GV-verslagen

Verslag 114e OGV

Maandag 5 december begint me teen cadeautje voor de universitaire medezeggenschap: De voorbereidende vergadering (VGV) , de overleg vergadering (OGV) en de afsluitende vergadering (AGV) vinden allemaal plaats op dezelfde dag. Na de VGV sluit ik  aan om  de 114e OGV vast te leggen. Een bijzondere vergadering, want we hebben hoog geëerd bezoek: Het Stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit (SKU) zal vandaag deelnemen aan de vergadering.  Het is 14:33 en we beginnen!

De agenda ligt vast en we startten met de notulen van de vorige OGV. De tekstuele opmerkingen zijn ingestuurd en worden in sommige gevallen nog even benadrukt. Zo blijkt dat het Radboud Sportcentrum (RSC) nog als het Universitair Sportcentrum (USC) in de notulen staat. De idealen zitten nog niet helemaal ingebakken, maar dat gaat vast nog goed komen.

Zonder verdere mededelingen vervolgen wij de vergadering, over de besluitenlijst komt een korte, maar waardevolle vraag: Wat zijn de plannen voor het dak van Mercator III? Een duurzame oplossing ligt voor de hand, maar het antwoord blijft ons verschuldigd.

Daarna gaan we over op het Stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit (SKU). Duurzaamheid is een begrip dat tegenwoordig op bijna ieder platform de kop op doet, dus ook bij het SKU. Zij hebben ook met het College van Bestuur (CvB) vergaderd over het thema duurzaamheid. De SKU refereert o.a. naar de Duurzaamheidsagenda die op 21 oktober voor lag aan de GV en geeft daarnaast aan dat de het Universitair Medisch Centrum (UMC) en de Radboud Universiteit (RU) verder vorm dienen te gegeven aan duurzaamheid binnen de instituten. 

Daarbij is de stad Nijmegen uitgeroepen tot winnaar van de Green Capital Award 2018! De gemeenschappelijke aanpak van het thema duurzaamheid te samen met de gemeente ligt daarbij buiten het bereik van het SKU, toch is de gemeente een belangrijke gesprekspartner voor zowel het UMC als de RU. Beide partijen dienen zich ook in te zetten in samenwerking met de gemeente. Het SKU wil zeker wel een steentje bijdragen waar mogelijk. Zo zijn ze overgestapt op papierloos vergaderen en is het papier door Ipads vervangen.

Hierbij komt de vraag naar voren of het SKU ook na heeft gedacht over een academische invulling van het begrip duurzaamheid, zodat duurzaamheid meer is dan slechts milieu+. Het SKU antwoord dat het een constant lopend gesprek is waarin de RU leidend moet zijn, ook op het gebied van duurzaamheid. Binnen het SKU is ook de kennis aanwezig om vast te stellen dat het probleem op meerdere universiteiten speelt. Het SKU kan ons daarom niet van een concreet uitgewerkt antwoord voorzien.

Een volgende vraag voor het SKU volgt: Hoe staat het SKU tegenover de verhouding tussen onderwijs en onderzoek en de wetenschappelijke positie van de Universiteit?  

Een universiteit kenmerkt zich door de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek verbonden en onderwijs. Nederlandse universiteiten zijn vrij sterk gekoppeld aan wetenschap. Onderling, binnen Nederland, maar ook binnen de RU, kan het niet zo zijn dat op alle faculteiten de verhouding gelijk is of behoort te zijn. De verhoudingen kunnen voor medewerkers bestaan uit 80% onderzoek en 20% onderwijs of precies omgekeerd. De kern is daarbij dat onderwijzers onderzoeken en onderzoekers onderwijzen.

De OR benoemt een probleem bij deze verhoudingen. Het schijnt dat 96% van de onderzoekers geen belang heeft bij het geven van onderwijs!? Hoewel de vragensteller geen weet meer heeft van de bron van deze kennis, is het toch wel degelijk een probleem. Gerard Meijer maakt even een punt van orde. In tegenstelling tot de vragensteller weet hij wel waar deze gegevens vandaan komen en het blijkt dat ze verkeerd zijn geïnterpreteerd. Aan onderzoekers werd gevraagd waar zij het meeste belang aan hechten, waarop de overgrote meerderheid (natuurlijk) onderzoek op de eerste plaats zette en slechts 4% ‘onderwijs geven’ op één zette. Hieruit volgt onterecht de constatering die het OR-lid had gedaan. Gerard Meijer saves the day en het SKU reageert verder niet meer.

Begroting 2017

De grote discussie bleven uit, maar enkele precaire zaken kwamen aan bod. Het labellen van duurzame activiteiten blijkt ingewikkeld. Wanneer is een uitgave te labellen als duurzaam? Mbt de begroting die voorligt aan de GV lijkt het alleen mogelijk om dit te doen in het kader van nieuwbouw. 

Bestuurlijke agenda

Het CvB vergaderd door middel van de UGV met de medezeggenschapsorganen. Het CvB wil deze rapportagelijn zuiver houden en zal dus rapporteren aan de medezeggenschap dmv de UGV. Een contact over andere niveau’s lijkt het CvB dan ook een slecht plan.

De externe raad duurzaamheid en de programmaraad duurzaamheid lijken beiden hetzelfde werk te doen, maar is dat ook het geval? De externe adviesraad was gemeengoed bij Radboud UMC. Het samentrekken van deze organen kost tijd, maar is al wel begonnen. Daarbij dient wel gesteld te worden dat de externe adviesraad meer is gericht op beleid.

Regeling FONDS

Iedere twee jaar gaat regeling FONDS weer ‘open’. Afgelopen jaar is regeling FONDS besproken en vastgelegd voor 2016-2018 en volgend jaar zou het pas weer op de agenda staan. Door het opheffen van SNUF dienen de regelingen van dit instituut te worden overgenomen in FONDS, gaat het dus weer open? Het antwoord is kort door de bocht ‘Nee’, de GV dient de beleidsarm (na bespreking) over te nemen. De discussie kan daarbij alleen over de ‘nieuwe’ stukken gaan en het huidige document ligt dus in de praktijk niet volledig ter instemming voor. Jammer, maar helaas!

Rondvraag

Wanneer gaat de RU over op een duurzame bank? Het CvB antwoord dat deze wensen binnen de RU zeker leven, maar dat het Ministerie van OCW de universiteiten beperkt in hun keuze voor bankieren. 

De OR voorziet ons van een duurzame leestip: Bert van de Zwaan – Haalt de universiteit 2040? !

De OR maakt gebruik van de rondvraag om Gerard Meijer een woord van lof toe te kennen. Onder Gerard Meijer was het mogelijk om alle pijnpunten door te spreken, en dat kwam ten goede aan de discussie. Daarnaast siert het de rector dat hij tijdens zijn functie als voorzitter van het CvB nog altijd college is blijven geven. Hij heeft zich altijd ingezet voor het overdragen van de wetenschap aan de volgende generatie. Het was zijn laatste UGV als voorzitter van het CvB. 

Natuurlijk mag ook de USR niet ontbreken in het lofwoord: Gerard Meijer werd bedankt voor zijn periode als voorzitter van het CvB. Het antwoord van Gerard Meijer was kort, maar krachtig: Bedankt.