Verkiezingsprogramma ’16-’17

Net zoals een politieke partij werkt AKKUraatd elk jaar met een verkiezingsprogramma (vp). Over elk punt uitvoerig nagedacht door iedereen die bij AKKUraatd betrokken is. De nieuwe AKKUraatdlijst creëert het vp, waarna het fine-tunen is gebeurd door oud-AKKUraatd’ers en ook door vele anderen van allerlei studies en achtergronden. Op deze manier hebben we een verkiezingsprogramma neergezet waar we de belangrijkste verbeterpunten op de universiteit in hebben samengevat. Niet te lang, niet te kort. Voorbereid op alles wat tijdens een jaar in de USR voorbij kan komen. Wil jij weten wat wij hiervan al hebben gerealiseerd? Klik dan op pijlers!

Download het verkiezingsprogramma in pdf of bekijk het hieronder.

 

Goed onderwijs

Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend onderwijs verdienen. Helaas zien wij ook steeds meer verschoolsing door het uitvaardigen van diverse rendementsmaatregelen. Dergelijke maatregelen horen volgens ons niet thuis op een universiteit. Verder hecht AKKUraatd waarde aan de mogelijkheden die de universiteit biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wij zien daarin veel kansen.

Goed onderwijs betekent voor AKKUraatd:
Geen rendementsmaatregelen

AKKUraatd ziet studie als ontplooiing en vindt dat schoolse maatregelen zoals de aanwezigheidsplicht, verdere verhoging van het BSA of een B-in-4 hier niet in passen. AKKUraatd vindt dat studenten gestimuleerd moeten worden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in plaats van door dwingende rendementsmaatregelen. Hoge kwaliteit van onderwijs en binding aan de studie zouden voldoende stimulans moeten zijn om je in te zetten voor je studie.

Meerkeuzetentamens alleen wanneer nodig

Vooral bij grotere opleidingen komt het geregeld voor dat een cursus wordt afgesloten met een meerkeuzetentamen, ook al sluit deze vorm van toetsing niet aan op de cursusstof of de leerdoelen. AKKUraatd vindt het belangrijk dat er geen meerkeuzetentamens worden afgenomen als dit niet nodig is. Docenten moeten tijd en ruimte krijgen om toetsen af te nemen en te beoordelen die aansluiten op de cursusstof en tevens staan voor de gegeven studiepunten (EC). Dergelijke toetsing komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Pilot flexstuderen op de Radboud Universiteit

Meer te zeggen hebben over hoe jij je onderwijs invult en in welk tempo je dit traject wilt doorlopen: dat is het doel van flexstuderen. Deze nieuwe vorm van studeren maakt het mogelijk dat studenten zich voor minder dan de standaard zestig studiepunten per jaar inschrijven. Zo betaal je ook alleen voor het onderwijs dat je daadwerkelijk volgt en kun je zelf bepalen hoeveel vakken jij in een jaar wilt gaan volgen. Hierdoor houd je meer tijd over om te besturen, stage te lopen, te werken of je in te zetten als vrijwilliger naast je studie. Daarnaast maakt dit systeem het makkelijker om vakken te volgen aan andere universiteiten. AKKUraatd zet komend jaar in op een pilot van dit systeem aan de Radboud Universiteit. Als je meer dan zestig studiepunten aan vakken volgt hoef je nooit meer te betalen dan het wettelijk collegegeld.

Weblectures daar waar er vraag naar is

AKKUraatd wil dat iedere student de mogelijkheid heeft om colleges in goede kwaliteit terug te kijken. Wij streven ernaar dat van ieder college een kopie via Blackboard terug te vinden is. Zo kunnen de studenten flexibeler studeren en ook de stof later nog terug kijken.

Verbetering Engelse taalbeheersing van docenten

De Radboud Universiteit heeft internationalisering hoog in het vaandel staan. Aankomend academisch jaar zullen de colleges van zes bacheloropleidingen volledig gegeven worden in het Engels. AKKUraatd is blij te zien dat hoge prioriteit wordt gegeven aan het internationaliseren van de campus, maar ziet graag dat nog meer aandacht geschonken wordt aan de Engelse taalvaardigheid van docenten. Wij vinden het belangrijk dat iedere docent die in het Engels doceert, de taal voldoende machtig is. Vooral op het gebied van uitspraak valt nog winst te behalen. Daarom vinden wij dat docenten op C2-niveau, het hoogst haalbare niveau, moeten zitten, zowel qua schrijf- als spreekvaardigheid.

Betere toegang tot wetenschappelijke artikelen

Het idee van Open Access is het streven naar directe en gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen en boeken. AKKUraatd vindt het belangrijk dat wetenschappelijke artikelen in iedere discipline beter toegankelijk zijn. Het is in het belang van de student om zowel thuis als op de universiteit gemakkelijk en snel toegang te hebben tot wetenschappelijke informatie.

Betere terugkoppeling van evaluaties

Het is van belang dat de cursusevaluaties die studenten aan docenten geven serieus worden genomen. Indien uit cursusevaluaties blijkt dat ruimte is voor verbetering, kan dit ondersteund worden door een didactische cursus die de docent helpt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook peer reviews kunnen bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Dit houdt in dat docenten elkaar feedback geven door bij elkaar in college te gaan zitten. AKKUraatd wil dat alle cursusevaluaties teruggekoppeld worden via Blackboard zoals op enkele faculteiten al gebruikelijk is. Deze terugkoppeling bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de kwantitatieve terugkoppeling en in het tweede deel geeft de docent aan hoe de verbeterpunten volgend jaar verwerkt worden in de cursussen. Deze vorm van terugkoppeling wordt al succesvol gebruikt bij studies als Engelse Taal en Cultuur en Geschiedenis.

Kleinschaliger onderwijs: meer docenten

Bij AKKUraatd staat goed onderwijs voorop. Daarom zouden wij graag zien dat er meer docenten worden aangenomen, zodat onderwijs kan worden gegeven in kleinere werkgroepen. AKKUraatd juicht kleinere werkgroepen ten zeerste toe en is ervan overtuigd dat kleinere werkgroepen het onderwijs ten goede zullen komen, onder andere doordat de werkgroepen op deze manier interactiever worden. Daarnaast zouden wij graag zien dat meer docenten zich enkel op onderwijs focussen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.

Makkelijker naar het buitenland

Het is vaak lastig om een overzicht te krijgen van de procedures rondom een buitenlandminor of -stage. Bij veel opleidingen moet een semester in het buitenland al een kalenderjaar van tevoren geregeld worden. Vanwege onduidelijkheden of onvolledige informatie kan het echter lastig zijn om op tijd je zaken op orde te hebben. Het is belangrijk dat het International Office goed toegankelijk is, zeker in de drukke periodes. AKKUraatd zou graag zien dat de informatie over het buitenlandverblijf juist en volledig aan de studenten beschikbaar wordt gesteld, zodat een buitenlandminor of -stage gemakkelijker geregeld kan worden. Daarnaast zouden wij graag zien dat er universiteitsbreed mobility windows worden ingevoerd. Een mobility window houdt in dat iedere student zonder studievertraging in het buitenland kan studeren.

Op elke faculteit een zichtbare en toegankelijke Career Service

Met het oog op de toekomst is het van belang om je goed voor te kunnen bereiden op je loopbaan. AKKUraatd pleit voor meer zichtbaarheid van de Career Service zodat meer studenten gebruik zullen maken van deze faciliteit. Ook buiten de Career Week moet je als student je weg kunnen vinden naar de Career Service van jouw faculteit. AKKUraatd wil op elke faculteit een zichtbare en toegankelijke Career Service. Daarnaast vinden wij dat loopbaanoriëntatie niet weggestopt mag worden in het curriculum.

Een bruisend studentenleven

Het leven van een student houdt meer in dan alleen in de collegebanken zitten. De universiteit moet ruimte bieden om je naast je studie te ontwikkelen. Studenten die een bestuur van een studie- of studentenvereniging doen, een onderneming starten of vrijwilligerswerk doen, moeten hun onderwijs goed kunnen indelen, bijvoorbeeld door middel van flexstuderen. Daarnaast zijn ruimere openingstijden van gebouwen, maar ook verminderde werkgroepverplichtingen ondersteunende faciliteiten voor de actieve student. AKKUraatd ziet een academische opleiding als meer dan alleen het volgen van onderwijs en wil de beste faciliteiten zodat je jouw studententijd ten volste kan benutten.

Een bruisend studentenleven betekent voor AKKUraatd:
Ruimere openingstijden gebouwen in de avonden en in het weekend

Steeds meer studenten kiezen ervoor om in de UB in plaats van op een andere werkplek op de universiteit te studeren. Ze kiezen hier niet alleen voor omdat de UB een prettige werkomgeving is, maar vaak ook omdat studiemateriaal thuis niet beschikbaar is. Zo zijn er bijvoorbeeld bij Rechtsgeleerdheid veel naslagwerken in het weekend slecht beschikbaar door de korte openingstijden van de rechtenbibliotheek. Een veelgehoorde klacht is dat veel gebouwen vroeg sluiten, terwijl studenten graag nog wat langer zouden doorwerken. Daarom pleit AKKUraatd voor ruimere openingstijden van studielandschappen. Studeren tot twaalf uur ’s nachts en in het weekend moet breder worden gerealiseerd.

Supermarkt op de campus

Om ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers optimaal kunnen floreren op de campus is het erg belangrijk dat er een campussupermarkt komt. Zo kunnen studenten langer op de campus blijven, omdat hun boodschappen gedaan kunnen worden in de campussupermarkt. Deze zal worden gerund door studenten, voor studenten. Dit zorgt er niet alleen voor dat de campus aanzienlijk levendiger wordt, maar zal ook studentenbanen opleveren.

Meer ruimte voor cultuur

Cultuur is niet alleen belangrijk omdat het de creatieve geest stimuleert en bijdraagt aan de algehele ontwikkeling, maar ook omdat het simpelweg ontzettend leuk is! Cultuur verdient een vaste plek op de campus. Dat zal er voor zorgen dat de culturele verenigingen zich verder kunnen ontwikkelen. AKKUraatd wil meer podium- en repetitieruimtes voor deze verenigingen omdat deze er nu te weinig zijn. Dit sluit goed aan bij het streven van de universiteit om een campusgevoel te versterken.

Voltijd besturen

Een bestuursfunctie is ontzettend leerzaam en een geweldige mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Sommige studentbestuurders zijn zo druk met het besturen van hun organisatie dat het niet mogelijk is om studiepunten te halen. Op dit moment moeten studentbesturen die worden gewaardeerd met het maximale aantal beurzen en dus worden gezien als voltijdbestuur, alsnog achttien studiepunten halen. AKKUraatd vindt dat voltijdbesturen erkend moeten worden door ze niet op te zadelen met een minimaal aantal te behalen studiepunten. Zo kunnen deze bestuurders zich volledig focussen op hun bestuurstaken.

Betere verkeersveiligheid

De wegen op en rondom de campus zijn erg druk en onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Vooral de rotonde voor het Erasmusgebouw blijft een heikel punt, waar vooral bij regen en sneeuw het gevaar toeneemt. Het is van belang dat de verkeersveiligheid goed gewaarborgd wordt. AKKUraatd pleit er al langer voor dat de wegen rondom de campus goed gemonitord worden.

Een duurzame universiteit

Een universiteit heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving. AKKUraatd vindt dat het belang van duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is. Duurzaamheid wordt niet enkel bereikt door kleine veranderingen, maar ook op beleidsniveau dienen verdere stappen te worden gemaakt. De kennis en innovatieve kracht die aanwezig zijn op de universiteit hebben groot potentieel om niet alleen een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de universiteit, maar ook aan efficiënte toepassingen buiten de universiteit. De universiteit kan hierbij fungeren als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en als proeftuin voor deze innovaties.

Duurzaamheid betekent voor AKKUraatd:
Meer onderwijsmateriaal digitaal beschikbaar

Met de verdere digitalisering heeft een deel van de studenten minder behoefte aan papieren literatuur en readers. AKKUraatd vindt dat de universiteit zoveel mogelijk literatuur ook digitaal beschikbaar moet maken, zodat studenten zelf kunnen kiezen of ze een papieren exemplaar kopen of de cursusstof bijvoorbeeld als e-book op een tablet of laptop willen lezen. Op deze manier worden studenten niet langer verplicht om hard-copy-exemplaren aan te schaffen, die in veel gevallen slechts éénmaal gebruikt worden. Daarnaast moet de universiteit streven naar voornamelijk digitaal inleveren en archiveren van opdrachten, papers en dergelijke.

Overal afval scheiden

AKKUraatd ziet graag dat de campus groener wordt. Daarom vinden wij dat overal de mogelijkheid moet zijn om afval te scheiden. Nu kan je je afval al scheiden in bijvoorbeeld de Refter, het Gerecht en de UB. Wij willen dat er op meer plekken op de campus centrale verzamelpunten komen waar afval kan worden gescheiden.

Korting op warme dranken als je je eigen mok of thermoskan meeneemt

AKKUraatd is van mening dat duurzaamheid gestimuleerd en beloond moet worden. Het meebrengen van een eigen mok of thermoskan voor de koffie zorgt voor minder afval en is dus duurzamer. Daarnaast is dit ook voordeliger voor de student; je bespaart immers wat op je kop koffie!

Meer biologische opties voor drank en etenswaren

Het duurzame karakter van de Radboud Universiteit moet volgens AKKUraatd ook te zien zijn in het aanbod van eten en drinken op de campus. Zo worden er al biologische notenrepen en chocola aangeboden, maar het kan natuurlijk nog beter. Wij willen dat de Radboud Universiteit zich inzet voor meer biologische opties op de campus.

Geen onnodig verlichte ruimtes

Veel verlichting en computers blijven na sluitingstijd aanstaan. Daarom wil AKKUraatd dat deze na sluiting van een gebouw volledig worden uitgeschakeld. Daarnaast pleiten wij ervoor dat de universiteit op zoek blijft gaan naar innovatieve manieren om energie te besparen.

Zo veel mogelijk groene elektriciteit op de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit verbruikte volgens haar laatste energiejaarverslag in 2014 ruim 35.500.000 kWh per jaar, een equivalent van ruim 25.000 huishoudens. Hoewel de carbonfootprint per m2 en per medewerker/student afneemt is het aandeel groene energie slechts een kleine 22%. AKKUraatd wil dat de Radboud Universiteit volledig overstapt naar groene energie hetzij door zelf groene energie op te wekken, hetzij door het in te kopen. Door het grote stroomverbruik van Radboud Universiteit zou een overstap naar groene energie een grote impuls geven aan de verdere uitbreiding van het opwekken van groene energie.

Sterke medezeggenschap

De Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad vertegenwoordigen de student op alle niveaus. Mede door de bijzondere identiteit van de Radboud Universiteit is het belangrijk dat de medezeggenschap en de besturen constructief kunnen samenwerken. Dit zal de kwaliteit van de Radboud Universiteit op vele vlakken ten goede komen.

Sterke medezeggenschap betekent voor AKKUraatd:
Student-lid in het College van Bestuur

Volgens AKKUraatd zal een student-lid in het College van Bestuur de band tussen de studenten en bestuurders van de universiteit versterken. Zo is het College van Bestuur tijdig op de hoogte van het perspectief van de student en kan de student in een vroegtijdig stadium advies geven over wat voorgenomen besluiten voor effect kunnen hebben op de studenten. De Universitaire Studentenraad en andere medezeggenschapsorganen kunnen op deze manier beter op de hoogte gehouden worden van wat er speelt binnen de bestuurlijke organen.

50/50 stemverhouding in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering

Momenteel heeft de Facultaire Gezamenlijke Vergadering een stemverhouding van 60% voor medewerkers en 40% voor de studenten. AKKUraatd wil dat de stemverhouding 50/50 wordt met behoud van rechten. Zo telt de stem van de studenten evenveel mee als die van medewerkers en kunnen de studenten een grotere invloed uitoefenen op het beleid.

Meer training voor de medezeggenschap

Om de medezeggenschap te bevorderen wil AKKUraatd dat er meer trainingen worden aangeboden. Trainingen zorgen ervoor dat de student beter vertegenwoordigd kan worden doordat de medezeggenschap over meer kennis beschikt. Het is momenteel al mogelijk voor medezeggenschappers om zelf een cursus aan te vragen en die te declareren bij de universiteit, maar dit is voor veel medezeggenschappers nog onbekende informatie. Ook met het oog op de nieuwe bevoegdheden voor de medezeggenschap met betrekking tot de begroting, is het van belang dat de medezeggenschap goed wordt getraind.