Bereikt in 17/18

[If you are searching for our newest party program, click here!]
[If you are interested in the English version of our achieved goals, click here!]

Ieder jaar stelt AKKUraatd een verkiezingsprogramma (vp) samen en deze proberen we zo goed mogelijk tot uitvoer te brengen. Het vp vormt een lijst met doelen voor de fractie om te bereiken, zowel in de USR als daarbuiten. Deze doelen hebben we vertaald tot actiepunten en daaraan zijn we hard aan de slag gegaan! Ben jij benieuwd wat we afgelopen jaar bereikt hebben? Kijk dan verder op deze pagina en klik op de titels voor meer informatie! 

Wat hebben we bereikt?

Goed onderwijs

 • Flexibel studeren voor alle studenten

  De Pilot Flexibel onderwijs is het afgelopen jaar beter op gang gekomen. Meer studenten maken nu gebruik van de pilot, met name studenten die nevenactiviteiten uitvoeren, zoals mantelzorg, besturen, topsport enzovoort. De Pilot Flexibel Studeren die zich bij het opstarten in 2016 met name focuste op studentbestuurders, bleek met name in de uitvoering bepaalde gebreken te hebben. AKKUraatd heeft in de werkgroep Actieve Student van de USR gekeken hoe de informatievoorziening naar studenten verbeterd kan worden, zodat ook andere doelgroepen van de Pilot bereikt worden. De communicatie naar studenten wordt vanaf september 2018 grootschalig opgezet. Daarnaast is erop toegezien dat Dienst Studenten Zaken docenten en studentbegeleiders goed informeerde over wat de rechten en plichten zijn van studenten bij deze Pilot. Tot slot is er een coördinator voor de Pilot Flexibel Studeren aangesteld afgelopen jaar, die toetst of men erop aanspraak kan maken en daarbij kijkt naar de persoonlijke omstandigheden van de student.

 • Geen bindend, maar een dringend studieadvies

  Nadat AKKUraatd een verkennend onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van het BSA, heeft het College besloten om dat grootser op te pakken. De onderzoeksafdeling Strategie, Onderwijs & Onderzoek (SOO) is nu een groter onderzoek aan het doen en wij zitten in de stuurgroep. De eerste resultaten laten zien dat veel studenten die het BSA niet halen echt heel weinig punten halen. We gaan daarom op zoek om deze groep studenten al eerder in het jaar op te merken en persoonlijke begeleiding naar een andere opleiding eerder op te starten. We hopen dat studenten hiermee een loos jaar bespaard blijft.

 • Meer kleinschalig onderwijs

  Er komt dit jaar al 500.000 euro extra naar faculteiten toe. Zij kunnen dit inzetten voor kleinschaliger onderwijs. In de kwaliteitsafspraken komen er waarschijnlijk nog miljoenen meer naar de faculteiten voor kleinschalig onderwijs. Het gaat daar om onderwijsinnovatie die bijdraagt aan kleinschaligheid; door innovatie kun je de tijd die je met studenten hebt intensiever benutten. Simpelweg geld uitgeven aan meer docenten is namelijk een druppel op een gloeiende plaat.

 • Weblectures waar wenselijk

  Er zijn steeds meer weblectures op onze universiteit. In overleg met de afdeling onderwijsondersteuning hebben we nagedacht over de volgende stappen: kennisclips en e-learnings. Op dit gebied gaan ook enkele pilots van start vanuit de 500.000 euro voor faculteiten.

 • Doelbewust tentamineren

  Opleidingsbesturen hebben de opdracht gekregen om een doelbewust toetsplan te formuleren. Dit plan wordt jaarlijks besproken met de rector. Aankomend jaar gaan we zorgen dat deze plannen ook in de facultaire medezeggenschap besproken worden. Zo krijgen studenten van de opleiding zelf inspraak op de manier van toetsing.

 • Eind aan extra studiekosten

  Op ons aandringen hebben faculteiten de richtlijn gekregen om een overzicht van de extra studiekosten en de gratis alternatieven te inventariseren en in de OER op te nemen. Zo’n overzicht is de basis voor een discussie over welke kosten nodig zijn en biedt een handvat voor studenten om een gratis alternatief te claimen. Dit jaar gaan we controleren of dit overzicht er ook echt overal is.

 • Interfacultaire uitwisselingsdag: verbreding binnen de eigen universiteit

   De academische gemeenschap is groter dan de eigen faculteit. Zowel studenten als docenten zijn geneigd binnen hun eigen faculteit te blijven, terwijl daarbuiten nog zoveel meer te ontdekken valt. De Radboud Universiteit is ten slotte niet voor niets verkozen tot beste brede universiteit! Tijdens een interfacultaire uitwisselingsdag verzorgen hoogleraren een college aan een andere faculteit. Studenten krijgen op deze manier laagdrempelig de kans wat over een ander vakgebied te leren, wat hen kan stimuleren minoren aan een andere faculteit te volgen. Daarnaast krijgen docenten de kans eens te kijken hoe hun collega’s van andere faculteiten het onderwijs vormgeven. Zo vindt verbreding plaats binnen de eigen universiteit en AKKUraatd is van mening dat deze verbreding ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar is in het kader van het lustrum van de RU ‘Radboud Open Air’ georganiseerd: een dag waarbij onderzoekers van verschillende faculteiten eens op een andere plek op de campus een college over hun vakgebied gaven. De universiteit is welwillend gebleken het draaiboek van dit evenement aan AKKUraatd over te dragen. Het komende collegejaar zijn er dus mogelijkheden voor AKKUraatd om in samenwerking met de universiteit dan wel faculteiten een dergelijke dag te organiseren.

Studentenleven voor iedereen!

 • Ruimere openingstijden van bibliotheken

   De RU heeft het afgelopen jaar mogelijk gemaakt dat in tentamenperiodes bibliotheken ruimere openingstijden kennen, zodat de student vaker en langer in de bibliotheek kan blijven zitten.

 • Meer aandacht voor psychische gezondheid van studenten

   Er is gebleken dat er eigenlijk helemaal niet meer psychologen nodig zijn. Soms zijn psychologen drukker, maar het is niet zo dat de student hierdoor heel lang moet wachten op een afspraak. Wel is gebleken dat de student moeite heeft met het vinden van de juiste persoon op de RU die hem of haar bij fysieke of mentale problemen kan helpen. AKKU(raatd) heeft er dan ook op aangedrongen dat de student online makkelijk wegwijs wordt gemaakt.

 • Ontbijt op jouw faculteit

   Vanaf maart hoeven de rechtenstudenten niet meer met een lege maag naar het eerste college, want ook bij de Coffeecorner in Grotius is een ontbijtje te koop. Dit ontbijt is zo samengesteld, dat producten niet weggegooid hoeven te worden als deze niet verkocht worden.

 • Beter privacybeleid: Speel niet met mijn privé

   Het afgelopen jaar is sprake geweest van een update van de privacy regelementen in de RU. Daarnaast is na het aankaarten van de problematiek rondom publicatie van studieresultaten door het CvB uitgesproken dat het niet de bedoeling is studieresultaten van studenten te openbaren. Daarop hebben het CvB en de Directeur Studentenzaken een brief geschreven aan elke faculteit. In deze brief stond genoteerd dat de enige kanalen om studieresultaten te verspreiden Osiris of de persoonlijke pagina op Brightspace is.

 • Een volledig cultuurcentrum

   De ticketuren voor cultuur zijn als pilot gestart en zijn dit jaar definitief doorgezet. Er zijn nu zeven culturele cursussen te volgen, zoals theater, literair schrijven en fotografie.

 • Minder belasting studentbestuurders

   Het Profileringsfonds is op een rigoureuze manier veranderd. Waar eerder vooral werd gekeken naar studieresultaten en studieduur, wordt nu de focus gelegd op het individu. Daarnaast zal elke student die recht heeft op bestuursbeurzen onvoorwaardelijk – ondanks studieresultaten of studieduur- t/m 8 bestuursmaanden ontvangen. Als de bestuurder recht heeft op meer dan 8 bestuursmaanden zal deze student een persoonlijk plan schrijven. In dit persoonlijke plan zal genoteerd staan wat de ambities en doelen van de student zijn, op persoonlijk en onderwijs vlak. Afhankelijk van het realiseren van dit plan wordt elke student individueel getoetst. Kortom, het Profileringsfonds zal de komende jaren veel meer rekening houden met de student, waarbij een stuk meer studenten bestuursbeurzen zullen ontvangen.

 • Een inclusieve universiteit

  Het diversiteitsbeleid op de RU richtte zich voorheen alleen op de positie van vrouwelijke persoonsleden. Naar aanleiding van onze vragen is er toegezegd dat in de nieuwe diversity office-constructie er meer aandacht komt voor culturele diversiteit en studenten. In de kwaliteitsafspraken is onze inzet dat daar ook nog extra geld voor vrijkomt.

Een duurzame universiteit

 • Meer onderwijsmateriaal digitaal

   Contact met de Dictatencentrale heeft duidelijk gemaakt dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale dictaten en dat nog zelden gebruik wordt gemaakt van papieren dictaten. De RU probeert dit aantal zoveel als mogelijk te verkleinen. Daarnaast is het aantal computer- en laptopwerken gestegen, doordat er steeds meer nieuwbouw is gebouwd op de campus.

 • Overal afval scheiden

   Ook de management- en rechtenfaculteit scheidt nu haar afval. Er is echter nog geen sprake van het scheiden van afval overal op de campus. Dit is erg jammer en hier blijven we ons dan ook voor inzetten.

 • Studeren in een duurzame omgeving

   Het College van Bestuur heeft verklaard niet meer te willen bezuinigen op duurzaamheid bij het bouwen van nieuw vastgoed, dit is een stap in de goede richting. Op de gehele campus is echter nog een lange weg te gaan om overal een duurzame omgeving te realiseren.

 • Het duurzaamheidsplatform: de brug tussen student en maatschappij

   Dit jaar is op onze campus de Green Office gelanceerd: een plek waar zowel studenten als medewerkers terecht kunnen voor het realiseren van duurzame initiatieven.

Sterke medezeggenschap

 • Sterke medezeggenschap

   Er is een verbeterde opzet voor de training van OLC’ers en de USR-inwerking is sterker aangezet. Verder is 50% instemmingsrecht voor facultaire studentenraden op studievoorschotmiddelen toegepast.