#2 Zino Duckers

Hey hey!

Ik ben Zino Duckers, 23 jaar en studeer Geschiedenis. Geboren in het zuiden van ons land in een klein dorpje in Limburg, maar woon ondertussen alweer een jaar of 5 in Nijmegen. In mijn vrije tijd speel ik graag bordspellen of lees ik een goed boek. Verder ben ik voor een borrel en wat slap geouwehoer altijd te porren. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de studenten aan de Letteren Faculteit. Zowel vorig jaar als dit jaar ben ik lid van de Facultaire Studentenraad Letteren, vorig jaar als commissaris internationalisering en dit jaar als voorzitter. Met deze ervaring op zak wil ik me inzetten voor heel de universiteit, vandaar dat ik me verkiesbaar heb gesteld voor een zetel in de Universitaire Studentenraad! Bij Akkuraatd voelde ik me meteen op mijn plek, zowel qua mensen als qua ideeën. Vooral de ideeën omtrent studentenwelzijn en een sterke medezeggenschap spraken mij erg aan. 

Er is zoveel mogelijk qua begeleiding voor studenten maar er is veel onduidelijkheid waar en bij wie een student met welk probleem terecht kan. Ik wil me er hard voor maken dat ondersteuningsmogelijkheden voor alle studenten duidelijk en inzichtelijk zijn. Om dit probleem, net zoals vele andere op te lossen is een sterke medezeggenschap echt hard nodig. Alleen is het zo dat wij als enige universiteit in Nederland op facultair niveau een stemverhouding van 60% voor de medewerkers en 40% voor de studenten hebben. Ik wil me hard maken om deze verhouden net zoals bij de andere universiteiten naar een 50/50 verhouding te brengen. Het is niet meer dan logisch dat wij als studenten evenveel te zeggen hebben als de rest! 

Heb ik je kunnen overtuigen om op AKKUraatd te stemmen! Stem dan op mij tijdens de verkiezingsweek van 31 mei t/m 3 juni!


Hey Hey!

I am Zino Duckers, 23 years old and a History student. I was born in the south of our country in a small village in Limburg, but I have been living in Nijmegen for about 5 years now. In my spare time, I like to play board games or read a good book. Furthermore, I am always up for a drink. In recent years I have devoted myself to the students of the Faculty of Arts. Both last year and this year I was a member of the Faculty Student Council of Arts, last year as commissioner for internationalization and this year as chair. With this experience in my pocket, I want to dedicate myself to all students enrolled in our university, which is why I stand for a seat on the University Student Council! With AKKUraatd, I immediately felt at home, both in terms of people and ideas. Especially the ideas about student welfare and strong student participation really appealed to me.

There are so many possibilities regarding student guidance, but there is much uncertainty as to where and to whom a student can go with problems. I want to make sure that support options are clear and transparent to all students. To solve this problem, like many others, strong student participation is really badly needed. However, we are the only university in the Netherlands to have a voting ratio of 60% for staff and 40% for students at the faculty level. I want to work to bring this ratio to a 50/50 ratio. It is only natural that we as students have as much to say as the rest!

Did I convince you to vote for AKKUraatd? Then vote for me during the election week from May 31 to June 3!