgewogen keuze maken over diens studie. Daarnaast moet het advies dat halverwege het jaar wordt gegeven een belangrijkere rol gaan spelen binnen het Persoonlijk Studieadvies. Studenten die minder dan 24 ECTS hebben behaald na het eerste semester, moeten actief benaderd worden om na te gaan of het tekort aan punten komt door omstandigheden en hoe deze wellicht verholpen kunnen worden. Door al halverwege het studiejaar een moment van persoonlijke begeleiding te krijgen, kan een groot deel van de stress van de rest van het jaar weggenomen worden.

  3) Persoonlijk plan
  Voor studenten die na het eerste semester niet het verwachte aantal ECTS hebben behaald, moet er een persoonlijk plan opgesteld worden. Hierin moet rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden en het feit dat eerstejaars nog moeten wennen aan het studentenleven. In hun eerste jaar maken studenten namelijk veel nieuwe contacten en moeten zij wennen aan de universiteit  en eventueel het op kamers gaan. Hierdoor kunnen studenten die meer tijd nodig hebben om te wennen aan hun studie die ruimte ook daadwerkelijk krijgen.

  4) Aanpak BSA tijdens corona
  De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de studievoortgang en het welzijn van studenten. AKKUraatd vindt dat de universiteit deze studenten niet moet afstraffen door ze weg te sturen middels het BSA, maar ze juist een steuntje in de rug zou moeten geven door coulant om te gaan met de eisen die worden gesteld in het geval dat het BSA wordt aangehouden. 
  Afgelopen jaar was de regeling dat eerstejaarsstudenten die hun BSA niet haalden, hun BSA mochten uitstellen naar het volgende jaar. In het tweede jaar moeten dan wel alle vakken van het eerste jaar gehaald worden. AKKUraatd is van mening dat deze studenten vanwege corona de ECTS die zij nog moeten halen voor hun BSA flexibel in moeten kunnen richten met alle (verplichte) vakken uit hun gehele bachelor, niet alleen met vakken uit het eerste jaar.

 • Meer vindbare studiewerkplekken

  Het vinden van een studiewerkplek op de universiteit was zowel voor de uitbraak van het coronavirus, als ook de laatste maanden niet altijd even makkelijk voor (nieuwe) studenten. Zo zijn groepswerkplekken vaak niet te vinden via het reserveringssysteem van de universiteit, of zijn de individuele werkplekken snel vol. Tegelijkertijd zijn op andere plekken op de universiteit nog wel vaak studiewerkplekken of lokalen leeg. Om deze situatie te verbeteren pleit AKKUraatd voor een universiteitsbreed systeem waarin de beschikbaarheid van studiewerkplekken zichtbaar wordt gemaakt. Naast dit nieuwe systeem moeten er echter ook voldoende studiewerkplekken zijn voor iedereen. Daarom zet AKKUraatd zich al enkele jaren in om ervoor te zorgen dat de leegstaande onderwijszalen tijdens de tentamenweken vaker worden omgebouwd tot studielandschappen. Door dit systeem van ‘kameleonzalen’ kunnen lokalen worden gebruikt worden voor waar op dat moment vraag naar is. Zo worden makkelijk en snel een heleboel prettige studiewerkplekken gecreëerd.

 • Doelbewust, beter en meer online tentamineren

  Veel studies hanteren (online) meerkeuzetentamens, omdat deze makkelijker en efficiënter na te kijken zijn. In veel gevallen geven meerkeuzetentamens echter maar een beperkt beeld van wat jij kan en wat je geleerd hebt. Kwalitatief goede tentamens en een passende tentamenvorm moeten een vanzelfsprekendheid zijn. AKKUraatd pleit daarom voor doordacht tentamenbeleid waarbij een grote eindtoets niet meer altijd de standaard hoeft te zijn, maar verslagen of groepsopdrachten een alternatief kunnen zijn. Het Teaching & Learning Center (TLC) kan meedenken welke tentaminering het beste past bij de leerstof.
  Wanneer er wel wordt gekozen voor een grote eindtoets, zoals meerkeuzetentamens en essaytentamens, moet digitale tentaminering op de campus (dus zonder proctoring) de norm worden op de gehele universiteit. Dit is niet alleen duurzamer door het minder printen van tentamens, maar biedt ook voordelen voor studenten, omdat zij op deze manier sneller hun resultaten terugkrijgen. Het is belangrijk dat docenten goed ondersteund worden bij het opzetten van deze digitale tentamens, bijvoorbeeld vanuit het TLC of door speciaal hiervoor opgeleide student-assistenten. Hierdoor worden docenten niet extra belast met technische details en kunnen zij zich richten op de inhoud van het tentamen in plaats van op de uitvoering.

 • Overzichtelijke stagemogelijkheden voor iedere student

  Vanuit meerdere faculteiten hoort AKKUraatd zorgwekkende geluiden over de mogelijkheid voor studenten om stages te volgen. Zo is er soms geen plek vrijgemaakt in het curriculum om een stage te lopen, is er geen duidelijk aanspreekpunt of verantwoordelijke voor stages, is er een tekort aan stageplekken, of worden er geen studiepunten toegekend aan het doen van een stage. Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat veel stages zijn uitgesteld, waardoor komend jaar een tekort aan stageplaatsen kan ontstaan. AKKUraatd ziet stages als een verrijking van de studie en wil het stageproces verder optimaliseren. Het lopen van een stage zorgt voor een praktische component in de studie, stimuleert zelfontplooiing, helpt om te oriënteren op een baan en faciliteert het opbouwen van een netwerk. 
  Aangezien er een grote verscheidenheid aan stages bestaat onder de verschillende studies, lijkt het AKKUraatd verstandig om per faculteit en opleiding met de FSR en OLC te kijken waar de knelpunten zitten. Zo zou er een stagecoördinator kunnen worden aangesteld om de stagebegeleiding te verbeteren en te intensiveren. Ten tweede kan een stagewebsite ontwikkeld worden waar vacatures en richtlijnen duidelijk uiteengezet worden. Op deze website kunnen studenten en stagebegeleiders elkaar makkelijker treffen en studieadviseurs of stagecoördinatoren een beter beeld krijgen van vraag en aanbod. Daarnaast kunnen eerder gebruikte stageplekken genoteerd worden om studenten makkelijker door te verwijzen. Tevens kan het stageproces per opleiding worden geëvalueerd op een vergelijkbare wijze als de cursusevaluaties. Om problemen makkelijker aan te kaarten en te signaleren, is het belangrijk om één duidelijk aanspreekpunt per opleiding te hebben.

 • Privacy, je goed recht

  Privacy is en blijft een belangrijk recht, zeker nu digitale middelen niet meer weg te denken zijn in het onderwijs. Het waarborgen van de privacy staat – dankzij AKKUraatd – zelfs opgenomen in het Strategisch Plan van de universiteit. Helaas heeft AKKUraatd in het verleden meerdere keren moeten ingrijpen, bij bijvoorbeeld het monitoren van studenten door middel van Learning Analytics en de inzet van online proctoring. Dit moet anders. Allereerst dient de impact op privacy te worden onderzocht voordat een nieuw middel kan worden ingevoerd. Eerst privacy op orde, dan pas invoeren. AKKUraatd vindt dat de universiteit duidelijk moet maken hoe privacy wordt meegewogen bij elk besluit.
  AKKUraatd is kritisch op het gebruik van digitale middelen die een inbreuk vormen op de privacy van de student, zoals online proctoring. Deze middelen mogen slechts in zeer beperkte mate gebruikt worden als er geen goede alternatieven voorhanden zijn nadat er gedegen onderzoek is gedaan. Daarnaast is het belangrijk dat de medezeggenschap hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
  AKKUraatd wil daarnaast (nieuwe) docenten ondersteunen in het veilig omgaan met de privacy en gegevens van studenten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen of bewustwordingscampagnes. Om studenten zelf privacybewust te maken, wil AKKUraatd dat er meer aandacht wordt besteed binnen de opleidingen aan privacy.

 • Minder studievertraging door soepelere tentamenregelingen

  Het voorkomen van studievertraging is een belangrijk punt van aandacht voor alle studenten. Het is vervelend (en duur) om langer over je studie te moeten doen dan je eigenlijk zou willen. AKKUraatd pleit voor soepelere tentamenregelingen waarbij studenten geen onnodige studievertraging hoeven op te lopen. Concreet stellen wij de volgende maatregelen voor:

  1) Iedereen verdient een derde kans
  Studievertraging is een reëel probleem dat veel studenten ervaren. Een derde kans is een simpele, verzachtende maatregel die studievertraging kan voorkomen. Voor veel studenten kan dit een groot verschil kan maken in hoeverre zij achter komen te liggen op studiegenoten en hoeveel werkdruk zij het volgend jaar zullen hebben. Als je bijvoorbeeld in het laatste jaar van je studie één keer een herkansing niet haalt, zou dat al vertraging kunnen betekenen, wanneer de student geen derde kans toegekend krijgt. Een derde kans aanvragen is nu een hoogdrempelige procedure, waar maar weinig studenten gebruik van maken. AKKUraatd wil zich inzetten om deze derde kans voor alle studenten toegankelijker te maken door vast te leggen in welke situaties een student hier altijd recht op heeft. Zo heeft de student meer zekerheid bij het aanvragen van deze procedure. Daarnaast hoeft de examencommissie alleen nog over moeilijke en bijzondere situaties te beslissen, wat hen ook tijd bespaart.

  2) Latere inschrijfdeadline
  AKKUraatd is van mening dat tentamenkansen voor zoveel mogelijk studenten toegankelijk moeten zijn. Zodoende willen wij de inschrijving voor tentamens versoepelen. De inschrijfdeadline van vijf volledige werkdagen voor aanvang van het tentamen moet verkort worden naar 24 uur. Hiermee zal het aantal studenten dat de deadline voor een herkansing heeft gemist afnemen, waardoor zij het vak niet opnieuw hoeven te volgen en zo minder studievertraging oplopen. Het aantal studenten dat zich ingeschreven heeft voor het vak geeft van tevoren al genoeg indicatie over de hoeveelheid studenten die het tentamen wil gaan maken.

  3) Laat administratieve fouten geen tentamens beïnvloeden
  Er worden nog te vaak administratieve fouten gemaakt met de deelnemerslijsten voor tentamens. Zodoende vindt AKKUraatd dat studenten, waar mogelijk, niet meer geweigerd mogen worden voor een tentamen als zij niet op de lijst staan. Ze hebben dan geen gegarandeerde plek maar als er stoelen en tentamens over zijn, kunnen ze hier gebruik van maken. Degenen die niet op de lijst staan, krijgen een aantekening aan de hand waarvan na afloop van het tentamen uitgezocht kan worden of de deelname geldig was. Dit voorkomt onnodige stress en tijdverlies bij aanvang van een tentamen, maar ook studievertraging en een gemiste tentamenkans door een klein foutje van de student of de administratie.

 • Vaardigheidsmodules voor iedereen

  Tijdens de Honoursprogramma’s krijgen honoursstudenten bepaalde ‘vaardigheidsmodules’ aangeboden. Onder deze modules vallen bijvoorbeeld essays schrijven, debatteren, presentatievaardigheden en andere academische vaardigheden. AKKUraatd streeft ernaar dat dergelijke vaardigheidstrainingen beschikbaar worden gemaakt voor alle studenten. In de reguliere programma’s krijgen de meeste studenten geen uitgebreide cursussen voor dergelijke vaardigheden. Veel studies hebben enkel in het eerste jaar het vak Academische Vaardigheden/Academic Writing. AKKUraatd is van mening dat vaardigheidsmodules waardevol zijn voor iedere student, niet alleen voor de excellerende studenten. Wanneer niet-honoursstudenten deze vaardigheidsmodules naast hun studie kunnen volgen, zonder het gehele Honoursprogramma te volgen, zorgt dit voor een betere ontwikkeling van onder andere de schrijfvaardigheden van de student. AKKUraatd pleit ervoor dat de cursus aangeboden kan worden als extracurriculair zodat studenten de cursus niet gaan volgen ‘omdat het moet’, maar ‘omdat het kan’.

 • Versterking facultaire Career Services en loopbaanoriëntatie

  AKKUraatd is van mening dat alle studenten, naast stagemogelijkheden, de mogelijkheid moeten hebben om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden na hun studie, zeker tijdens deze coronacrisis. Uit de Nationale Studentenenquête blijkt dat arbeidsmarktperspectief bij veel (master)opleidingen een punt van verbetering is. De Radboud Universiteit besteedt hier momenteel al aandacht aan, al ziet AKKUraatd dat dit aanbod momenteel nog niet volledig aansluit bij de wensen van veel studenten. Daarom stellen wij de volgende drie concrete verbeteringen voor:

  1) Meer kennismaking met het werkveld tijdens de studie
  Kennismaking met het werkveld is een belangrijke vereiste voor de ontwikkeling van de student. Het is van belang dat er vanuit opleidingen activiteiten en gastcolleges worden aangeboden zodat de student tijdig weet wat er mogelijk is na de studie. Studieverenigingen hebben nu veel verantwoordelijkheid in het bijdragen aan loopbaanoriëntatie en kennismaking met het werkveld. AKKUraatd is van mening dat er vanuit de universiteit als aanvulling een richtlijn voor opleidingen opgesteld moet worden met een minimum aantal activiteiten en/of colleges waarin de student een goed beeld krijgt van het bedrijfsleven en werkveld, mede door middel van goed contact met beroepsorganisaties.

  2) Betere begeleiding aan het einde of direct na je studie
  Het belangrijkste moment om loopbaanbegeleiding te kunnen krijgen is aan het eind van je studie, of wanneer je net afgestudeerd bent. Op dit moment ligt de focus naast een (facultaire) carrièreweek voornamelijk op CV-, motivatiebrief- en LinkedIn checks. Het aanbod is erg algemeen en beperkt en daardoor niet altijd specifiek genoeg gericht op de respectievelijke arbeidsmarkt. AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit in de moeilijke overgang van studie naar arbeidsmarkt meer ondersteuning moet bieden aan studenten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van gastcolleges, plenaire informatiebijeenkomsten, of netwerksessies met alumni van de opleiding. Belangrijk is hierbij dat het aanbod zo opleidingsspecifiek mogelijk gemaakt wordt.

  3) Meer aandacht voor carrièreperspectief internationale studenten in Nederland
  Een aanzienlijk deel van de internationale studenten die aan onze universiteit een volledige studie volgt, wil graag na deze studie in Nederland blijven. AKKUraatd zet zich al enkele jaren met succes in om een groter aanbod betaalbare taalcursussen voor deze internationals beschikbaar te stellen. We hebben echter geconstateerd dat er meer nodig is. Zo zou er meer aandacht moeten komen voor internationals binnen de al bestaande initiatieven voor loopbaanbegeleiding. Zo is een deel van de workshops en diensten niet toegankelijk voor internationale studenten omdat ze enkel in het Nederlands worden aangeboden. Ook zou er meer begeleiding moeten zijn bij de integratie van  internationale studenten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom pleit AKKUraatd voor een verbeterde focus op internationale studenten waar in het aanbod rekening wordt gehouden met hun wensen en ambities.

 • Keuze in interactief fysiek of online onderwijs

  AKKUraatd vindt dat studenten zo snel mogelijk weer onderwijs op de campus moeten kunnen krijgen. Veel studenten missen het contact met anderen en verlangen naar colleges op de universiteit in plaats van vanuit hun studentenkamer. Hoewel fysiek onderwijs grote voordelen heeft, moet het onderwijs ook online toegankelijk zijn. De hierin opgedane ervaring en verbeteringen van het afgelopen jaar wil AKKUraatd niet verloren laten gaan. Zo zorgen we ervoor dat studenten die niet bij fysieke colleges aanwezig kunnen of willen zijn zonder problemen hun vakken kunnen volgen. 
  Desondanks is interactie tussen docenten en studenten essentieel voor goed academisch onderwijs. AKKUraatd pleit er daarom voor dat ook het online onderwijs zoveel mogelijk live en interactief gegeven wordt. Betere beschikbaarheid van online onderwijs heeft ook na de coronacrisis voordelen. Wel staat AKKUraatd erop dat online colleges geen vervanging worden van onderwijs dat ook kleinschalig fysiek georganiseerd kan worden. De keuze om fysiek of online onderwijs te volgen, moet uiteindelijk bij studenten zelf liggen.

 • Stimuleer en faciliteer interdisciplinair en interfacultair onderwijs

  AKKUraatd is van mening dat opleidingen elkaar veel te bieden hebben en pleit daarom voor meer interdisciplinariteit in het onderwijs. Het volgen van vakken bij andere opleidingen en faculteiten en met studenten van verschillende disciplines zorgt niet alleen voor verbreding van de kennis van studenten, maar ook voor een betere voorbereiding op het steeds diverser wordende werkveld. Voor studenten zijn er echter nog veel onnodige belemmeringen bij het volgen van minoren en vakken bij andere opleidingen en het is vaak onduidelijk welke mogelijkheden de universiteit biedt. Om interdisciplinair en interfacultair onderwijs verder te stimuleren, pleit AKKUraatd daarom voor de volgende verbeteringen:

  1) Meer en duidelijkere informatie over de mogelijkheden om vakken te volgen buiten het standaard curriculum
  Studenten moeten tijdens hun studie actief gewezen worden op de mogelijkheden die zij buiten hun eigen curriculum hebben en ondersteund worden in het onderzoeken van al deze opties. Daarnaast moeten de vakken en minoren die beschikbaar zijn voor alle studenten overzichtelijk en eenvoudig te raadplegen zijn in een centraal  cursus- en minorenaanbod op de website, in plaats van de rangschikking per faculteit.  Zo kunnen studenten zelf kiezen welke vakken bij hen passen, ongeacht van welke studie of faculteit zij komen.

  2) Voorkom overlappende tentamens en bied een oplossing wanneer dit niet kan
  Door de harmonisering van het jaarrooster aan de RU moeten vrijwel alle tentamens in dezelfde weken worden gepland. Dit leidt er onder andere toe dat studenten steeds vaker te maken krijgen met gelijktijdige tentamens, zeker wanneer zij vakken van verschillende opleidingen volgen. Hierdoor worden studenten afgeschrikt om vakken bij andere faculteiten te volgen, of moeten zij onnodig tentamens in de herkansingsperiode maken. Daarom pleit AKKUraatd voor het terugdraaien van de harmonisering van het jaarrooster. Daarnaast dient de RU een oplossing te bieden voor deze dubbeltentamens, zoals dit bij de Faculteit der Managementwetenschappen al gedeeltelijk gebeurt. Zo kunnen studenten nog steeds hun vakkenpakket naar eigen inzicht samenstellen.

  3) Het aanbieden van universiteitsbrede cursussen voor alle studenten
  Door studenten de optie te geven om met medestudenten van verschillende faculteiten samen te werken, kunnen zij hun kennis verbreden en zich tegelijkertijd voorbereiden op het interdisciplinaire werkveld na de studie.

 

Het klimaatvraagstuk is een van de grootste uitdagingen die we voor ons hebben. Het onderwijs is er om toekomstige generaties op te leiden voor een relevante rol in de samenleving waarin duurzaamheid een sleutelpositie inneemt. AKKUraatd vindt dat de Radboud Universiteit voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid en pleit ervoor dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de kern van de universiteit: het onderwijs en onderzoek. Voortbouwend op de kennis die al aanwezig is op de universiteit, wil AKKUraatd een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de universiteit. Daarnaast willen wij de positie van de universiteit als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid versterken.

 • Een groenere campus

  AKKUraatd pleit voor een autoluwe en groene campus waar studenten en medewerkers zich vaker in de buitenomgeving bevinden en meer kunnen bewegen tijdens hun pauze, maar ook tijdens hun studie of werk. Met de volgende voorstellen willen wij een prettige, groene campus creëren waar iedereen lekker naar buiten kan gaan:

  1) Een goed bereikbare, autoluwe campus
  Om een prettige, rustige en veilige sfeer op de campus te creëren, pleit AKKUraatd al jaren voor een autoluwe campus. Inmiddels liggen er plannen om de Erasmuslaan en de Heyendaalseweg autoluw te maken. Hier pakt AKKUraatd graag op door. Uiteraard moet de campus wel goed bereikbaar blijven. We blijven daarom het belang van een goede OV-verbinding met de campus onderstrepen en willen fietsers en voetgangers optimaal de ruimte geven om zich te verplaatsen.

  2) Minder steen, meer groen
  Op de campus liggen nog steeds te veel stenen: denk bijvoorbeeld aan de ruimte rondom het Linnaeusgebouw. AKKUraatd pleit er daarom voor om operatie Steenbreek door te zetten en meer (diverse) begroeiing op de campus te creëren. Door daarnaast een Erasmuspark te ontwikkelen zal de groene omgeving centraal staan op de campus. Verder streeft AKKUraatd ernaar dat er begroeiing op gebouwen geplant wordt. Meer groen op de campus zorgt voor een motiverende uitstraling, meer biodiversiteit en is goed voor het milieu.

  3) Ontspannen in de buitenlucht
  Onze campus kent al mooie plekken op en rond de campus die nu vaak onontdekt blijven. Wanneer studenten en medewerkers worden gestimuleerd deze plekken vaker te  bezoeken, zullen ze op een gezonde manier kunnen ontspannen binnen en buiten werktijden. AKKUraatd wil dat deze plekken actief onder de aandacht worden gebracht, bijvoorbeeld door middel van het actief promoten van de inmiddels gerealiseerde campus-wandelroutes. Daarnaast willen wij dat de buitenlucht ook beschouwd kan worden als mogelijkheid tot werk-, studie- en vergaderplek door voorzieningen met onder andere stopcontacten te creëren.

 • Beperk verspilling studiematerialen

  1) Digitalisering van studiemateriaal
  AKKUraatd is van mening dat het (verplichte) cursusmateriaal meer gedigitaliseerd aangeboden kan worden. Verplichte boeken worden momenteel vrijwel niet gebruikt, studiemateriaal voor colleges moet vaak onnodig geprint worden, en readers worden soms nauwelijks aangeraakt.
  Hierbij wordt niet verwezen naar de online mogelijkheden voor het studiemateriaal en moet er zodoende vaak onnodig geprint worden door studenten. Daarnaast moeten papers en essays nog vaak geprint worden, terwijl het online inleveren hiervan ook volstaat. Het onderwijs heeft in tijde van corona bewezen dat deze online manier van inleveren succesvol blijkt te zijn. Alles bij elkaar genomen denkt AKKUraatd dat verspilling kan worden tegengegaan door in te zetten op verduurzaming en digitalisering van het studiemateriaal.

  2) Centraal systeem verkoop tweedehands boeken
  Naast digitalisering van studiemateriaal kan er ook gekeken worden naar het promoten van tweedehandsboeken. Boeken zijn vaak duur wanneer je een nieuwe versie moet aanschaffen. Bovendien zijn er vaak (oud-)studenten die hun boeken later in hun studie niet meer gebruiken en willen doorverkopen. Deze boeken blijven vaak lang in goede staat. Om de uitruil van studieboeken makkelijker en goedkoper te maken, ook binnen opleidingen zelf, zou een centraal doorverkoop systeem moeten worden opgezet. Dit kan bijvoorbeeld via de overkoepelende website van de universiteit of faculteiten. AKKUraatd pleit voor meer hergebruik van studieboeken. Dit draagt bovendien bij aan de verduurzaming van boeken en studiemateriaal. Zeker in tijden van digitaal onderwijs is een centraal boekensysteem goed om te hebben.

 • Minder plastic op de universiteit

  De universiteit streeft naar verduurzaming van de campus en wil volgens haar eigen Strategie een voorloper zijn op het gebied van klimaat en circulariteit. De beste manier om bij te dragen aan verduurzaming op het gebied van plasticgebruik, is het verminderen ervan. Met de Europese single-use plastic richtlijn (SUP-richtlijn) die in 2021 ingaat, moet de Radboud Universiteit hier actiever op in gaan zetten. De universiteit maakt al goede stappen, bijvoorbeeld door het verminderen van PET frisdrankflessen in automaten. Toch wordt op onze universiteit ook nog veel overbodig plastic gebruikt, bijvoorbeeld op Open Dagen. Daarom pleit AKKUraatd voor een centraal beleid dat zich expliciet richt op plastic, waar de volgende punten in verwerkt worden:

  1) Een universiteitsbrede focus op het afschaffen van nieuwe single-use plastic merchandise
  AKKUraatd is van mening dat het (verplichte) cursusmateriaal meer gedigitaliseerd aangeboden kan worden. Verplichte boeken worden momenteel vrijwel niet gebruikt, studiemateriaal voor colleges moet vaak onnodig geprint worden, en readers worden soms nauwelijks aangeraakt.
  Hierbij wordt niet verwezen naar de online mogelijkheden voor het studiemateriaal en moet er zodoende vaak onnodig geprint worden door studenten. Daarnaast moeten papers en essays nog vaak geprint worden, terwijl het online inleveren hiervan ook volstaat. Het onderwijs heeft in tijde van corona bewezen dat deze online manier van inleveren succesvol blijkt te zijn. Alles bij elkaar genomen denkt AKKUraatd dat verspilling kan worden tegengegaan door in te zetten op verduurzaming en digitalisering van het studiemateriaal.

  2) Vermindering plasticgebruik practica
  In de operatiezalen van het RadboudUMC en in de vele laboratoria op de Radboud Universiteit wordt veel plastic gebruikt dat vaak na eenmalig gebruik wordt weggegooid. Ook tijdens practica maken studenten veel gebruik van plastic. AKKUraatd pleit voor een beleid dat ernaar streeft om plasticgebruik in practica en laboratoria structureel te verminderen.

 • Plantaardige opties meer promoten

  Vlees- en zuivelproductie heeft een grote impact op het milieu. AKKUraatd vindt dat de universiteit een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid. Zodoende zou het aanbod van dierlijke producten op de gehele campus moeten afnemen en vervangen moeten worden door duurzame en plantaardige opties. Om de aankoop van duurzame maaltijden te stimuleren, wil AKKUraatd dat de plantaardige opties goedkoper worden aangeboden dan de dierlijke alternatieven. Ook pleit AKKUraatd voor het herinvoeren van een vleesvrije dag over de gehele campus om vegetarische opties nog meer onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van Veggie Friday.

 • Meer duurzaamheid in het onderwijs

  Duurzaamheid in het onderwijs is een fundamentele voorwaarde om effectief bij te kunnen dragen aan een leefbare planeet en een groene economie. Om de studenten van de RU bewust te maken van de uitdagingen die onze generatie te wachten staat en hen zo goed mogelijk op te leiden om de ‘je bent nodig’ boodschap te verwezenlijken, pleit AKKUraatd voor het opnemen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in alle curricula. 
  Daarnaast kan de informatievoorziening rondom bestaande duurzame cursussen en initiatieven verbeterd worden. Bijvoorbeeld door de duurzame studiegids die momenteel ontwikkeld wordt door het Radboud Green Office. Bovendien kunnen universiteitsbrede groene cursussen worden weergegeven in elk curriculum. Ten slotte kunnen het duurzaamheidscertificaat en het living labs-programma extra onder de aandacht gebracht worden.
  Naast het promoten van bestaande initiatieven kan duurzaamheid geïntegreerd worden in bestaand onderwijs, toegespitst op de discipline. Drie niveaus waarop aandacht besteed kan worden aan duurzaamheid in het onderwijs zijn kennis, competenties en vaardigheden, en attitude. De duurzame bijdrage kan worden ingevuld met verrassende gastsprekers, vernieuwende en activerende werkvormen, aandacht voor persoonlijke vorming en reflectie. Tevens kunnen samenwerkingen met externe partijen, als overheden en bedrijven, opgezet worden. Kortom, AKKUraatd wil de aandacht voor duurzaamheid vergroten in de kern van de Radboud Universiteit: het onderwijs en onderzoek.

 

Het studentenleven draait om meer dan alleen studeren. De universiteit is een omgeving waar je je op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Om dit optimaal te kunnen doen, is de ondersteuning van studenten die zich inzetten voor de studentengemeenschap, maar ook de verbetering van faciliteiten op de universiteit van groot belang. AKKUraatd wil meer aandacht voor studenten met wie het minder goed gaat. Het welzijn van de student is namelijk ook een belangrijke voorwaarde voor een goed studentenleven. AKKUraatd pleit daarom voor het beter faciliteren van de ondersteuning en begeleiding van studenten. Hierdoor kunnen studenten niet alleen genieten van hun studententijd, maar ook nieuwe ervaringen opdoen naast hun studie.

 • Meer aandacht voor studentenwelzijn, tijdens de coronacrisis én in de toekomst

  Goede studentbegeleiding is van essentieel belang voor het welzijn van studenten: nu meer dan ooit. De coronacrisis heeft het welzijn van studenten nog meer onder druk gezet. Nog nooit eerder hebben zoveel studenten zich eenzaam, gestresst en niet verbonden met elkaar en de universiteit gevoeld. AKKUraatd vindt het belangrijk dat iedere student de begeleiding krijgt die diegene nodig heeft. Voor studenten moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen voor begeleiding en vervolgens moet de stap naar begeleiding zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden. Wij pleiten daarom voor een viertal verbeteringen:

  1) Preventie
  In deze tijd, maar ook in de toekomst, is het belangrijk dat studenten oog hebben voor hun eigen welzijn en ook weten hoe ze dit kunnen vergroten. AKKUraatd pleit voor een platform waar duidelijk te vinden is waar je voor externe hulp terecht kunt (studieadviseur, studentenpsychologen, etc.). Je kunt hier ook verschillende tips over leefstijl vinden, met bijvoorbeeld workout-filmpjes, mindfulness en gezonde recepten. Op deze manier zullen moeilijkheden minder snel problemen worden en weet de student waar diegene met problemen terecht kan.

  2) Mogelijkheid tot mentorbegeleiding voor alle studenten
  AKKUraatd wil dat studenten naar een benaderbare vertrouwenspersoon kunnen stappen die hen kan ondersteunen bij hun studie, hun leven als student, en andere onderwijsgerelateerde zaken. Momenteel zijn zulke mentoren bij de meeste studies alleen beschikbaar in het eerste studiejaar. AKKUraatd is van mening dat mentoren niet alleen in het eerste jaar van de studie beschikbaar moeten zijn voor studenten, maar ook in latere studiefases. Daarom pleit AKKUraatd voor het verder invoeren van mentoren die (financieel) ondersteund, voorbereid en opgeleid worden, zodat zij zich tijdens de gehele studie om deze studenten kunnen blijven bekommeren. Vanaf het tweede studiejaar kunnen studenten optioneel een dergelijke mentor toegewezen krijgen. Dit betekent dat voor deze studenten geldt dat zij aan kunnen geven of ze hier behoefte aan hebben. Daarnaast vindt AKKUraatd het van belang dat de universiteit een actieve houding aanneemt in het promoten van de mogelijkheid tot deze begeleiding. Gezien het eventuele tekort aan docentmentoren, stelt AKKUraatd voor om nieuwe studentmedewerkers aan te nemen als studentmentoren.

  3) Betere bereikbaarheid studentenpsychologen
  AKKUraatd is van mening dat de studentenpsycholoog bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedere student. Een aantal zaken verhoogt echter de drempel om naar de studentenpsycholoog toe te stappen, wat onwenselijk is. Ten eerste is de wachttijd voor een afspraak te lang aangezien deze rond de vier à vijf weken ligt. Daarnaast zou het niet zo moeten zijn dat studenten geld moeten betalen voor een eerste afspraak, wat voor de coronapandemie wel het geval was. Psychische ondersteuning moet iets zijn wat de universiteit aanbiedt om de studenten te helpen. Het feit dat er registratiekosten zijn en er een lange wachttijd is, maakt de drempel om naar de studentenpsycholoog te gaan hoog. Het is van belang deze drempel te verlagen, zodat iedere student de tijdige en professionele hulp krijgt die de student nodig heeft.

  4) Bereikbare begeleiding
  Het benaderen van begeleiding is voor studenten die hier behoefte aan hebben vaak een grote stap. Om dit te verminderen, pleit AKKUraatd voor de mogelijkheid om direct contact op te nemen met iemand die je vragen omtrent welzijn gelijk beantwoordt. Voor studenten met vragen willen we een ‘roadmap’ ontwikkelen. Voor studenten met een functiebeperking, mantelzorgers, zwangere studenten, en andere studenten die behoefte hebben aan meer begeleiding moet daarnaast een duidelijker overzicht komen van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die de universiteit hen te bieden heeft, bijvoorbeeld op een gebruiksvriendelijke website. Ook voor internationale studenten moet de informatievoorziening over het studeren aan de Radboud Universiteit en de zaken die zij vooraf moeten regelen goed op orde zijn.

 • Betaalbare huisvesting, ook op de campus

  Er zijn te weinig kamers voor studenten in Nijmegen. Hierdoor is het voor veel studenten moeilijk om een kamer te vinden, of betalen zij een te hoge huur. De universiteit heeft een grote rol in het sturen op het aantal studenten, maar doet te weinig om te zorgen voor genoeg betaalbare huisvesting voor het aantal studenten dat zij aan wil trekken. Daarom wil AKKUraatd dat er werk wordt gemaakt van het bijbouwen van betaalbare studentenhuisvesting op de campus. Ideale plekken zijn onderwijsgebouwen die in de toekomst moeten worden gerenoveerd of worden gesloopt, denk aan het Erasmus- en Spinozagebouw. Op deze manier kan de universiteit bijdragen aan het oplossen van het kamertekort.
  Daarnaast krijgen nieuwe studenten vanuit de universiteit al veel informatie over hoe zij een kamer kunnen vinden, maar horen zij weinig over de rechten die zij hebben als huurder. Hierdoor moeten studenten vaak meer betalen dan wettelijk is toegestaan, of komen ze in conflict met hun huisbaas. AKKUraatd vindt dat studenten actief geïnformeerd moeten worden over hun rechten als huurder, zodat studenten sterker staan als een huisbaas zich niet aan de regels houdt.

 • Flexibel studeren voor alle studenten

  AKKUraatd wil dat studeren voor iedereen toegankelijk is. Ook voor studenten die verplichtingen of extracurriculaire activiteiten hebben naast hun studie, zoals  een (mantel)zorgtaak, topsport of bestuursjaar, moet studeren mogelijk blijven. Dit is haalbaar op twee manieren:

  1) Betalen per studiepunt/flexstuderen
  Sinds 2017 loopt er een landelijke pilot waarin studenten de optie hebben om collegegeld te betalen voor het aantal cursussen die ze dat jaar willen gaan volgen. Deze pilot is afgelopen jaar positief geëvalueerd, waarna landelijk is bepaald dat deze pilot uitgebreid moet worden. Aangezien de Radboud Universiteit hier nog niet aan meedoet, vindt AKKUraatd dat onze universiteit zich hier, na deze positieve resultaten, bij aan moet sluiten. Bij deze pilot voor betalen per studiepunt zullen de studiekosten van de student in verhouding staan met het aantal studiepunten van de cursussen waar de student zich voor inschrijft, met als maximum het wettelijk collegegeldtarief. Wij vinden natuurlijk wel dat studenten die aan deze optie mee doen de status van volwaardige student behouden.

  2) Flexibel studeren
  Flexibel studeren is al mogelijk voor een beperkte groep studenten, zoals studenten met een (mantel)zorgtaak, bestuursjaar of dubbele studie. Door deze regeling krijgen zij de kans om onder begeleiding een persoonlijk leerplan op te stellen. Daarnaast zijn deze studenten minder gebonden aan aanwezigheidsplichten of deadlines.
  Op dit moment is de student echter alsnog afhankelijk van de bereidheid van de docent en zijn docenten vaak niet op de hoogte van een dergelijke regeling. Daarom pleit AKKUraatd voor het formeel vastleggen van de rechten die verbonden zijn aan het flexibel studeren, onder andere door de aantekening “Flexibel studeren” in Osiris vast te leggen. Hierdoor zal het gebruik van flexibel studeren voor deze groep studenten ook daadwerkelijk een meerwaarde hebben.
  Daarnaast is AKKUraatd van mening dat de groep studenten die recht heeft op flexibel studeren uitgebreid moet worden. Denk aan studenten die extra studiegerelateerde activiteiten doen, zoals studenten die stage of coschappen lopen naast hun studie, of studentbestuurders en -medezeggenschappers. Op dit moment heeft deze laatste groep hier pas recht op vanaf 6 bestuursmaanden. Hoewel het studentenleven in Nijmegen grotendeels wordt gecreëerd door de actieve student, is het vervullen van een dergelijke functie aan de Radboud Universiteit momenteel minder aantrekkelijk. Om te stimuleren dat studenten zich buiten hun studie ontwikkelen en tegelijkertijd hun studie zo optimaal mogelijk voortzetten, wil AKKUraatd dat de optie tot flexibel studeren voor meer studenten toegankelijk wordt.

 • Betere begeleiding van internationals

  Ondanks dat we als Radboud Universiteit meer inclusiviteit nastreven en internationale studenten met open armen willen ontvangen, is de informatievoorziening voor hen verre van goed geregeld. Internationale studenten worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd wanneer zij vragen hebben over niet-studiegerelateerde zaken. Denk bijvoorbeeld aan praktische zaken omtrent toeslagen, verzekeringen en financiën. Op het moment worden internationale studenten soms zelfs doorverwezen naar studieverenigingen. Het begrip studeren in Nederland omvat veel meer dan enkel studiegerelateerde zaken en stopt dus niet buiten de deuren van de studie.
  Om internationals beter te begeleiden pleit AKKUraatd ten eerste voor het beter in beeld brengen van de praktische zaken waar internationale studenten vaak hulp bij nodig hebben. Deze informatie kan vervolgens aan hen beschikbaar gesteld worden in de vorm van een hand-out, cursus of video.  Dit wordt momenteel al gedaan in de vorm van een guide tijdens de internationale introductieweek. Echter, lang niet alle internationale studenten doen aan deze aparte introductie mee en lopen op deze manier alsnog de informatie mis. AKKUraatd wil dat deze belangrijke informatie of guide op een ander moment naar de internationale studenten gestuurd wordt.
  AKKUraatd wil daarnaast dat het duidelijker wordt waar de internationale studenten met hun vragen terecht kunnen. Vaak is de informatie betreffende studie-gerelateerde zaken en praktische zaken buiten de studie wel beschikbaar, maar verspreid over veel verschillende personen en instanties zoals het STIP, International Office en studieadviseurs. Een algemeen informatiepunt die de internationale studenten gelijk naar de juiste persoon of instantie verwijst zou hiervoor een goede oplossing zijn.

 • Passende compensatie voor de actieve student

  Studenten zouden zich tijdens hun studie volop moeten kunnen ontwikkelen. Volgens AKKUraatd houdt deze ontwikkeling niet op bij de collegebanken en de tentamenzalen. Medezeggenschaps- en bestuursjaren zijn nuttige ervaringen als student voor de eigen ontwikkeling en toekomstige carrière. Er wordt in toenemende mate van studenten verwacht dat zij zich naast hun studie ontwikkelen in bijvoorbeeld de vorm van een medezeggenschaps- of bestuursjaar.
  Door het huidige leenstel ligt de druk voor studenten om nominaal af te studeren hoger en zien veel studenten er van af om zich buiten hun studie te ontwikkelen. Dit is niet alleen een beperking voor de student, maar maakt het ook voor verenigingen moeilijker om opvolgers te vinden. AKKUraatd vindt het belangrijk dat studenten zich kunnen blijven ontwikkelen naast hun studie en zet zich daarom in voor een passende compensatie voor deze actieve studenten in de vorm van hogere beurzen voor medezeggenschaps- en bestuursleden.

 • Betere persoonlijke begeleiding voor eerstejaars

  De overgang van middelbaar onderwijs naar universitair onderwijs is voornamelijk groot voor eerstegeneratiestudenten en internationals, omdat veel van hen op zoek moeten naar een kamer, hun weg moeten vinden op de campus en binnen hun studie. AKKUraatd wil dit makkelijker maken door de volgende veranderingen in te voeren:

  1) Studentmentoren
  Er moet per faculteit een studentenmentorsysteem komen waarin eerstejaars hun vragen kunnen stellen over alle zaken omtrent studeren. Dit kan zowel via een online platform, maar ook in fysieke vorm, waarin de eerstejaars gekoppeld worden aan semestermentoren. Dit zijn ofwel hun introductie-ouders, ofwel ouderejaarsstudenten die zich hebben aangemeld als mentor en die eerstejaars in ieder geval het eerste semester op weg helpen. Na het eerste semester hebben eerstejaars de mogelijkheid om contact te onderhouden met hun mentoren. Hierdoor rollen de eerstejaars studenten sneller in het studentenleven, wat vaak ook weer een positief effect heeft op hun studieresultaten.

  2) Betere informatieverstrekking
  AKKUraatd is van mening dat er vanuit de universiteit meer en beter informatie verstrekt kan worden voor nieuwe studenten. Denk aan (digitale) informatieavonden over bijvoorbeeld aanvragen van een lening, een OV-kaart, het wonen op jezelf, het studentenleven, het studeren en de campus. Ook zou een goed vindbare landingspagina voor nieuwe studenten helpen, waar zij makkelijk en toegankelijk deze informatie kunnen vinden.

 • Versterk de samenwerking tussen opleidingen en verenigingen

  Veel studentbestuurders hebben het gevoel dat bestuurders van opleidingen niet zien wat verenigingen voor studenten betekenen. (Studie)verenigingen betekenen veel voor het studentenwelzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de student. Samenwerking tussen verenigingen en opleidingen kan op deze gebieden veel voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten en het begeleiden van studenten. Studenten kunnen elkaar als ‘ervaringsdeskundigen’ helpen als een buddy of tutor op verschillende vlakken. AKKUraadt ziet deze initiatieven graag en wil dat de studieverenigingen hierbij ondersteund worden. Ook kan samenwerking worden gezocht op het gebied van lezingen of carrièreactiviteiten. (Studie)verenigingen moeten de mogelijkheid krijgen om periodiek samen te komen met de opleiding. Op deze manier worden de lijntjes tussen de verenigingen en opleidingen korter en wordt samenwerking bij nieuwe ideeën gemakkelijker. De verantwoordelijkheid ligt hierbij deels bij de desbetreffende vereniging, maar ook medewerking vanuit de opleiding is noodzakelijk. Door centraal richtlijnen op te stellen voor het benutten van samenwerking tussen verenigingen en opleidingen, zal deze samenwerking makkelijker ontstaan en in stand gehouden worden.

Voor de organisatie van goed onderwijs is sterke medezeggenschap van cruciaal belang. Juist op universiteiten waar studenten en docenten samen tot verbetering komen, is goed overleg noodzakelijk. AKKUraatd zet zich daarom in voor structurele verbetering van het medezeggenschapsklimaat. Daarbij richten wij ons op opleidingsspecifieke, facultaire én universitaire medezeggenschap.

 • Versterk de positie van opleidingscommissies

  AKKUraatd pleit voor een opleidingscommissie die beter ingewerkt wordt en waarin studenten een duidelijkere en prominentere rol krijgen. Hiervoor stellen wij een drietal verbeteringen voor:

  1) Stemrecht OERen
  Nu de bijzondere status van de universiteit in het geding is, is het tijd om de bijzondere regelingen rondom de medezeggenschap te herzien. AKKUraatd wil dat de opleidingscommissies stemrecht krijgen over de opleidings- en examenregelingen. Dit orgaan is immers het meest direct betrokken bij de opleiding in kwestie en weet daarom het beste wat er speelt. Daarnaast zou dit ook in lijn zijn met de landelijke reglementen en het beleid van andere universiteiten in Nederland. De medezeggenschap behoudt echter wel het recht om te stemmen over de gehele OER, aangezien dit gehele document invloed heeft op de kwaliteit van de opleiding.

  2) Verbeterde inwerking
  Bij veel faculteiten en opleidingen ontbreekt het de FSRen en OLCs aan slagvaardigheid en in veel gevallen ook aan kennis. Dit zorgt ervoor dat ze hun taak niet goed kunnen uitoefenen. De inwerkdag of -dagen die door de universiteit georganiseerd worden, blijken niet afdoende en zorgen ervoor dat er veel onduidelijkheden blijven bestaan over de rechten en plichten. AKKUraatd pleit ervoor dat de inwerkdag en het functioneren van de FSRen en de OLCs onder de loep wordt genomen en dat er gekeken wordt of deze nog voldoen aan de eisen en de realiteit van het FSR- of OLC-schap. De inwerkingsdag(en) moeten geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat de punten die niet meer van toepassing zijn, of verouderd zijn geüpdatet kunnen worden. Alleen op deze manier kunnen we de positie van deze medezeggenschapsorganen versterken.

  3) Ruimte voor innovatie in OLC
  Goede medezeggenschap is cruciaal om de universiteit draaiende te houden. Toch dreigt de medezeggenschap te verslechteren als gevolg van een scheve machtsverhouding. Op het moment is het beleid dat studenten jaarlijks aangesteld worden voor een OLC en docenten per twee jaar aangesteld worden. Ook zou, in theorie, jaarlijks de voorzitter van een OLC verkozen moeten worden. Helaas zien we op het moment te vaak dat deze termijnen overschreden worden. Denk aan docenten die jarenlang deelnemen aan een OLC en voorzitters die steevast dezelfde functie blijven vervullen zonder herkozen te worden. Daarnaast is het lang niet vanzelfsprekend bij alle faculteiten dat studentleden van de OLC als voorzitter verkozen mogen worden. Dit alles zorgt ervoor dat het lastig wordt een frisse blik te kunnen werpen op beleidsstukken binnen de OLC. Innovatie kan hiermee de kop ingedrukt worden.
  Een oplossing zou zijn dat docenten, net als studenten, verkozen moeten worden. Dit zal ervoor zorgen dat de OLC democratischer wordt. De docenten zullen dan door hun collega’s verkozen worden. Daarnaast moet het mogelijk worden op alle faculteiten dat studentleden voorzitter van een OLC kunnen worden.

 • Cursusevaluaties voor alle faculteiten digitaliseren

  Veel cursusevaluaties worden op een aantal faculteiten nog steeds op papier afgenomen na afloop van fysieke tentamens. Vaak worden deze evaluaties niet op een constructieve manier ingevuld, omdat studenten moe en/of gefrustreerd zijn na een tentamen en naar huis willen. Daarom pleit AKKUraatd voor de digitalisering van alle cursusevaluaties, zodat studenten deze in hun eigen tijd kunnen invullen en constructieve en gestructureerde feedback kunnen geven op de cursus en de docent. Beide partijen ondervinden hier voordeel van, omdat de student zo al zijn of haar opmerkingen rustig uiteen kan zetten, het minder schrijfwerk is, en de feedback serieus verwerkt kan worden. Voor de docent is het fijn om normale én onderbouwde feedback te krijgen op zijn of haar cursus. Daarnaast scheelt het veel papier.

 • Naleving WHW

  De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) beschrijft aan welke regels de universiteit zich op het gebied van onderwijs moet houden. Omdat de Radboud Universiteit ondanks het verloren predicaat ‘katholiek’ nog steeds een bijzondere universiteit is, mag onze universiteit soms uitzonderingen maken op deze wet. AKKUraatd pleit op sommige punten echter voor een betere naleving van de WHW, om het beste van beide werelden te garanderen:

  1) 50/50 stemverhouding Facultaire Gemeenschappelijke Vergaderingen (FGV’s)
  Momenteel hebben wij als enige universiteit in Nederland op facultair niveau een stemverhouding van 60% voor de medewerkers en 40% voor de studenten. Wettelijk is deze stemverdeling echter 50% voor de medewerkers en 50% voor de studenten. Deze regel komt oorspronkelijk uit de tijd dat medewerkers meer bij het geloof betrokken waren dan studenten en daardoor meer instemming kregen. AKKUraatd vindt deze regel achterhaald, zeker nu het predicaat katholiek is komen te vervallen, en pleit er daarom voor om de stemverhouding weer gelijk te trekken naar het landelijke niveau: 50/50.

  2) Bekostiging studiemiddelen
  Het is wettelijk vastgelegd (artikel 7.50 lid 1 WHW) dat er geen extra kosten meer gerekend mogen worden voor verplicht studiemateriaal. Toch zien we helaas dat bij veel studies extra kosten gerekend worden voor studiematerialen, bijvoorbeeld voor microscopen. AKKUraatd wil dat het artikel in de wet nageleefd wordt en dat studenten niet langer met extra kosten worden opgezadeld.

 • Pilot: studentassessor in het college van bestuur

  Sommige universiteiten in het land zoals de UvA en de RUG hebben het al, een studentassessor in het college van bestuur (CvB) van hun universiteit. Het hebben van zo’n studentassessor in het hoogste bestuursorgaan van een universiteit kan grote voordelen met zich meebrengen. Zo kan een studentassessor snel en direct zaken duidelijk maken aan het CvB die in het belang zijn van de student. Daarnaast kan de studentassessor ook functioneren als een ‘linking-pin’ tussen het CvB en de verschillende medezeggenschapsorganen, en uiteindelijk de student. AKKUraatd stelt dat een studentassessor in het CvB van de Radboud Universiteit voordelig kan zijn voor alle partijen, mits dit op een juiste manier wordt ingericht. Daarom willen wij graag dat er serieus gekeken wordt naar een pilot met een studentassessor in het college van bestuur. Om de pilot tot een succes te maken is het van essentieel belang dat de medezeggenschap uitgebreid betrokken wordt en een belangrijke stem heeft in de selectie van de studentassessor.

 • Betere samenwerking tussen medezeggenschap en communicatieafdeling van de RU

  Het is van belang voor de medezeggenschap dat er voldoende zichtbaarheid is, zodat alle studenten zich verbonden kunnen voelen met de medezeggenschap en de bijkomende werkzaamheden. Dit is deels de taak van de medezeggenschapper zelf, maar AKKUraatd is van mening dat de universiteit hier meer aan zou kunnen bijdragen. De samenwerking met de communicatieafdeling van de Radboud Universiteit loopt vaak stroef. Er is heel veel kennis, zowel bij de medewerkers van de communicatieafdeling als bij studenten. Het probleem ligt echter bij het bij elkaar brengen van deze verschillende partijen. Volgens AKKUraatd is meer onderlinge verbondenheid tussen de professionals bij de communicatieafdeling en de leden van de verschillende medezeggenschapsorganen voor beide groepen een gewin. Op deze manier is er van twee kanten ruggespraak en duidelijkheid over wat er wanneer gecommuniceerd wordt. AKKUraatd denkt dat het heel leerzaam kan zijn als studenten een training vanuit de communicatieafdeling krijgen waarin de RU communicatiestrategie en hoe daarmee om te gaan wordt uitgelegd. Tijdens deze trainingen is het van belang dat er uitgelegd wordt hoe de medezeggenschap haar achterban het beste kan aanspreken. Op deze manier creëer je aanspreekpunten voor het delen van kennis en informatie binnen zowel de communicatieafdeling als de medezeggenschapsorganen. 
  De medezeggenschapsorganen, met name de OLCs en FSR’en, zijn momenteel slecht zichtbaar voor de studenten. Het is voor veel studenten niet duidelijk welk orgaan wat doet. Er moet meer gefocust worden op wat het desbetreffende medezeggenschapsorgaan doet en hoe dit zichtbaar gemaakt kan worden voor de student. AKKUraatd pleit er dan ook voor om de medezeggenschapsstructuur duidelijk en op een zichtbare plek uit te stallen. Een duidelijke flowchart die zich focust op de vraag: “Met welk probleem moet ik bij wie zijn?” zal een antwoord verschaffen op de vraag wat de medezeggenschap doet.